Skrýt nabídku

Péče o lesní ekosystémy

Hlavní cíle péče o lesní ekosystémy

Spolu s přírodě blízkými ekosystémy jsou na území národního parku značnou měrou zastoupeny uměle založené lesy se zcela změněnou druhovou skladbou a prostorovou strukturou. Jedná se především o smrkové monokultury (smrk je v národním parku plošně zastoupen téměř 60 %) a o porosty se zastoupením geograficky nepůvodních dřevin. Přestavba těchto porostů vyžaduje specificky zaměřenou lesnickou činnost.

Hlavní cíle péče o lesní ekosystémy NP České Švýcarsko pro období platnosti plánu péče tedy jsou:

 • zahájení přestavby smrkových monokultur na lesy druhově a věkově diferencované
 • redukce geograficky nepůvodních dřevin

Při péči o lesní ekosystémy jsou uplatňovány tyto obecné zásady:

 • zachování stávajících přirozených a přírodě blízkých lesů
 • zvyšování druhové a prostorové diverzity lesních porostů pomocí lesnických pěstebních zásahů
 • provádění pouze takových zásahů, které jsou nezbytné pro přiblížení lesa přirozenému stavu
 • volba vždy co nejšetrnějších lesnických technologických postupů
 • v maximální možné míře vyloučení z lesních porostů geograficky nepůvodních dřevin (borovice vejmutovka, dub červený, modřín opadavý, douglaska tisolistá aj.)
 • zajištění účinné ochrany náletů, nárostů, mlazin a kultur dřevin přirozené skladby proti škodám způsobeným zvěří
 • ponechání souší a části vytěžené dřevní hmoty v porostech přirozenému rozpadu, v případě nepůvodních dřevin jen v odůvodněných případech (např. nepřístupné terény)
 • péče o místní genofond dřevin
 • v případě gradace některého z významných hmyzích škůdců tlumení jeho přemnožení co nejšetrněji, a to pouze mimo území ponechaná samovolnému vývoji
 • udržování spárkaté zvěře na takových stavech, které neohrozí přirozenou obnovu lesních ekosystémů
Omezení vstupu

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na pokračující odstraňování následků vichřice zůstávají i nadále uzavřeny zelená TZT ve Studáneckém dole a úsek Köglerovy naučné stezky kolem Plačtivých kamenů (včetně přístupu od Malého Vlčího potoka).


Omezení vstupu do Divoké soutěsky z důvodu opravy galerií. Více informací zde.

Nepřehlédněte!

Nenechte si ujít výstavu "Lesy národního parku České Švýcarsko". Vice informací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation