Skrýt nabídku

Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí

Posláním Národního parku České Švýcarsko je uchování a zlepšení přírodního prostředí, ochrana jedinečných geomorfologických hodnot, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zachování typického vzhledu krajiny (§ 1 zákona 161/1999 Sb., kterým se zřizuje Národní park České Švýcarsko). Pro naplnění svého poslání čerpá Správa NP České Švýcarsko finanční prostředky mimo jiné i z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí. V rámci Operačního programu Životní prostředí jsou na území NP České Švýcarsko financovány následující projekty:


Analýza rizik staré skládky v k. ú. Mezná

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Prim. oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží
Akceptační číslo: 07001414
Číslo projektu: CZ.1.02/4.2.00/07.00028

Prostor dotčené skládky se rozkládá v jedné z nejcennějších částí centrální části Národního parku České Švýcarsko, v extravilánu Mezné, části obce Hřensko. Postupným zavážením prostoru deprese a jejího okolí byla vytvořena deponie o celkové přibližné kubatuře 25000 až 30000 m³. Odpady byly na skládku vyváženy z obcí v nejbližším okolí, ale také z TS Děčín. Skladba odpadů uložených v deponii tak může být značně pestrá. Předpokládá se, že vedle komunálních odpadů, stavební suti, výkopových zemin a odpadu ze zeleně zde bude zastoupen i průmyslový odpad.

Skládka je umístěna velmi nevhodně v oblasti s významnými zásobami využívaných kvalitních podzemních vod. Geologickou strukturu v podloží skládky skládají dobře propustné pískovce středního turonu, které nejsou chráněny mocnější vrstvou méně propustných zemin.

Na základě provedených průzkumů byla v minulosti klasifikována kontaminační situace jako relativně dobrá. Kvalita podzemní vody není bezprostředně ohrožená, přesto nelze situaci vzhledem k umístění staré skládky v centrální části NP České Švýcarsko, v CHOPAV Severočeská křída, ve druhém vnějším ochranném pásmu vodního zdroje Hřensko a na území Evropsky významné lokality České Švýcarsko podceňovat.

Předmětem projektu je provedení analýzy rizik, která prověří aktuálnost výsledků dříve provedených průzkumů kontaminace okolí skládky a dále vyhodnotí zdravotní rizika škodlivých látek v kontaminovaném prostředí a ekologická rizika. Na základě zjištěných skutečností bude navržen optimální způsob nápravných opatření. Analýza rizik bude zpracována na základě Metodického pokynu MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území č. 12/2005.

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána firma MEGA a. s. se sídlem v Praze.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 534.905,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 454.669,25 Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu 26.745,25 Kč.

Analýza rizik ke stažení:

 • Titulní stránka
 • Text analýzy 

Monitoring účinnosti nápravných opatření proti nestabilitě skal

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalního řícení
Akceptační číslo: 08015256
Číslo projektu: CZ.1.02/6.6.00/08.00722

Tři zájmové lokality v obci Hřensko (skalní masiv „Labe“, „Lugano“ a „Křižovatka“) jsou situovány na pravobřežním svahu řeky Kamenice, přímo nad zastavěnou zónou obce Hřensko, nad přilehlou místní komunikací a parkovacími plochami i nad hlavním vysokotlakým vodovodním přivaděčem. Představují rozsáhlejší skalní komplexy, v nichž již byly v nedávné minulosti prováděny sanační práce. Vždy se tak dělo v rámci tzv. havarijních opatření k eliminaci zdroje bezprostředního ohrožení skalním řícením. V případě lokality Lugano byla tato sanace dokonce prováděna v rámci vyhlášení stavu nebezpečí podle zákona č.240/2000 Sb. (krizový zákon).

Náplní tohoto projektu je post-sanační monitoring účinnosti provedených sanačních opatření a kontrolní monitoring dalších rizikových částí skalního svahu s cílem minimalizovat nebezpečí nekontrolovaných svahových pohybů (zajistit bezpečnost turistů, místních obyvatel i jejich majetku), které jim hrozí z pozemků NPČS. Konkrétně projekt zahrnuje:

 • Zřízení a systematické provozování monitoringu deformačního chování tří vybraných skalních objektů na území NP s dálkovým přenosem dat, jejichž dílčí části byly v nedávné minulosti sanovány v rámci havarijního stavu
 • Vyhodnocení monitoringem získaných dat z hlediska ověření účinnosti a dostatečnosti provedených sanačních opatření v návaznosti na stabilitu celého skalního masivu
 • Aktualizace stupně potenciálního rizika hrozícího z těchto objektů a případně navrhnout nezbytná bezpečnostní opatření Předmětem projektu je tedy detailní dokumentace skalních masivů a z ní vyplývající výběr míst vhodných pro osazení čidel automatického monitoringu, instalace a zprovoznění systému (včetně konfigurace, optimalizace a běžného servisu a údržby zařízení), provoz a zajištění datového toku, zpracování dat a jejich vyhodnocení (bezpečnostní, stabilitní a kinematická interpretace získaných dat), Výstupem projektu bude pak stanovení míry účinnosti sanačních opatření a navržení dalšího postupu (návrh případných nezbytných bezpečnostních opatření).

Projekt byl zahájen v červnu 2009 a potrvá do října 2010. Aktivity projektu budou probíhat ve třech stanovených lokalitách s vysokým rizikem ohrožení.

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána firma STRIX Chomutov, a.s. se sídlem v Chomutově. Celkové uznatelné náklady na akci činí 3 750 000,- Kč, z toho příspěvek z fondů Evropské unie je 3 187 500,- Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu 187 500,- Kč. 


Obnova turistické infrastruktury v Národním parku České Švýcarsko

Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory: 6.2 – Podpora biodiverzity
Akceptační číslo: 08011536
Číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/08.01294
 
Předmětem projektu je obnova sedmi turistických cest a jedné cyklotrasy a zahrnuje především opravy chodníků, schodů a zábradlí a obnova tří naučných stezek zahrnující tvorbu a instalaci venkovních informačních stojanů a panelů a zpracování tištěného průvodce.
 
Turistické cesty na území národního parku byly vybudovány ještě před jeho vyhlášením v roce 2000 a jejich kvalita v řadě případů neodpovídá potřebám dynamicky se rozvíjejícího turistického ruchu. Technický stav některých cest, vyhlídkových míst i další doplňkové infrastruktury je nevyhovující (sešlapané schody vytesané do měkkého pískovce, uvolněné kamenné výztuhy, poškozená zábradlí, nestabilní okraje cest ve svahovém terénu, erozní rýhy vznikající po deštích a rychlém tání sněhu apod.) a vyžaduje urychlenou nápravu.
 
Trasy turistických cest, jejichž oprava je předmětem tohoto projektu, se z velké části překrývají s trasami třech naučných stezek. Informační panely naučných stezek jsou dnes již technicky i morálně zastaralé a nejsou v souladu s požadavky správy NP na moderní interpretaci místního přírodního a kulturního dědictví.
 
V rámci projektu budou konkrétně zrekonstruovány tyto turistické cesty:
 
Tři prameny – Pravčická brána
Pravčická brána – Mezní Louka
Hřensko – Edmundova soutěska
Mezní můstek – Hájenky
Mezní Louka – Česká silnice
Česká silnice – Purkartický les
Purkartický les – Jetřichovice
Dolský mlýn – Kamenická Stráň (cyklotrasa)
 
Rekonstruované naučné stezky:
 
Okolím Pravčické brány (Tři prameny – Pravčická brána – Mezní Louka)
Jetřichovické stěny (Jetřichovice – Purkartický les – Česká silnice)
Růžová (PP Nad Dolským mlýnem – Dolský mlýn – NPR Růžák)
 
Projekt bude realizován v letech 2010 až 2012.
 
Na základě výběrového řízení byly pro realizaci projektu vybrány firmy A.K.T. s.r.o. se sídlem v Děčíně, STRIX Chomutov, a.s. se sídlem v Chomutově, TAXUS s.r.o. se sídlem v Rychnově u Jablonce nad Nisou a DRAGON PRESS s.r.o. se sídlem v Klatovech.
 
Celkové uznatelné náklady na akci činí 3.402.119,60 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie činí 2.891.801,66 Kč, příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR činí 340.211,96 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 170.105,98 Kč.

Podpora biodiverzity – rozšíření území ponechaného samovolnému vývoji (1.etapa)

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim. oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
Akceptační číslo: 08011576
Číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/08.00945

V souvislosti s vymezením typů managementu lesních ekosystémů na celém území NP České Švýcarsko byla v plánu péče vymezena území, kde v nejbližších 10 letech musí být realizována opatření vedoucí k rozšíření území s typem managementu A – tzn. území ponechaného samovolnému vývoji. Celý projekt je zaměřen na podporu biodiverzity, zejména odstraněním geograficky nepůvodních druhů a zahájením přeměny smrkových monokultur na porosty stanovištně původních dřevin. Veškerá vytěžena dření hmota bude ponechána na místě přírodnímu rozkladu.

Realizací plánovaných managementových opatření, která jsou předmětem tohoto projektu dojde k žádoucí úpravě druhové skladby lesních ekosystémů, podpoře biodiverzity a následnému převedení celé lokality do oblasti s typem managementu A –území ponechané samovolnému vývoji a tím k nastolení autoregulačních přírodních procesů, které již nebudou vyžadovat zásah lidské ruky. V případě, že by tato opatření nebyla realizována, došlo by s vysokou pravděpodobností k invazi geograficky nepůvodních druhů a s tím spojené degradaci stanovišť a následnému zhoršení přírodního prostředí, což by bylo v rozporu s posláním národního parku České Švýcarsko, které je deklarováno v §1 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., kterým byl vyhlášen Národní park České Švýcarsko. Současně bude naplněna i povinnost stanovena §5 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., a to povinnost vlastníků lesa hospodařit v lesích národního parku tak, aby bylo v 1. zóně NP dosaženo přirozených lesních ekosystémů, odpovídajícím růstovým podmínkám s maximálním omezením lidských zásahů.

Předmětem projektu je podpora biodiverzity a rozšíření území ponechaného samovolnému vývoji. Tohoto základního cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto dílčích cílů:

 • odstranění geograficky nepůvodních druhů (pokácení stromů)
 • zahájení přeměny smrkových monokultur (pokácení, odvětvení a odkornění stromů)
 • kompletní odstranění náletu geograficky nepůvodních druhů (výřez náletu)

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrán jako dodavatel prací pan Marek Klofáč z Velkého Šenova. Realizace projektu proběhne v letech 2009 – 2011.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 2.403.728,60,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 2.043.169,30 Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu: 240.372,86 Kč / 120.186,43 Kč.


Podpora biodiverzity – rozšíření území ponechaného samovolnému vývoji (2.etapa)

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim. oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
Akceptační číslo: 09024646
Číslo projektu: CZ.1.02/6.3.00/08.02796

V souvislosti s vymezením typů managementu lesních ekosystémů na celém území NP České Švýcarsko byla v plánu péče vymezena území, kde v nejbližších 10 letech musí být realizována opatření vedoucí k rozšíření území s typem managementu A – tzn. území ponechaného samovolnému vývoji. Celý projekt je zaměřen na podporu biodiverzity, zejména odstraněním geograficky nepůvodních druhů a zahájením přeměny smrkových monokultur na porosty stanovištně původních dřevin.

Realizací plánovaných managementových opatření, která jsou předmětem tohoto projektu dojde k žádoucí úpravě druhové skladby lesních ekosystémů, podpoře biodiverzity a následnému převedení celé lokality do oblasti s typem managementu A –území ponechané samovolnému vývoji a tím k nastolení autoregulačních přírodních procesů, které již nebudou vyžadovat zásah lidské ruky. V případě, že by tato opatření nebyla realizována, došlo by s vysokou pravděpodobností k invazi geograficky nepůvodních druhů a s tím spojené degradaci stanovišť a následnému zhoršení přírodního prostředí, což by bylo v rozporu s posláním národního parku České Švýcarsko, které je deklarováno v §1 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., kterým byl vyhlášen Národní park České Švýcarsko. Současně bude naplněna i povinnost stanovena §5 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., a to povinnost vlastníků lesa hospodařit v lesích národního parku tak, aby bylo v 1. zóně NP dosaženo přirozených lesních ekosystémů, odpovídajícím růstovým podmínkám s maximálním omezením lidských zásahů.

Předmětem projektu je podpora biodiverzity a rozšíření území ponechaného samovolnému vývoji. Tohoto základního cíle bude dosaženo prostřednictvím výsadby stanovištně původních dřevin a jejich časově omezená mechanická ochrana proti škodám zvěří.

Dodavatel prací pro realizaci projektu bude vybrán na základě výběrového řízení v roce 2010. Realizace projektu proběhne v letech 2011 – 2013.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 4.184.850,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 3.557.122,50 Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu: 418.485,- Kč / 209.242,50 Kč.


Sanační opatření k zajištění bezpečnosti nad janovskou silnicí, NPČŠ

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalního řícení
Akceptační číslo: 09028646
Číslo projektu: CZ.1.02/6.6.00/08.02799

Při IG-rajónovém mapování v rámci projektu VaV/610/7/01 byl identifikován rizikový skalní objekt (o objemu cca 40 m3) nad okresní silnicí vedoucí ze Hřenska do obce Janov, který představuje přímé ohrožení místní komunikace i přilehlé turistické stezky. Skalní objekt označený jako DB 1_17 tvoří čelní partii skalního masivu a jeví v současnosti známky bezprostřední nestability. Hlavní deskovitá část skalního masivu je oddělena od skalního masivu průběžnou subvertikální spárou a částečně je podepírána zcela rozvolněnou soustavou menších skalních bloků, které jsou částečně rozdrceny od zatížení nadložní části. Tyto dílčí části byly vyhodnoceny jako BN - tj. bezprostředně nestabilní (nachází se v nejvyšším stupni nestability - nelze zaručit žádný bezpečný interval, ke zřícení může dojít kdykoli), celá soustava rozvolněných desek navržená k sanaci pak v nižším stupni P1. Samotná deska byla v minulosti již sanována podepřením dvěma pilíři z opracovaných pískovcových kvádrů (stáří odhadováno kolem r. 1930). Toto historické zajištění bylo vyhodnoceno jako technicky vhodné, nicméně nedostačující pro pokrytí šikmo působících tlakových sil. Vzhledem k faktu, že se skalní deska částečně opírá několik o menších volných bloků původní skalní horniny, není možná jednoduchá sanace těchto dílčích, bezprostředně ohrožujících částí formou jejich úplného odtěžení (tak jak bylo doporučeno v projektu VaV/610/01), neboť by to mohlo negativně ovlivnit stabilitu objemného masivu nad nimi.

Náplní tohoto projektu je kompletní zabezpečení nestabilní části skalního masivu. Navrhovanou sanací je sledováno omezení stávající eroze čelní partie jejím vyčištění od vegetace a provedení zacelení erozních trhlin, a zejména vložení technických stabilizačních prostředků ke zvýšení stability vybraných částí skalního objektu.

Sanace bude probíhat v pěti hlavních krocích:

 1. posílení stávajícího podepření spodní oblasti nově vloženými betonovými sloupky
 2. částečné odstranění rozvolněné oblasti a fixace zbylých součástí (menších bloků)
 3. čištění a uzavření/plombování vybraných trhlin, které mají výrazný vliv na urychlení eroze skalního reliéfu (s využitím vysprávkové flexibilní malty)
 4. úklid a návrat staveniště do původní podoby
 5. rekonfigurace systému kontrolního sledování pro ověření účinnosti sanace (včetně zprovoznění ručního monitoringu)

Sanační opatření bude zahájeno v červenci 2010 a dle plánu by mělo být hotovo do konce září 2010. Na základě výběrového řízení byla pro realizaci vybrána firma STRIX Chomutov, a.s. se sídlem v Chomutově.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 997 450,- Kč, z toho příspěvek z fondů Evropské unie je 761 602,- Kč, příspěvek státního rozpočtu činí 134 401,- Kč.

Skutečné náklady na realizaci sanace činí 682 000,- Kč (z toho 511 000,- na sanační práce; zbývající část zahrnuje projekt, odborné dozory a publicitu).


Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér, I. etapa, NPČŠ

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim. oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skal. řícení 
Akceptační číslo: 10062246 
Číslo projektu: CZ.1.02/6.6.00/10.06867

Údolí, v němž se nachází obec Hřensko, představuje díky specifickému reliéfu a geologické stavbě primárně rizikové území projevů skalních řícení do té míry, že patří k nejvíce ohroženým místům NP České Švýcarsko. Zájmové území je reprezentováno skalními stěnami kaňonovitých údolí, které tvoří jednotlivé skalní etáže. Opakovaný výskyt skalních řícení je zde důsledkem přirozeného vývoje pískovcových skalních svahů. Nejčastější ohrožení představuje pád stromů a s ním spojené možné uvolnění kamení a pískovcových bloků ze sutí či nečekané odlomení části skalního masivu. Skalní řícení ohrožuje nejen hustou zástavbu na úpatí skal, ale i místní komunikaci, chodník, parkovací plochy a rovněž pak silnice I. třídy I/62 vedoucí k hraničnímu přechodu Hřensko – Schmilka. Realizace projektu minimalizuje téměř neustálé nebezpečí plynoucí z dlouhodobé nestability skalního svahu a přispěje tak k větší bezpečnosti osob i jejich majetku v turisticky frekventované oblasti katastru obce Hřensko. Z hlediska ochrany přírody a zdejších skalních masivů jde o dlouhodobě účinné a zároveň nejméně konfliktní řešení zohledňující maximální zachování současného stavu skalních masivů.

V první etapě projektu bude realizována instalace 10ti ochranných bariér nad silnicí I/62 a zástavbou obce Hřensko v úseku od státní hranice se SRN až k soutoku řeky Labe s Kamenicí. Projekt na snížení rizika skalního řícení se zabývá pouze bloky s velikostí do 5m3 (vybrané nebezpečné skalní objekty s větším objemem jsou pravidelně kontrolně monitorovány Správou NPČŠ a v případě nutnosti budou řešeny individuálním způsobem zabezpečení). Délka plánovaných liniových staveb (bariér) v I. etapě činí 725 m. Optimální rozmístění záchytných bariér a jejich únosnost byla volena s přihlédnutím k nadefinovaným prioritám, klasifikaci úrovně rizika, stávající morfologii terénu i parametrům technických opatření. Projekt bude zahájen ve 3.čtvrtletí 2010, samotná realizace I.etapy je plánována na r. 2011 – 2012.

Projekt (I.etapa) zahrnuje tyto dílčí položky:

 • Geodetické zaměření dílčích úseků svahu v místě plánovaných bariér
 • Realizační dokumentace stavby (RDS, včetně činnosti geotechnika) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Dodávku materiálu a instalaci bariér v exponovaném terénu (bariéra A1 – A6 různé délky, výšky a záchytné energie)
 • Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení a úklid staveniště, dopravní opatření DIR+DIO; vč. pronájmu svodidel a souvisejících poplatků)
 • Geotechnický a autorský dozor
 • Publicita a propagace

Celkové uznatelné náklady na akci činí 58 789 353,- Kč, z toho příspěvek z fondů Evropské unie je 49 253 704,- Kč, příspěvek státního rozpočtu 2 897 276,- Kč.


Lomová stěna - sanace skalního masivu nad silnicí I/62

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalního řícení
Akceptační číslo: ...............
Číslo projektu: ................

Při IG-rajónovém mapování byl  identifikován rizikový skalní objekt nad silnicí I/62 v katasrtu obce Hřensko vedoucí z Děčína do Německa, který představoval přímé ohrožení místní komunikace i přilehlé turistické stezky. Pro potřeba sanace byla lomová stěna rozčleněna na tři části (severní a jižní pilíř a střední část). Tyto dílčí části byly vyhodnoceny jako BN - tj. bezprostředně nestabilní (nachází se v nejvyšším stupni nestability - nelze zaručit žádný bezpečný interval, ke zřícení může dojít kdykoli), celá soustava rozvolněných bloků byla navržena k sanaci. V minulosti došlo k zásadnímu porušení soustavy lomové stěny při odstřelech v souvislosti s budouváním silnice na sklonku 30-tých let. Vzhledem k důležitosti silnice a vysoké potenciální škodě bylo přistoupen k sanaci objektu lomové stěny.

Náplní tohoto projektu je kompletní zabezpečení nestabilní části lomové stěny. V rámci sanace bylo provedeno odtěžení nejnestabilnějších partií, vyčištění a plombování puklin a trhlin, vybudování kotveného železobetonového prahu, instalaci kotevních trnů do zdravého masivu, vybudování lehkého záchytného plotu na hraně lomové stěny, vybudování těžké dynamické bariery ve střední etáži lomové stěny a zasíťování lomové stěny

Sanace probíhala v těchto hlavních krocíchhlavních krocích:

 1. zřízení dopadového lože chránícího silnici a místní komunikaci;
 2. havarijní odtěžení nejvíce nestabilních bloků lomové stěny;
 3. instalace kotevních trnů a kotveného železobetonového prahu;
 4. zbudování lehkého záchytného plotu;
 5. zbudování těžké dynamické bariéry;
 6. čištění a uzavření/plombování vybraných trhlin, které mají výrazný vliv na urychlení eroze skalního reliéf;
 7. očištění lomové stěny od cementové zálivky používané v kotvách;
 8. úklid a návrat staveniště do původní podoby

Sanační opatření bylo zahájeno v září2012 a dle smlouvy o dílo bude hotovo do 21.května 2013. Na základě výběrového řízení byla pro realizaci vybrána firma ARCADIS Geotechnika, a.s. se sídlem v Praze.

Celkové uznatelné náklady na akci činí ............,- Kč, z toho příspěvek z fondů Evropské unie je ............,- Kč, příspěvek státního rozpočtu činí .............,- Kč.

Skutečné náklady na realizaci sanace činí ..............,- Kč (z toho .................,- na sanační práce; zbývající část zahrnuje projekt, odborné dozory a publicitu).


Podpora biodiverzity - odstranění borovice vejmutovky

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim. oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity
Akceptační číslo: 10058746
Číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/10.06871


Realizací plánovaných managementových opatření, která jsou předmětem tohoto projektu dojde k žádoucí úpravě druhové skladby lesních ekosystémů, podpoře biodiverzity. Odstranění invazních druhů je nezbytnou podmínkou pro zachování biodiverzity a pro úspěšné pokračování v přeměnách lidskou rukou pozměněných lesních ekosystémech. Výsledkem projektu bude odstranění borovice vejmutovky z nejméně zasažených částí NP a současná izolace ohnisek jejího výskytu, kde je již plně rozvinutá invaze. Lokality s plně rozvinutou invazí nebudou řešeny v rámci tohoto projektu. Tím, že bude borovice vejmutovka jednorázově odstraněna z nejméně zasažených částí, zamezíme rozvinutí invaze na významné části území NP.

Předmětem projektu je:

a) odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem v lesních porostech

b) odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem na skalách (horolezecké techniky)

c) odstranění dospělých plodících stromů (pokácení, odvětvení a odkornění)

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána jako dodavatel prací  firma HEDERA ZIMA spol. s .r.o.. Realizace projektu proběhne v letech 2011 – 2013.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 15 175 705,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 12 899 349,25 Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu: 1 517 570,50 Kč / 758 785,25 Kč.Úpravy druhové skladby lesních ekosystémů NPČŠ

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim. oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
Akceptační číslo: 10058896
Číslo projektu: CZ.1.02/6.3.00/10.06876

Realizací plánovaných managementových opatření, která jsou předmětem tohoto projektu dojde k žádoucí úpravě druhové skladby lesních ekosystémů, podpoře biodiverzity. V případě, že by tato opatření nebyla realizována, došlo by s vysokou pravděpodobností k plnému rozvinutí geograficky nepůvodních druhů a s tím spojené degradaci stanovišť a následnému zhoršení přírodního prostředí, což by bylo v rozporu s posláním národního parku České Švýcarsko, které je deklarováno v §1 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., kterým byl vyhlášen Národní park České Švýcarsko. Současně bude naplněna i povinnost stanovena §5 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., a to povinnost vlastníků lesa hospodařit v lesích národního parku tak, aby bylo v 1. zóně NP dosaženo přirozených lesních ekosystémů, odpovídajícím růstovým podmínkám s maximálním omezením lidských zásahů a ve 2. a 3. zóně přirozené skladby porostů odpovídající danému stanovišti.

Provedením výchovných zásahů zahrnutých v tomto projektu budeme moci rychleji přeměnit více či méně hospodářské monokultury a tím i uvolnit matečné stromy žádoucích dřevin jako je buk, jedle a tím přispět k rychlejší přeměně lesních porostů ve stanovištně původní.

Předmětem projektu je:

a)         Výřez nežádoucích dřevin horolezeckou technikou v nepřístupných terénech.

b)         Redukce nežádoucích dřevin borovice vejmutovky, modřínu, douglasky a dubu červeného.

c)         Prořezávky za účelem odstranění stanovištně nepůvodních druhů  podpory cílových dřevin.

d)        Odstranění dospělých plodících stromů nežádoucích dřevin  (pokácení a odkornění).

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána jako dodavatel prací  firma Less & Forest s.r.o.. Realizace projektu proběhne v letech 2011 – 2013.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 20 739 883,20 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 17 628 900,55 Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu: 2 073 988,50 Kč / 1 036 994,15 Kč.


Operační program Životní prostředí

Omezení vstupu

Do odvolání je uzavřena žlutě značená spojovací cesta od rozcestí u Královského smrku k lávce u Dolského mlýna. Dolský mlýn je však nadále přístupný. Více informací zde.


Do odvolání je pro cyklisty neprůjezdná část cyklotrasy č. 3076 v úseku nad Kyjovskou přehradou - První brána. Důvodem je probíhající přeměna smrkových monokultur na lesy přírodě blízké.

Nepřehlédněte!

Adoptujte lososa: Adopcí lososa pomůžete jejich návratu do vod národního parku! Pro bližší informace klikněte sem.


Nenechte si ujít výstavu "České Švýcarsko očima Václava Sojky" v Muzeu města Ústí nad Labem.


Navštivte výstavu "Obojživelníci ve svém živlu" na Správě CHKO Labské pískovce v Děčíně.

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

CHKO Labské pískovce

Park Narodowy Gór StołowychEUROPARC Federation


Turistická doprava v Českém Švýcarsku