Skrýt nabídku

Příjem žádostí a dalších podání, opravné prostředky

Příjem žádostí, stížností, návrhů, podnětů a dalších podání
 
  • Žádost týkající se věcné působnosti Správy NP, stížnost, další podání, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat:
  1. osobně (písemně nebo ústně do protokolu) v sekretariátu Správy NP na adrese Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa nebo přímo u zaměstnance příslušného k vyřízení, je-li podateli znám; úřední hodiny podatelny: pondělí a středa 8 - 17 h,
  2. poštou na adresu: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa,
  3. v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@npcs.cz,
  4. pomocí datové zprávy do datové schránky Správy NP: ID 8dxaa7n
  • Rozhodnutí o právech či povinnostech osob lze obdržet u příslušných organizačních útvarů Správy NP.
Opravné prostředky
 
  • Opravný prostředek proti rozhodnutí Správy NP lze podat ve lhůtě 15 dní ode dne doručení rozhodnutí, a to k příslušnému odvolacímu orgánu prostřednictvím podání učiněným u Správy NP (písemně, ústně do protokolu, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo pomocí datové zprávy).
  • Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
  • Fyzická osoba v podání uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
Blížící se události
Nepřehlédněte!

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation