Skrýt nabídku

Péče o krajinu a kulturní dědictví

Krajinný ráz, limity ochrany přírody pro výstavbu

Krajinný ráz je zákonem (§ 12 z. č. 114/1992 Sb., v platném znění) definován jako „zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti“ a je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Zachování typického vzhledu krajiny bylo definováno jako jedno z poslání národního parku (zák. č. 161/1999 Sb., v platném znění).

Hlavním cílem v oblasti ochrany krajinného rázu pro období platnosti plánu péče je zachování typického vzhledu krajiny za současného šetrného využívání krajiny.

Správa NP se soustředí na urbanizované enklávy v národním parku, kde je cílem zachování a zlepšení současné urbanistické hodnoty sídel prostřednictvím dodržení základních pravidel a zásad pro výstavbu v národním parku.

Plán péče stanovuje také rámcové limity pro výstavbu v jednotlivých sídelních jednotkách. Stanovené limity mají umožnit rozvoj v takové míře, která bude únosná pro předmětné lokality.

Péče o kulturní památky a objekty kulturně-historicky hodnotné

Součástí péče o krajinu je péče o drobné kulturní památky a kulturně-historicky hodnotné objekty, které nezaměnitelně dotváří kulturní tvář krajiny.

Péče o tyto památky spočívá:

  • v dokumentační činnosti (pasportizace objektů, zpracování detailní databáze apod.),  
  • v praktické obnově a údržbě objektů

Při výše uvedených aktivitách Správa NP spolupracuje se specialisty v daných oborech (památková péče, archeologie atd.).

Cílem ochrany kulturních památek a kulturně historicky hodnotných objektů je zachování jejich historické výpovědi a uchování kulturní tváře krajiny.

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu: Ředitel/ka ekonomického odboru


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation