Skrýt nabídku

Péče o druhy

Péče o druhy rostlin a hub spočívá především v ochraně celých ekosystémů, neplánují se žádné záchovné programy pro jednotlivé druhy, s výjimkou některých lesních dřevin (viz text dále). Zvláštní pozornost je třeba věnovat ohroženým typům biotopů, jako jsou zejména vodní toky, mokřadní a rašeliništní plochy atd. Pro existenci řady druhů, zejména bezcévných rostlin a hub, je důležité ponechávat v dostatečné míře odumřelou dřevní hmotu v porostech, dále pak zvýšení podílu listnatých dřevin. Klíčovou roli pro zachování populací některých druhů je důsledná likvidace invazních druhů (vejmutovka, křídlatka, netýkavka žláznatá).

Péče o druhy živočichů spočívá na obdobných principech, v odůvodněných případech se však uplatňuje i posilování populací ohrožených druhů, případně i reintrodukce.

Cílem národního parku je:

 • udržení životaschopných populací všech autochtonních druhů s co nejmenším zasahováním ze strany člověka
 • reintrodukce člověkem vyhubených druhů, tam kde je to reálné
 • posílení druhů vyskytujících se ve slabých a zranitelných populacích tam, kde je to reálné

Péče o druhy rostlin a hub spočívá v:

 • ochraně celých ekosystémů
 • zachování existujících přirozených ekosystémů (vodní toky, mokřadní a rašeliništní plochy, invazní biotopy, suťové lesy, otevřené sutě, reliktní bory, bučiny)
 • důsledné likvidaci invazních druhů rostlin (vejmutovka, křídlatky, netýkavka žláznatá)

Péče o druhy živočichů spočívá v: 

 • ochraně celých ekosystémů
 • zachování existujících přirozených ekosystémů
 • monitoringu vzácných a ohrožených druhů
 • posílení druhů vyskytujících se ve slabých a zranitelných populacích (losos obecný)
 • reintrodukci člověkem vyhubených druhů (jeřábek lesní)

Péče o genové zdroje lesních dřevin

Mezi přírodní bohatství, kterému je nutné věnovat pozornost a chránit ho, patří i původní genofond lesních dřevin. Problematika ochrany genových zdrojů lesních dřevin v národním parku je ovlivněna těmito faktory:

 • vysoký stupeň smíšení genofondu z různých oblastí
 • problematické vylišení místně původního genofondu
 • několikanásobné navýšení zastoupení zejména smrku ztepilého na úkor listnatých dřevin a jedle vlivem dlouhodobé intenzivní lesnické péče, což způsobilo velké snížení genové základny autochtonních druhů a bylo provázeno kvantitativním importem cizorodých genových zdrojů

Aktivity v rámci péče o genové zdroje lesních dřevin:

 • záchrana původních genových zdrojů (semenné sady, záchranné výsadby, aktivní reprodukce)
 • podpora a reintrodukce autochtonních druhů, jejichž zastoupení je výrazně podhodnoceno oproti potenciálnímu přirozenému zastoupení
 • výzkum zaměřený na vylišení původního genofondu jednotlivých druhů dřevin

Péče je zaměřena především na jedli bělokorou, jilm drsný a vylišení původního genofondu smrku, dubu letního a dubu zimního.

Omezení vstupu

Z důvodu kácení souší pro zajištění bezpečnosti podél turistické cesty je od 18. do 22. 11. 2019 uzavřena Mlýnská cesta (mezi Meznou a Třemi prameny). Děkujeme za pochopení!


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation