Volná místa

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Ředitel / Ředitelka Správy Národního parku České Švýcarsko


 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

Datum: 27. září 2022
Č. j.: MZP/2022/260/4909

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

ředitel/ředitelka
Správy Národního parku České Švýcarsko.

 

Místem výkonu práce je Krásná Lípa.
Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu je 1. listopad 2022.

NÁPLŇ ČINNOSTI:

 • Řízení státní příspěvkové organizace Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „NP České Švýcarsko“) a jí vykonávaných činností v oblasti ochrany přírody na území Národního parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

POŽADAVKY:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • zkušenosti v oblasti životního prostředí,
 • vynikající manažerské a komunikační dovednosti,
 • občanská bezúhonnost[1],
 • předpoklady pro řídící funkci dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

OBSAH PŘIHLÁŠKY:

 • Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce,
 • motivační dopis,
 • koncepce rozvoje NP České Švýcarsko a způsob jeho řízení (max. 3 stran formátu A4),
 • originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení § 4 odst. 1[2] a čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. [3]
 • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • originál nebo úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

Nabídky s uvedenými náležitostmi doručte ve lhůtě do 19. října 2022 v elektronické podobě na adresu

zamestnani@mzp.cz

nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor personální a státní služby
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese


nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky 9gsaax4.


Obálku či předmět e-mailu označte slovy: „ŘO NP ČŠ“.

Uchazeč zasláním výše uvedených podkladů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedeného výběrového řízení, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou zhodnoceny zaslané písemné podklady a bude proveden výběr uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou pozváni k pohovoru.

S uchazeči bude vedena komunikace především prostřednictvím jejich e-mailové adresy, neuvedou-li výslovně jiný způsob.

 


Poznámky:

[1] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
[2] Pokud uchazeč nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho přihláška nebude z jiných důvodů vyřazena, bude akceptováno, pokud uchazeč doloží, že podal žádost o vydání příslušného dokladu nejpozději před jmenováním.
[3] Vztahuje se na osoby narozené přede dnem 1. prosince 1971.

Související soubory

Volná místa

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz