Skrýt nabídku

Komplexní monitoring stavu přírodního prostředí na území Národního parku České Švýcarsko - CZ 0048

Dle Plánu péče o Národní park je součástí poslání národního parku vědecko-výzkumná a dokumentační činnost, podpora regulace trvale udržitelného turismu, podpora regionu a práce s veřejností.

Monitoring jevů ve všech konkrétních oblastech je zdrojem velmi důležitých informací, jejichž získávání na území dnešního národního parku nebylo do vzniku Národního parku systematické a důsledné. Pro nastavení správného systému managementových opatření je nutné vycházet z přesného popisu jevů probíhajících na území Národního parku. Monitoring všech vytipovaných oblastí zajistí Správě Národního parku dostatečné množství odpovídajících údajů.

Hlavní cíl projektu

Shromáždit data o jednotlivých sledovaných oblastech na území národního parku a po jejich vyhodnocení využití pro zlepšení či zachování stavu přirozených přírodních ekosystémů národního parku.

Dílčí cíle projektu dle jednotlivých oblastí

Oblast geologie, geochemie, hydrologie a hydrogeologie
Získání a vyhodnocení dat o koloběhu vybraných chemických prvků v podložních horninách, povrchových a podzemních vodách a vegetaci.

Oblast geodynamických a klimatických jevů
Získání a vyhodnocení dat o deformačním chování skalních objektů a klimatických jevech na území národního parku.

Oblast biologie
Získání a vyhodnocení dat o ohrožených druzích na území národního parku, o lesních ekosystémech, biodiverzitě inverzních roklí a migraci velkých savců.

Oblast turistického ruchu
Získání a vyhodnocení dat o návštěvnosti území národního parku a jejím vlivu na ekosystém.

Celkové finanční požadavky celého projektu pro období 2007 až 2011 činí 359.720,- EUR.

 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality jak v NP České Švýcarsko, tak v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde: http://www.npcs.cz/prosime-nerusit-hnizdime


Po vichřici ze dne 10. 3. 2019 je mimo provoz naučný areál Rysí stezka na Mezní Louce. K dispozici je pouze dětské hřiště v blízkosti kempu Mezní Louka. Děkujeme za pochopení.

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation