Skrýt nabídku

Péče o krajinu a kulturní dědictví

Krajinný ráz, limity ochrany přírody pro výstavbu

Krajinný ráz je zákonem (§ 12 z. č. 114/1992 Sb., v platném znění) definován jako „zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti“ a je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Hlavním cílem v oblasti ochrany krajinného rázu v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce je zachování typického vzhledu krajiny za současného šetrného využívání krajiny.

Plány péče o NP a CHKO stanovují rámcové limity pro výstavbu v jednotlivých sídelních jednotkách. Stanovené limity mají umožnit rozvoj v takové míře, která bude únosná pro předmětné lokality.

Na území národního parku a v jeho bezprostředním okolí se Správa NP soustředí na ochranu krajinného rázu v urbanizovaných enklávách, kde je cílem zachování a zlepšení současné urbanistické hodnoty sídel prostřednictvím dodržení základních pravidel a zásad pro výstavbu v národním parku.

Důležitým podkladem pro rozhodování správy NP v této oblasti je materiál "Ochrana krajinného rázu NP České Švýcarsko" (Bukážek, Matějka, Míková, 2006) zpracovaný pro urbanizované prostory Mezná, Mezní Louka (obec Hřensko), Zámeček, Vysoká Lípa, Tokáň (obec Jetřichovice) a Kamenická Stráň (obec Růžová).

Materiál ke stažení zde:

Péče o kulturní památky a objekty kulturně-historicky hodnotné

Součástí péče o krajinu je péče o drobné kulturní památky a kulturně-historicky hodnotné objekty, které nezaměnitelně dotváří kulturní tvář krajiny.

Péče o tyto památky spočívá:

  • v dokumentační činnosti (pasportizace objektů, zpracování detailní databáze apod.),  
  • v praktické obnově a údržbě objektů

Při výše uvedených aktivitách Správa NP spolupracuje se specialisty v daných oborech (památková péče, archeologie atd.).

Cílem ochrany kulturních památek a kulturně historicky hodnotných objektů je zachování jejich historické výpovědi a uchování kulturní tváře krajiny.

Omezení vstupu

Z důvodu kácení souší pro zajištění bezpečnosti podél turistické cesty je od 18. do 22. 11. 2019 uzavřena Mlýnská cesta (mezi Meznou a Třemi prameny). Děkujeme za pochopení!


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation