Skrýt nabídku

Návrat vlků do Českého Švýcarska

Vlk obecný (Canis lupus) se do přírody Českého Švýcarska vrátil po více než 250 letech. Je to charismatická šelma vzbuzující pozitivní i negativní emoce a vášně. Jedni v něm vidí vítaného pomocníka při udržování přírodní rovnováhy, druzí nebezpečnou a nelítostnou šelmu decimující stáda domácích zvířat. Zkušenosti ze zahraničí však ukazují, že soužití s vlkem je možné i v osídlené kulturní krajině. Vyžaduje však dobrou znalost vlčího chování, přijetí opatření minimalizujících škody na hospodářských zvířatech, respekt a úctu.


Vlci v Českém Švýcarsku - historie a současnost

Vlk býval ve zdejší oblasti, stejně jako jinde v Čechách a na Moravě, běžným druhem až do konce 17. století. Svědčí o tom i řada dochovaných místních názvů (Vlčí Hora, Vlčí hrádek, Vlčí rokle, Vlčí deska apod.). Vlci však byli lidmi systematicky pronásledováni, až byli nakonec zcela vyhubeni. Poslední vlk v Českém Švýcarsku byl zastřelen v roce 1756 na Českokamenicku.

Replika tzv. Vlčí desky nedaleko Zadní Doubice v NP České Švýcarsko s textem upomínajícím na zastřelení dvou vlků lesním Johannem Grohmanem v roce 1640.

Novodobý výskyt vlka je v širším regionu Českého Švýcarska registrován od roku 2012, kdy byla jeho přítomnost prokázána v nejsevernější části Šluknovského výběžku (Severní u Lobendavy). Vlci se do zdejěší oblasti samovolně rozšířili ze sousedního Saska (oblast Horní Lužice). Zde se vyskytuje nejbližší stabilní populace založená vlky původem z Pobaltí.

Na území Národního parku České Švýcarsko byl výskyt vlka poprvé doložen na konci roku 2016. Od jara 2017 se zde vlci vyskytují pravidelně, o čemž svědčí opakované nálezy otisků stop, trusu, snímky z fotopastí i přímá pozorování. Od roku 2017 je výskyt vlka na území národního parku a v přilehlých oblastech (CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory, Šluknovsko, NP a CHKO Saské Švýcarsko) systematicky sledován v rámci projektu "Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD)".

 Vlk zachycený fotopastí na českosaském pomezí (leden 2018)

Význam vlků v přírodě

Vlk hraje důležitou roli při udržení přírodní rovnováhy. Jako tzv. vrcholový predátor se významně podílí na regulaci přemnožené jelení a srnčí zvěře, která nadměrným okusem způsobuje škody na lesních porostech, což s sebou přináší mj. i zvýšené finanční náklady na ochranu výsadem tzv. cílových druhů dřevin v národním parku (buk lesní, dub, jedle bělokorá). Vlci přispívají také ke snižování stavů přemnožené černé zvěř, která působí významné škody v zemědělství a na drobné zvěři (např. na zajících, na zemi hnízdících druzích ptáků atd.). Vlci loví přednostně nemocná, zraněná, přestárlá či jinak handicapovaná zvířata, čímž přispívají ke zlepšování kondice a zdravotního stavu své kořisti. Tam, kde se vyskytuje vlk, je tedy příroda celkově zdravější a pestřejší.

Vlci pomáhají v národním parku regulovat přemnoženou jelení zvěř (snímek z fotopasti)

Vlci a hospodářská zvířata

Nelze popírat, že vlci dokážou způsobit škody na hospodářských zvířatech (to byl také v minulosti jeden z hlavních důvodů jejich pronásledování). Pro minimalizaci, případně až naprostou eliminaci rizika napadení stád domácích zvířat (zejména ovcí), je proto nutné zajistit jejich důkladnou ochranu, a to především pomocí kvalitního elektrického ohradníku a vycvičených pasteveckých psů.

Podporbnější informace o možnostech prevence napadení stád hodpodářských zvířat vlkem naleznete ZDE.

Pokud však k napadení přesto dojde, je třeba neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany přírody.

Pro oblast Národního parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce je příslušným orgánem Správa Národního parku České Švýcarsko.

KONTAKT V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI:

krizový telefon: 603 990 000

Užitečné odkazy

  • Návrat vlků (stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky)
  • OWAD - The Wolf Project (stránky projektu "Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině")
  • Šelmy.cz (stránky Hnutí DUHA věnované velkým šelmám v ČR)
  • Vlci v Sasku (stránky Vlčího úřadu Rietschen)
Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation