Skrýt nabídku

Mezinárodní seminář o turismu v chráněných územích

Českosaské Švýcarsko, 10. 6. 2016 – Správy chráněných území v Českosaském Švýcarsku ve dnech 7. - 9. 6. 2016 hostily v Bad Schandau mezinárodní odborné setkání přeshraničních chráněných území „TransParcNet Meeting 2016“ věnované řízení turistického ruchu ve zranitelných přírodních oblastech.

Účastníci se během prezentací a pracovních skupin seznámili s výsledky dotazníkových šetření, metodami sčítání a vyhodnocování návštěvnických toků i způsoby přenosu informací směrem k návštěvníkům území. Mezinárodní odborníci ocenili pestrost aktivit tři správ chráněných území v Českosaském Švýcarsku v oblasti propojování metod ochrany přírody a rozvoje turistických nabídek šetrných k přírodě, přičemž Českosaské Švýcarsko představuje jak v národním, tak i mezinárodním měřítku obzvláště navštěvované a turisticky zpřístupněné chráněné území. Zejména oblasti Pravčické brány, soutěsek Kamenice na české a Bastei na saské straně představují místa se zvláště vysokou návštěvnickou hustotou v Česku a v Sasku.

Platformu pro přenos zkušeností mezi přeshraničními chráněnými územími v mezinárodním měřítku vytváří federace EUROPARC, která je největším evropským svazem chráněných území, a to díky programu „Transboundary Parks“, který v současné době sdružuje 23 chráněných území ve 13 evropských zemích: od norsko-ruských chráněných území u Barentsova moře až po slovinsko-italské Alpy na jihu. Mimořádnými hosty letošní konference byli zástupci všech osmi irských národních parků a irského svazu pro rozvoj turismu, kteří přijeli čerpat zkušenosti od chráněných území na evropské pevnině. Nejvzdálenějším účastníkem byl expert na ochranu přírody z Peru.

Označení „Transboundary Parks“, tedy přeshraniční parky, smějí užívat pouze chráněná území, která úzce přeshraničně spolupracují. Certifikační proces zavedený pro účely spolupráce přitom zaručuje vytváření a realizaci konkrétních společných projektů. Certifikát byl dosud udělen deseti přeshraničním regionům, přičemž ze 16 německých národních parků jsou jeho držiteli pouze Saské Švýcarsko a Bavorský les, na straně české jsou certifikovány všechny čtyři národní parky.

Ředitelé správ národních parků České a Saské Švýcarsko Pavel Benda a Dietrich Butter a vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Labské pískovce Petr Kříž jsou zajedno: „Mezinárodním účastníkům jsme zprostředkovali vlastní zkušenosti a současně získali i množství nových poznatků. Setkání poskytlo ideální rámec pro odborné diskuse, které jsou velmi důležité pro dosažení jak dobrých výsledků v ochraně přírody, tak ovšem i kvalitních prožitků přírody na straně návštěvníků.“

K výstupům setkání patří konstatování, že průběžně značená síť turistických cest, stále se zvyšující množství dvoujazyčně poskytovaných informací, společné služby obou stráží přírody a přeshraničně harmonizovaný systém veřejné hromadné dopravy jsou základním předpokladem pro řízení návštěvnosti tak, aby návštěvníci mohli počítat s s vysoce kvalitními přírodními prožitky a současně turistický ruch byl k přírodě a krajině šetrný. Řízení návštěvnosti na základě měřených dat, informování co možná největší části návštěvníků o přírodních zajímavostech území a o pravidlech platných pro návštěvníky citlivých území jsou nezbytností pro dosažení rovnováhy mezi ochranou přírody a jejím turistickým využíváním. Výměna zkušeností na mezinárodní úrovni během setkání TransParcNet v Bad Schandau v tomto ohledu přinesla účastníkům množství nových informací z evropských chráněných území.


Zahraniční experti v Českosaském Švýcarsku: V rámci setkání TransParcNet se experti ze 13 evropských zemí seznámili se způsoby řízení návštěvnosti v Českosaském Švýcarsku během exkurzí také přímo v terénu. Foto: Tomáš Salov

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu: Ředitel/ka ekonomického odboru


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation