Skrýt nabídku

Informace dle zákona 123/98 Sb.

Poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Informacemi o životním prostředí (dále jen "informace") se např. rozumí informace, které vypovídají zejména o:

 1. stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu,
 2. připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek,
 3. stavu složek životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření, odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do životního prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a o důsledcích těchto emisí,
 4. využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho vlivů na živé organismy a společnost,
 5. vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí a veřejné zdraví a o posuzování vlivů na životní prostředí,
 6. správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí životního prostředí chráněných podle zvláštních předpisů,
 7. ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování a dalších opatřeních a postupech ve věcech životního prostředí, pokud byly pořízeny zcela nebo zčásti z veřejných prostředků,
 8. stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života lidí, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi,
 9. stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2,
 10. zprávách o provádění a plnění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí,".
 11. mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a programech, akčních plánech apod., jichž se Česká republika účastní, a zprávách o jejich plnění,
 12. mezinárodních závazcích týkajících se životního prostředí a o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
 13. zdrojích informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů;
 • ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta. Musí být patrno, kdo ji podal,
 • informace povinný subjekt zpřístupní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti, pokud si zvláštní okolnosti vynucují prodloužení této lhůty, lze ji prodloužit do 60 dnů,
 • jestliže povinný subjekt ve stanovené lhůtě neposkytl informace či nevydal rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace, má se za to, že rozhodl informace odepřít,
 • nedostanete-li odpověď nebo nejste-li s písemnou odpovědí na dotaz spokojen, máte do 30, popř. 60 dnů ode dne kdy uplynula lhůta pro podání informace, nebo 15 dnů od doručení rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace, možnost podat odvolání ke Krajskému úřadu Severočeského kraje.

Formulář žádosti o informace dle zákona 123/1998 Sb. můžete stáhnout ve formátu DOC kliknutím sem.

___________________________________________________________________________ Platné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí: http://portal.gov.cz.

Blížící se události
Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation