Skrýt nabídku

Zápis 14.1. 2006

Zápis ze třetího setkání patronátní skupiny pro SPA Labské pískovce konané dne 14.1.2006 v Krásné Lípě

1 - P. Benda přivítal všechny účastníky v 9.00 hod na Správě Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě, která poskytla prostory a drobné pohoštění. P. Benda se zároveň omluvil za vynechání “podzimní” schůze a neuskutečnění společné akce - kroužkování v porostech křovin na Větrném vrchu u Kunratic, neboť byl zcela zaneprázdněn pracovními a odbornými úkoly. 

2 - přítomni- J. Marek, G. Ritschel, V. Šena, M. Rohlík, P. Benda, V. Kopecký, J. Pícha, Jiří Lobotka, M. Půlpán, K. Pařízek, O. Rajchl, M. Kalík, 

omluveni - V. Čeřovský, J. Vondráček, M. Horyna, V. Friml, V. Sojka, P. Lumpe, U. Augst, U. Michel, J. Kampf, R. Řehák  

hosté - R. Nagel, Jan Lobotka   

3 - Byli představeni noví členové:

 • Jan Pícha z Dolního Podluží
 • Jiří Lobotka z Krásné Lípy
 • Miroslav Kalík z Rumburka

Vzhledem k přechodu z CHKO Lužické hory na nové pracoviště na CHKO Jizerské hory byla kolegině Jitka Telenová vyřazena ze seznamu našich členů. Na novém pracovišti jí přejeme hodně úspěchů. 

4 - K nahlédnutí byla opět řada velmi zajímavých ornitologických publikací a četné propagační a odborné materiály byly zdarma rozdány zájemcům. P. Benda a V. Kopecký informovali o novém a velmi zdařilém propagačním materiálu “Ptačí oblast Labské pískovce” a skládačce “Fauna Českého Švýcarska”. Dále si zájemci mohli vzít Zpravodaje Národního parku České Švýcarsko, kde kromě jiného je článek o skřivanovi lesním v Labských pískovcích a článek o aktuálních výsledcích kroužkování čápů černých v NP České Švýcarsko.

5 - P.Benda seznámil přítomné s prvním číslem našeho regionálního ornitologického periodika “Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích”. Ten by měl vycházet jednou ročně a všichni členové a příznivci byli vyzváni k publikování svých zážitků, zkušeností, postřehů a pozorování ze světa ornitologie. Časopis byl rozdán všem přítomným, nepřítomným bude zaslán.

6 - Se zápisem ze schůze Severočeské pobočky České společnosti ornitologické stručně seznámil P. Benda. K dispozici byl také časopis Severočeské pobočky ČSO - Kominíček. Internetová adresa: www.cso-severoceskapobocka.wz.cz

7 - Dále byla přítomným sdělena nepříjemná zpráva o úmrtí jednoho z nejvýznamnějších ornitologů, který na Děčínsku působil Mgr. Zdeňka Bárty. Na památku byla jako příloha k našemu Zpravodaji připojena jeho práce “Ptáci Bohyňských lad na Děčínsku”. Ve zpravodaji rovněž najdete vzpomínkový článek na tuto významnou osobnost. 

8 - Dalším bodem byla příprava webových stránek našeho ornitologického klubu na oficiálních webových stránkách Labských pískovců. Ty by měly zahrnovat - fotogalerii, naše časopisy, zápisy ze schůzí, aktuální seznam členů (bez kontaktů) a hlavně aktuální seznam pozorování doplňovaný průběžně členy našeho klubu - to by mohlo být velmi zajímavé! 

9 - v loňském roce 2005 proběhlo:

 • společná exkurze na lokalitu skřivana lesního u Bynovce - slyšeni 1 - 2 zpívající samci
 • společná exkurze na lokality strakapouda prostředního v okolí Děčína - oblast Vrabince (až 4 obsazené lokality, vč. pozorování páření, oblast Staré Bohyně (až 9 obsazených míst)
 • vytvoření náhradních hnízdišť pro břehuli říční - 10 nor v rámci rekonstrukce nábřežní zdi v Děčíně u budovy České přístavy a.s.
 • instalace hnízdních budek pro sýčky
 • instalace hnízdních budek pro morčáky velké
 • instalace sýkorníků

10 - V letošním roce 2006 bude ptákem roku orel mořský (Haliaeetus albicilla). Není žádným tajemstvím, že hnízdění jednoho páru bylo prokázáno i v oblasti Velký rybník - Světlík. V letošním roce bychom se měli zaměřit na prokázání jeho hnízdění. Je to naše priorita!

11 - V letošním roce bude probíhat několik celostátních ornitologických akcí, do kterých je část našich členů zapojena:

 • sčítání zimujících kormoránů na nocovištích (běží již od podzimu 2004)
 • sčítání zimujících vodních ptáků (běží již od zimy 2004)
 • celostátní mapování sýčků obecných - týká se zejména Děčína, ale je možné, že sýčci přežívají i jinde (zájemci budou včas informováni)
 • Jednotný program sčítání ptáků v ČR

12 - Na území naší ptačí oblasti ještě k tomu přistupuje:

 • sčítání tetřívků - nás se týká oblast Sněžníku a Tisé (zájemci budou včas informováni)
 • kroužkování čápů černých (zajišťuje P. Benda)
 • monitoring výra velkého - naléhavé !!! všechny členy prosím o spolupráci  
 • monitoring hnízdní populace sokola stěhovavého
 • monitorong vybraných druhů - např. kulíšek nejmenší, sýc rousný, lelek lesní - konečný seznam ještě není k dispozici, neboť jej určuje Česká společnost ornitologická jako koordinátor monitoringu “naturových” druhů. Naléhavé - žádám o spolupráci !!!

13 - Navrhované další společné ornitologické aktivity:

 • kroužkovací akce v oblasti Větrného vrchu u Kunratic - rozsáhlé křovinné porosty s pěnicí vlašskou (zájemci budou včas informováni), příp. na dalších lokalitách (Benešov nad Ploučnicí - Malá Veleň, Hoštice pod Vrabincem
 • vyhledávání a kontrola lokalit obsazených strakapoudem prostředním v okolí Děčína (zájemci budou včas informováni)
 • monitoring a kroužkování břehulí říčních na nábřeží v Děčíně
 • zhodnocení možnosti obnovy lokality pro břehuli říční u Choratic
 • vítání ptačího zpěvu
 • zajištění financí pro výrobu a rozvěšování hnízdních budek pro kavky obecné
 • kroužkování v rákosinách Velkého rybníku
 • společná exkurze na soustavu rybníků u Malé Bukoviny (pokud bude největší z nich již napuštěn)

14 - P. Benda prověří možnosti zapojení se do programu CES - monitoring ptačích populací pomocí kroužkování na stabilních místech. Nabízí se lokalita Velký rybník.

15 -  P.Benda orientačně informoval o plánované reintrodukci jeřábka lesního do Národního parku České Švýcarsko. Rozhodující pro schválení bude 1/3 roku 2006.

16 - Dále P. Benda prezentoval výsledky své disertační práce na téma “Ptáci Českého Švýcarska”

17 - Na závěr byl promítán velmi zdařilý, profesionálně natočený a zpracovaný dokument našeho člena Václava Šeny z významných kroužkovacích akcí v roce 2005 - sokol stěhovavý, výr, velký, moták pochop, luňák červený, čáp černý a záběry páru orlovců říčních na uměle vybudovaném hnízdě u Velkého rybníka.

Zapsal Pavel Benda

Blížící se události
Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation