Skrýt nabídku

Mimořádné výzvy z OPŽP pro příští rok

Praha, 19. 12. 2017 – Žadatelé o dotace z Operačního programu Životní prostředí mají možnost podávat žádosti v rámci dvou mimořádných výzev. Výzvy jsou zaměřené na specifický cíl 4.3, tedy na zlepšení funkčnosti krajinných prvků a struktur (výzva č. 111) a specifický cíl 4.4, tedy zlepšení kvality prostředí v sídlech (výzva č. 112). Podmínkou pro podání žádosti o podporu do uvedených výzev je ukončení fyzické realizace projektu do 31. 12. 2018 (s výjimkou následné péče o výsadby, která může pokračovat i v následujících letech). Příjem žádostí o podporu bude ukončen 28. 2. 2018.

Žadatelé se rovněž upozorňují na prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do výzev č. 13 a 51, které jsou zaměřeny na opatření vyplývající z Plánů dílčích povodí. Příjem žádostí do výzvy č. 13 končí 31. 3. 2018, příjem žádostí do výzvy č. 51 končí 29. 6. 2018. Žadatelé, kteří nestihli získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, mají možnost podat žádost o podporu ještě v příští polovině roku.

Všechny výzvy jsou určeny pro široký okruh žadatelů, zejména podniky povodí, obce, kraje, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající a další subjekty vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Dílčím zprostředkujícím subjektem odpovídajícím za příjem a hodnocení žádostí do prioritní osy 4 je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/konec-roku-mimoradne-obdobi-mimoradne-vyzvy-z-opzp/
Perexové foto: Zuzana Růžičková

Omezení vstupu

Ve čtvrtek 18.ledna večer mezi 18. a 22. hodinou postihla oblast NP České Švýcarsko vichřice. Opět popadalo mnoho stromů a cesty ani porosty v NP nejsou bezpečné. Chystanou návštěvu prosím odložte. Na zprůchodnění cest pracujeme. Podrobnosti připravujeme.


Omezení vstupu do Divoké soutěsky z důvodu opravy galerií. Více informací zde.

Nepřehlédněte!

Nenechte si ujít výstavu "Lesy národního parku České Švýcarsko". Vice informací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation