Skrýt nabídku

Nejčastější dotazy


1. Jak je možné, že se v národním parku těží dřevo, a to dokonce i v I. zóně?

Lesy na území národního parku prošly za posledních více než 600 let poměrně výraznou proměnou související s jejich hospodářským využíváním. Původní, většinou jedlobukové pralesy lidé v minulosti postupně vykáceli a nahradili porosty rychle rostoucích dřevin, především smrkem a severoamerickou borovicí vejmutovkou. Národní park, založený v roce 2000, tak dostal na většině území (včetně některých lokalit zařazených do I. zóny) do vínku nepůvodní stejnověké jehličnaté lesy. Ty neposkytují příliš příznivé životní podmínky dalším druhům rostlin a živočichů a za určitých klimatických podmínek navíc může dojít k jejich poměrně rychlému a velkoplošnému rozpadu v důsledku větrné, sněhové a následné kůrovcové či mniškové kalamity. Cílem správy národního parku je proto postupná přeměna těchto nestabilních lesů na tzv. přírodě blízké porosty s bohatší věkovou strukturou a pestřejší druhovou skladbou. Přednostně dnes probíhají lesnické zásahy na území I. zóny, tak aby tato území mohla být v horizontu deseti let ponechána samovolnému vývoji. Dnešní zásahy jsou plánovány tak, aby se do lokalit, kde probíhá těžba, nemuselo v dalších letech znovu vjíždět lesnickou technikou a aby probíhaly s maximálními ohledy k návštěvníkům národního parku i ke vzácným druhům živočichů (většina těžeb probíhá v období mimo hlavní turistickou sezónu a v době hnízdění vzácných ptačích druhů i striktně mimo hnízdní lokality). I přesto však nelze zcela vyloučit negativní dopady těžby na pohodlí návštěvníků (dočasné poškození cest, setkání s vyvážecí soupravou na cestách apod.), za což se správa národního parku všem návštěvníkům předem omlouvá. Většina vytěžené dřevní hmoty je z lesů vyvážena za účelem prodeje. Příjmy z prodeje dřeva však nejsou příjmem správy NP, ale jsou v plné výši odváděny do státního rozpočtu. Výše odvodů je předepsána ministerstvem životního prostředí.

2. Jsou peníze ze vstupného do areálu Pravčické brány a z převozu na pramicích v soutěskách Kamenice investovány zpět do ochrany přírody v národním parku?

Ani v jednom případě se nejedná o zisky správy NP a správa NP tedy nerozhoduje o účelu využití takto získaných finančních prostředků. Zisk z prodeje vstupného do areálu u Pravčické brány je ziskem soukromé společnosti, která je majitelem přilehlých pozemků. V případě převozu na pramicích jde zisk z provozování této turistické atrakce do pokladny obce Hřensko, která je držitelem všech práv potřebných k provozování plavby a je také majitelem většiny pozemků, na kterých se nacházejí přístupové cesty do soutěsek.

3. Smí se v národním parku nocovat ve stanu ve volné přírodě, případně je možné přespat zde „pod širákem“?

Nocovat ve volné přírodě na území národního parku, ať již ve stanu či jiným způsobem, je dle zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, možné jen na místech vyhrazených k tomuto účelu správou NP. Takovým místem je v současné době pouze kemp na Mezní Louce.

4. Mohou se v národním parku trhat borůvky, houby nebo jiné lesní plody?

Ano, tyto činnosti je možné na území národního parku provozovat. Je však třeba přitom dodržovat ostatní předpisy upravující zejména pravidla pro vstup do národního parku (zákaz vstupu mimo značené cesty na území I. zóny, zákaz vstupu do tzv. dočasně uzavřených ploch vyhlašovaných za účelem ochrany hnízdišť chráněných druhů ptáků, zákaz vstupu do oplocených ploch, zákaz vstupu do lesa v případě požárního nebezpečí apod.).

5. Je možné brodit říčky Kamenici a Křinici?

V zásadě ano, ovšem pouze na území II. zóny národního parku a při respektování dalších předpisů na ochranu přírody národního parku (zákaz rušení, odchytávání a zraňování živočichů, zákaz provozování vodních sportů atd.) a s ohledem na vlastní bezpečnost.

6. Je možné pohybovat se po národním parku i mimo značené cesty?

Ano, na území národního parku je vstup návštěvníků povolen po celém území s výjimkou oplocených ploch a I. zóny, kde je možné se pohybovat pouze po vyznačených turistických cestách. Správa NP také může volný pohyb návštěvníků v některých lokalitách dočasně omezit např. z důvodu ochrany hnízdišť chráněných druhů ptáků, v období zvýšeného nebezpečí vzniku lesních požárů nebo v případě nenadálé přírodní katastrofy. O těchto skutečnostech informuje správa NP návštěvníky prostřednictvím médií, webových stránek, informačních středisek a terénního informačního systému.

7. Proč se v národním parku nesmí jezdit na kolech po všech cestách?

Protože na území národního parku je třeba všechny aktivity, tedy i cykloturistiku, podřídit zájmům ochrany přírody. V nejcennějších lokalitách je proto pohyb návštěvníků (nejen cyklistů) regulován, případně zcela vyloučen. Zákon o ochraně přírody a krajiny říká, že v národních parcích je možné jezdit na kolech pouze po silnicích, místních komunikacích a trasách vyhrazených správou NP. V současné době je na území národního parku vyznačeno 55 km cyklotras propojených se sítí cyklotras v sousedním NP Saské Švýcarsko. Dalším důvodem regulace cykloturistiky je prevence případných kolizí mezi pěšími návštěvníky a cyklisty v mnohdy velmi nepřehledném a členitém terénu (všechny cyklotrasy jsou zároveň cestami pro pěší). Většina cyklotras v národním parku je také určena spíše zdatnějším cyklistům. Příhodnější terény pro cykloturistiku však poskytuje okolí národního parku (Šluknovsko, CHKO Labské pískovce a Lužické hory), kde se mohou cyklisté pohybovat i po neznačených cestách.

8. Je nutné mít psa během výletu v národním parku vždy na vodítku?

Dle zákona je na území I. a II. zóny národního parku (tedy na 99% jeho území) zakázáno volné pobíhání domácích zvířat, tedy i psů. Vodítko je v naprosté většině případů tím nejlepším prostředkem k ovládání jejich chování. Neposlušný nebo agresivní pes pobíhající na volno v lese či na turistické cestě může znamenat nebezpečí nejen pro mláďata volně žijících zvířat, ale také pro návštěvníky národního parku, zvláště děti, případně i pro další psy. Každoročně také dochází k několika případům zaběhnutí psů, které pro ně může mít i tragické následky.

9. Proč není povolen vjezd automobilů k chatám Na Tokání?

Vjezd motorových vozidel na území národního parku mimo silnice a místní komunikace zakazuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Provozovatelé rekreačních objektů v lokalitě Na Tokání mají ale k vjezdu do této atraktivní lokality uděleny výjimky. Vjezd automobilů je tedy povolen, ovšem pouze po komunikaci Saula – Tokáň, s platným povolením vystaveným správou národního parku a za podmínek určených v uvedených výjimkách. Návštěvníkům jsou určeny tzv. přenosné povolenky k vjezdu, které jsou k dispozici u provozovatelů rekreačních objektů Na Tokání. Počet povolenek je však limitován počtem ubytovacích a parkovacích kapacit, a povolenky jsou tedy prioritně určeny pro ubytované hosty. O případné možnosti získat povolenku je tedy žádoucí se předem informovat u provozovatelů rekreačních objektů.

10. Jak je to v národním parku s horolezectvím?

Horolezectví v národním parku je možné provozovat pouze na vybraných lezeckých objektech a v obdobích vyhrazených správou NP v příloze č. 2 návštěvního řádu. Pro přístup k lezeckým objektům v I. zóně národního parku jsou horolezci povinni používat vyznačené přístupové trasy a dodržovat i další zásady dané návštěvním řádem a pravidly sportovního lezení na pískovcových skalách (např. zákaz lezení za mokra). Na území národního parku není dovoleno používat při lezení magnezium. Tvorba případných prvovýstupů je možná pouze po předchozím souhlasu správy NP.

Omezení vstupu

Respektujte prosím omezení vstupu v souvislosti s ochranou hnízdišť chráněných ptačích druhů. Více informací zde.


Probíhá oprava České silnice z Vysoké Lípy do Zadních Jetřichovic. Podrobnosti zde.

Nepřehlédněte!

Vyzkoušejte si své znalosti o Českosaském Švýcarsku v naší vědomostní soutěži. Soutěž najdete zde.


Navštivte výstavu "Čápi". Více informací zde.


Prohlédněte si výstavu "Návrat divočiny do Českého Švýcarska". Více infromací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

CHKO Labské pískovce

Park Narodowy Gór StołowychEUROPARC Federation