Skrýt nabídku

Záchrana genofondu jedle bělokoré na území Národního parku České Švýcarsko - CZ 0070

Poptávka po činnostech realizovaných v rámci projektu vyplývá ze základního poslání Národního parku České Švýcarsko, které je stanoveno v zákoně č.161/1999 Sb., jehož prvořadým úkolem je chránit dochovaný stav vzácných biotopů a zlepšovat jejich stav, pokud jsou již nějakým způsobem negativně zasaženy. V minulosti byly lesní ekosystémy na území Národního parku České Švýcarsko silně pozměněny činností člověka a současná druhová skladba se významně odlišuje od přirozené druhové skladby. V případě jedle bělokoré je tento stav zvláště výrazný - v současné době je podíl jedle v zastoupení dřevin pouze 0,01%, zatímco přirozený výskyt by měl dle posledních výsledků výzkumu činit cca 20%.

Hlavním cílem projektu je snižování poklesu biodiverzity, obnovení rovnováhy přírodních lesních společenstev a přeměna lesních porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou na porosty stanovištně původních dřevin. Toto znovunalezení rovnováhy přírodních společenstev zaručuje uchování jejich autoregulačních procesů bez antropogenních zásahů.

Celkové finanční požadavky celého projektu pro období 2008-2011 činí 395.718,- EUR.
Projekt Záchrana genofondu jedle bělokoré na území Národního parku České Švýcarsko je rozdělen do těchto částí:

 1. Obnova jedle bělokoré v předsunutých mikro-bioskupinách
 2. Obnova jedle bělokoré v předsunutých makro-bioskupinách
 3. Ochrana přirozené obnovy jedle bělokoré, výsadba jedle bělokoré, ochrana individuálními oplůtky
 4. Ochrana přirozených stanovišť jedle bělokoré, výsadba sazenic a jejich ochrana nástřikem
 5. Oplocování matečných stromů jedle bělokoré jako podpora přirozené obnovy
 6. Prostřihávky ve prospěch uvolnění jedle bělokoré 

1. Obnova jedle bělokoré v předsunutých mikro-bioskupinách

Předsunutá bioskupina je skupina sazenic, vysazená v lesních porostech na předem připravených plochách. Mikro bioskupina je skupina o velikosti cca 0,07 ha.

Konkrétní aktivity pro založení mikro-bioskupiny:

 • Dopěstování sazenic jedle bělokoré v lesní školce
 • Doprava sadebního materiálu z lesní školky na místo určení
 • Donáška a výsadba sazenic
 • Vybudování ochrany výsadeb oplocením

2. Obnova jedle bělokoré v předsunutých makro-bioskupinách

Makro bioskupina je skupina o velikosti 1,0 ha.

Konkrétní aktivity pro založení makro-bioskupiny:

 • Dopěstování sazenic jedle bělokoré v lesní školce
 • Doprava sadebního materiálu z lesní školky na místo určení
 • Donáška a výsadba sazenic
 • Vybudování ochrany výsadeb oplocením

3. Ochrana přirozené obnovy jedle bělokoré, výsadba jedle bělokoré, ochrana individuálními oplůtky

Přirozená obnova - mladé stromky jedle bělokoré, které vyrostly přirozeným způsobem ze semene matečných stromů přímo v lesním porostu.
Individální oplůtek - ochrana jednotlivých sazenic a přirozeně rostoucích jedinců oplocením z pletiva zpevněného dubovými kůly.

Konkrétní aktivity pro výsadbu jedle bělokoré a její ochranu, včetně ochrany přirozené obnovy:

 • Dopěstování sazenic jedle bělokoré v lesní školce
 • Doprava sadebního materiálu z lesní školky na místo určení
 • Donáška a výsadba sazenic
 • Vybudování ochrany výsadeb a přirozeně zmlazených jedinců jedle bělokoré individuálními oplůtky

4. Ochrana přirozených stanovišť jedle bělokoré, výsadba sazenic a jejich ochrana nástřikem

Přirozené stanoviště - stanoviště, kde se jedle bělokorá přirozeně vyskytovala před zásahem člověka; na území Národního parku České Švýcarsko se jedná o spodní partie svahů v roklích.
Ochrana nástřikem - jedná se o ošetření sazenic nástřikem repelentním přípravkem, který chrání stromek před okusem zvěří; nástřik sazenic se provádí dvakrát ročně.

Konkrétní aktivity pro ochranu přirozených stanovišť jedle bělokoré a ochranu sazenic, včetně ochrany přirozené obnovy:

 • Dopěstování sazenic jedle bělokoré v lesní školce
 • Doprava sadebního materiálu z lesní školky na místo určení
 • Donáška a výsadba sazenic
 • Zajištění přípravku pro nástřik sazenic
 • Ochrana sazenic nástřikem (2x ročně) proti okusu zvěří

5. Oplocování matečných stromů jedle bělokoré jako podpora přirozené obnovy

Matečný strom - stanovištně původní, plodící jedinec jedle bělokoré.

Konkrétní aktivity pro podporu přirozené obnovy (zmlazení) jedle bělokoré a její ochranu:

 • Oplocení matečných stromů

6. Prostřihávky ve prospěch uvolnění jedle bělokoré

Prostřihávky pro uvolnění - odstranění nežádoucího smrkového nárostu (stromky cca 60 cm - 2 m) v blízkém okolí jedince jedle bělokoré, které brání jejímu růstu.

Konkrétní aktivity pro uvolnění jedinců jedle bělokoré ze smrkového nárostu:

 • Prostřihávky smrkového nárostu

Plnění projektu CZ0070
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Omezení vstupu

Na základě nařízení měst Rumburk, Varnsdorf a Děčín je po vichřici Herwart vyloučen vstup do lesů v NP České Švýcarsko s výjimkou značených turistických cest,  z důvodu vysokého nebezpečí úrazu. Podrobnosti ZDE. 

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na pokračující odstraňování následků vichřice zůstávají i nadále uzavřeny zelená TZT ve Studáneckém dole a úsek Köglerovy naučné stezky kolem Plačtivých kamenů (včetně přístupu od Malého Vlčího potoka).


Omezení vstupu do Divoké soutěsky z důvodu opravy galerií. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!

Nenechte si ujít výstavu "Lesy národního parku České Švýcarsko". Vice informací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation