Skrýt nabídku

Rostlinstvo Českosaského Švýcarska

Rozmanitost rostlinných druhů Českosaského Švýcarska je dána především velkou členitostí zdejší krajiny a také tím, že jinak chudým pískovcovým podložím pronikají místy k povrchu živinami bohatší horniny (např. čedič, znělec, vápenec, slínovec apod.). Roli hrají také výškové poměry území a poloha oblasti v nejzápadnější části české křídové pánve.

Na relativně malé ploše se tak vyskytují jak druhy teplomilné a suchomilné, tak druhy horské, podhorské, severské či alpínské, případně druhy atlantské a subatlantské (tj. druhy vázané na vlhké klima s relativně menšími rozdíly mezi létem a zimou, které mají centrum rozšíření v západní Evropě).

Obecně platí, že druhové zastoupení vyšších rostlin je, podobně jako v jiných pískovcových oblastech, poměrně chudé. Naopak bohaté je společenství mechorostů.
 
Pestré společenstvo rostlin v soutěsce říčky Suchá Kamenice. Foto: Zdeněk Patzelt

Fytogeografické členění území Labských pískovců

Z hlediska fytogeografického členění  je fytogeografický okres Labské pískovce (česká část oblasti) rozčleněn do 4 podokresů.

  • Podokres Děčínský Sněžník zahrnuje levobřežní část s podhorským charakterem s vyzníváním některých charakteristických druhů Krušných hor, např. koprníku štětinolistého (Meum athamanticum) nebo upolínu evropského (Trollius europaeus).
  • Samostatný podokres tvoří Kaňon Labe s výrazným podílem teplomilných a nepůvodních druhů.
  • Podokres Růžovská plošina zabírá zemědělskou krajinu na pravé straně Labe.
  • Podokres Jetřichovické skalní město pokrývá většinu území Národního parku České Švýcarsko a zaujímá vlastní pískovcovou skalní oblast. Charakteristickým druhem této části je rojovník bahenní (Ledum palustre), rostoucí na skalních římsách.

Území CHKO Labské pískovce zabírá též okrajové části sousedních fytogeografických okresů: Krušnohorského podhůří, Verneřického středohoří a Šluknovské pahorkatiny.

Omezení vstupu

Z důvodu kácení souší pro zajištění bezpečnosti podél turistické cesty je od 18. do 22. 11. 2019 uzavřena Mlýnská cesta (mezi Meznou a Třemi prameny). Děkujeme za pochopení!


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation