Skrýt nabídku

Ptačí oblast Labské pískovce

Ptačí oblast Labské pískovce byla vyhlášena Nařízením vlády č. 683 Sb. ke dni 31. 12. 2004, a to na základě Směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků, zapracované do zákona č. 114/192 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Součástí ptačí oblasti je celá CHKO Labské pískovce, celý NP České Švýcarsko, východním směrem přesahuje mezi Chřibskou a Krásnou Lípou až do CHKO Lužické hory. Nejvýchodnější část ptačí oblasti zahrnuje i přírodní rezervace Světlík a Velký rybník (viz. mapka). Celková rozloha činí 35 570 ha.

Správou ptačí oblasti jsou pověřeny tyto organizace:

 • Správa NP České Švýcarsko (na území národního parku)
 • Regionální pracoviště AOPK ČR - Správa CHKO Lužické hory (na území CHKO Lužické hory a PR Velký rybník a Světlík)

Ptačí oblast byla vyhlášena pro tyto 4 druhy ptáků, kteří jsou z pohledu EU ohroženi:

Na území ptačí oblasti však žijí a hnízdí i další evropsky významné a ohrožené druhy ptáků či jiné zajímavé a mizející druhy:

 • bukač velký (Botaurus stellaris): max. 1 pár,
 • čáp černý (Ciconia nigra): 3 až 5 párů
 • včelojed lesní (Pernis apivorus): 5 až 10 párů
 • luňák červený (Milvus milvus): 0 až 1 pár
 • orel mořský (Halilaeetus albicilla): 1 pár
 • moták pochop (Circus aeruginosus): 4 až 8 párů
 • moták pilich (Circus cyaneus): 0 až 1 pár
 • tetřívek obecný (Tetrao tetrix): do 5 tokajících kohoutků
 • chřástal kropenatý (Porzana porzana): 0 až 1 volající samec
 • jeřáb popelavý (Grus grus): 2 páry
 • kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum): 25 až 30 párů
 • sýc rousný (Aegolius funereus): 20 až 40 párů
 • lelek lesní (Caprimulgus europaeus): 3 až 5 párů
 • ledňáček říční (Alcedo atthis): 6 až 10 párů
 • žluna šedá (Picus canus): 17 až 20 párů
 • skřivan lesní (Lullula arborea): 3 až 5 párů
 • pěnice vlašská (Sylvia nisoria): 8 až 10 párů
 • lejsek malý (Ficedula parva): 4 až 8 párů
 • lejsek bělokrký (Ficedula albicollis): 0 až 2 páry
 • ťuhýk obecný (Lanius collurio): 220 až 250 párů
 • skorec vodní (Cinclus cinclus): 40 až 50 párů. 

Jaké dopady má vyhlášení ptačí oblasti na místní obyvatele a návštěvníky?

 • Z důvodu zabezpečení nezbytného klidu  budou některé lokalityě v době hnízdění dočasně uzavírány (pro výra velkého v období od 15.2. do 30.5., pro sokola stěhovavého od 1.3. do 30.6.), což je pochopitelné a akceptovatelné a bylo praktikováno již před vyhlášením ptačí oblasti.
 • Na velké investiční projekty a akce a na územní ptačí oblasti a na plány obcí (netýká se ale zastavěného a zastavitelného území), které by mohly mít negativní vliv na ptačí faunu, musí být zpracován odborný posudek, který zhodnotí míru negativního ovlivnění.
 • Zemědělci mají možnost čerpat finanční prostředky v rámci „agroenviromentálních programů“ na ochranu chřástala polního.

Vyhlášení soustavy ptačích oblastí na území naší republiky je naším závazkem k Evropské unii, neboť nelze jen brát a čerpat finanční prostředky z evropských fondů, ale je nutno na sebe převzít i odpovědnost za stav evropské přírody a postarat se o zachování co možná největší bohatosti evropských druhů ptáků, tak jak se to žádá ode všech členů EU.

Omezení vstupu

Z důvodu kácení souší pro zajištění bezpečnosti podél turistické cesty je od 18. do 22. 11. 2019 uzavřena Mlýnská cesta (mezi Meznou a Třemi prameny). Děkujeme za pochopení!


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation