Organizační struktura Správy NP České Švýcarsko

Organizační struktura a působnost organizačních útvarů Správy NP České Švýcarsko

Organizační schéma Správy NP České Švýcarsko

Organizační schéma ke stažení:

 

Působnost organizačních útvarů

Sekce ochrany přírody (SOP)

1. Člení se na odbor ochrany přírody a odbor péče o ekosystémy.
2. Metodicky řídí odbor ochrany přírody a odbor péče o ekosystémy.
3. Koordinuje zpracování koncepčních dokumentů v oblasti ochrany přírody a krajiny na území NP a CHKO.
4. Koordinuje výzkum a monitoring přírodního prostředí na území NP a CHKO.
5. Koordinuje spolupráci s akdemickými pracovišti a zajišťuje funkci Vědecké rady pro Českosaské Švýcarsko.
6. Zodpovídá za oblast zahraničních vztahů, zejména vztahů k NP Saské Švýcarsko, IUCN a federaci EUROPARC.

Odbor ochrany přírody (OOP)

1. Člení se na oddělení státní správy, oddělení územního plánování a staveb, oddělení monitoringu a oddělení geologie – skalní četa.
2. Vytváří koncepce péče o lesní i nelesní ekosystémy.
3. Metodicky řídí odbor péče o ekosystémy v oblasti péče o lesní ekosystémy.
4. Zodpovídá za oblast ochrany přírody a krajiny na území NP a CHKO, koordinuje činnost jím řízených útvarů při ochraně přírody a krajiny NP a CHKO.
5. Řídí výkon státní správy na úseku ochrany přírody.
6. Koordinuje regulaci vjezdů motorových vozidel a pořádání akcí s hromadnou účastí na území CHKO a NP, zajišťuje ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a památných stromů a ochranu evropsky významných lokalit a ptačí oblasti.
7. Zajišťuje a koordinuje záchranné programy zvláště chráněných druhů živočichů.
8. Zodpovídá za zpracování a naplňování zásad péče o NP a plán péče o CHKO.
9. Zajišťuje vymezování managementu na zemědělských pozemcích s ohledem na předměty ochrany ZCHÚ a komunikaci se zemědělskými hospodáři
10. Koordinuje postup Správy v oblasti stavebního řádu a územního plánování.
11. Zodpovídá za realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů (např. Programu péče o krajinu) na území NP a CHKO.

Oddělení státní správy (ODSS)

1. Zodpovídá za oblast ochrany přírody a krajiny na území NP a CHKO v rámci své činnosti.
2. Spolupracuje s oddělením monitoringu a dalšími odbornými a vědeckými institucemi v ČR a zahraničí.
3. Provádí výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu, vyjma oblasti zajišťovaných oddělením územního plánování a staveb.
4. Řeší přestupky vztahující se k působnosti oddělení.
5. Ve spolupráci s oddělením ekonomiky zpracovává přiznání k dani z nemovitosti, řeší pozemkovou agendu a výkupy, směny a nájmy pozemků.

Oddělení územního plánování a staveb (ODÚPS)

1. Zodpovídá za agendu územního plánování na území NP a CHKO.
2. Koordinuje postup při komplexních pozemkových úpravách.
3. Zodpovídá za oblast správy drobných vodních toků.
4. Provádí výkon státní správy ochrany přírody se vztahem ke stavebnímu a vodnímu zákonu.
5. Zjišťuje a dokumentuje negativní jevy v terénu a zajišťuje opatření k nápravě či zastavení rušivé činnosti.
6. Provádí poradenskou činnost pro obecní úřady, stavebníky a vlastníky staveb.
7. Účastní se za Správu NP jednání týkající se územního plánování a stavební činnosti.

Oddělení monitoringu (ODM)

1. Zodpovídá za plánování činností a přípravu projektů při péči o NP a CHKO, zejména při péči o lesní a nelesní ekosystémy.
2. Zodpovídá za oblast ochrany přírody a krajiny na území NP a CHKO v rámci své činnosti.
3. Sestavuje zásady péče o NP a koordinuje jejich realizaci v praxi.
4. Sestavuje plán péče o ZCHÚ, a koordinuje jeho realizaci v praxi.
5. Zajišťuje koncepční a systematickou vědecko-výzkumnou a dokumentační činnost jako podklad pro péči o NP a ochranu přírody a krajiny v NP a CHKO.
6. Zodpovídá za činnosti vyplývající z mezinárodních úmluv na úseku ochrany přírody (Natura 2000 apod.).
7. Zabezpečuje poradenskou, metodickou a znaleckou činnost na úseku ochrany přírody.
8. Podílí se na ekologické výchově a osvětě, účastní se seminářů a organizuje přednášky, výstavy a exkurze ve spolupráci s odborem veřejných vztahů.
9. Spolupracuje s dalšími odbornými a vědeckými institucemi v ČR a zahraničí, zajišťuje odbornou spolupráci se Správou NP Saské Švýcarsko.
10. Zodpovídá za systematický sběr dat, prezentaci a publikování výsledků výzkumné činnosti.
11. Poskytuje odborné podklady a vydává stanoviska k provádění opatření péče na území NP a CHKO.

Oddělení geologie (ODG)

1. Provádí, vyhodnocuje a archivuje geologickou dokumentaci, kontrolní monitoring skal a funkční management rizika skalního řícení na území NP a výzkum.
2. Zabezpečuje kontrolní monitoring skal a funkční management rizika skalního řícení na území NP, běžnou údržbu skalních a lesních svahů nad sídelními oblastmi, turistickými cestami, veřejnými a místními komunikacemi.
3. Provádí práce ve výškách (sběr semen z vysokých stromů, řez vysokých stromů a odstraňování náletů nežádoucích dřevin ve skalních stěnách apod.).
4. Podílí se na provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací na území NP.
5. Spolupracuje s dalšími odbornými a vědeckými institucemi v ČR a zahraničí, účastní se pravidelných školení, seminářů a konferencí k problematice geologie a hydrogeologie a geodynamických jevů.
6. Provádí systematickou prezentaci a publikování výsledků své činnosti.
7. Poskytuje odborné podklady a vydává odborná stanoviska k výkonu státní správy a k provádění opatření péče o NP a CHKO.

Odbor péče o ekosystémy (OPOE)

1. Ve spolupráci s odborem ochrany přírody a veřejných vztahů se podílí na strategickém plánování činností Správy s mezinárodním významem v oblasti ochrany přírody a péče o ekosystémy NP.
2. Spolupracuje na koordinaci a metodickém usměrňování vytváření koncepcí péče o lesní i nelesní ekosystémy NP a plánování činností při péči o tyto ekosystémy.
3. Je výkonným orgánem v péči o lesní ekosystémy.
4. Realizuje opatření plynoucí ze zásad péče o NP.
5. Připravuje veřejné zakázky na lesnické práce.
6. Zajišťuje správu lesních cest.
7. Zodpovídá za realizaci opatření v rámci Programu péče o krajinu na území NP.
8. Koordinuje těžbu nebezpečných stromů.
9. Předkládá návrhy projektů péče o les NP ke schválení odboru ochrany přírody.
10. Zabezpečuje veškeré činnosti související s péčí o lesy NP.
11. Zajišťuje výkon práva myslivosti a rybářství.
12. Zabezpečuje funkci odborného lesního hospodáře na území NP.
13. Podílí se na vědeckém výzkumu a monitoringu v oblasti lesnictví.
14. Zabezpečuje přípravu a zadávání lesnických prací smluvním dodavatelům.
15. Zodpovídá za realizaci a převzetí provedených prací a jejich kvalitu.
16. Provádí protokolární předávky dřeva na odvozních místech odběratelům a zodpovídá za správnost sortimentního zatřídění a správnost vyplnění předávacích protokolů.
17. Zajišťuje běžnou údržbu objektu Lesní správy v Jetřichovicích (včetně přilehlého areálu), lesních chat a stodola dalších provozních zařízení sloužících pro zajištění činnosti odboru.

Odbor ekonomiky (OE)

1. Člení se na oddělení ekonomiky a oddělení informatiky.
2. Zajišťuje veškerou ekonomickou a účetní agendu Správy.
3. Zajišťuje rozpočtové plánování, evidenci a výkaznictví Správy.
4. Zajišťuje tvorbu plánu investičního rozvoje.
5. Koordinuje oblast investičních akcí.
6. Komplexně zajišťuje agendu mimorozpočtových zdrojů.
7. Vede daňovou evidenci a plnění daňových povinností Správy.
8. Koordinuje zadávání veřejných zakázek.
9. Zajišťuje oblast ICT.

Oddělení ekonomiky (ODE)

1. Vede účetnictví Správy.
2. Provádí platební a zúčtovací styk s bankou.
3. Zpracovává a vede evidenci došlých faktur.
4. Vede majetkoprávní evidenci.
5. Koordinuje zadávání veřejných zakázek.
6. Zajišťuje oblast bezpečnosti práce a protipožární ochrany.
7. Zajišťuje inventarizaci.
8. Zajišťuje provoz Celnice a kempu na Mezní Louce.
9. Zajišťuje administrativu k žádostem o dotace.
10. Zajišťuje správu a údržbu sídla Správy v Krásné Lípě, administrativní budovy v Děčíně, administrativní budovy ve Hřensku a objektů v pronájmu či pachtu.
11. Zajišťuje údržbu ostatních budov a staveb Správy s výší plnění nad 50000,-Kč bez DPH.
12. Zajišťuje zabezpečení objektů Správy.
13. Zajišťuje administrativu investičních akcí i jejich realizaci.

Oddělení informatiky (ODI)

1. Zajišťuje oblast informačních a komunikačních technologií.
2. Zajišťuje správu systému výpočetní techniky.
3. Zajišťuje správu a údržbu všech síťových lokálních stanic a přenosných počítačů.
4. Zajišťuje komplexní správu a péči o funkčnost software.
5. Zodpovídá za oblast kybernetické bezpečnosti.
6. Zajišťuje správu geografických informačních systémů.

Odbor veřejných vztahů (OVV)

1. Člení se na oddělení veřejných vztahů a oddělení stráže přírody.
2. Zabezpečuje oblast komunikace s veřejností a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, včetně přeshraniční spolupráce s NP Saské Švýcarsko v této oblasti.
3. Zodpovídá za oblast propagace, mediální a internetové prezentace.
4. Zodpovídá za oblast regionálního rozvoje a udržitelného turismu na území NP a CHKO.
5. Koordinuje oblast tvorby a péče o turistickou infrastrukturu.
6. Zabezpečuje oblast stráže přírody, koordinuje přeshraniční spolupráci s NP Saské Švýcarsko v této oblasti.
7. Ve spolupráci se sekcí ochrany přírody připravuje a realizuje managementová opatření na ochranu přírody na území NP a CHKO.
8. Koordinuje aktivity správy NP v oblasti péče o kulturní dědictví.
9. Odpovídá za oblast poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Oddělení veřejných vztahů (ODVV)

1. Zodpovídá za oblast komunikace s veřejností, návštěvníky NP a CHKO, státní správou a samosprávou, vzdělávacími institucemi, nevládními neziskovými organizacemi, podnikatelskými a dalšími partnerskými subjekty.
2. Prostřednictvím redakční rady koordinuje a zabezpečuje publikační činnost.
3. Organizuje jednání Rady národního parku.
4. Zabezpečuje činnost návštěvnických a informačních středisek.
5. Zodpovídá za oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.
6. Koordinuje a zodpovídá za realizaci akcí pro veřejnost.
7. Zodpovídá za výstavní a expoziční činnost Správy NP.
8. Zodpovídá za péči o kulturní dědictví na území NP a CHKO, včetně dokumentační činnosti v této oblasti.
9. Zodpovídá za tvorbu naučných stezek a dalších terénních prvků zaměřených na interpretaci přírodního a kulturního dědictví.
10. Zajišťuje správu fotografických, filmových a výtvarných děl v majetku správy NP.

Oddělení stráže přírody (ODSP)

1. Zabezpečuje výkon strážní služby a úkoly „Stráže přírody“.
2. Ustanovuje stráže přírody a vede jejich evidenci.
3. Zabezpečuje úklidové akce a přednáškovou činnost.
4. Provádí terénní dokumentaci, monitoring a podílí se na ekologické výchově.
5. Řídí práce dobrovolných stráží přírody.
6. Podílí se na výkonu státní správy v oblasti povolování hromadných akcí a táboření a v oblasti přestupkového řízení.
7. Zajišťuje běžnou údržbu objektů sloužících pro činnost oddělení (stodola ve Vysoké Lípě u objektu č.p. 52, chatka Mezní Louka č.p. 135, chatky Eustach a Piket).
8. Zabezpečuje oblast péče o turistickou infrastrukturu.
9. Zajišťuje oblast spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému.
10. Zabezpečuje oblast fotodokumentace území NP a CHKO.

Oddělení kanceláře ředitele (KŘ)

1. Samostatné oddělení, které není součástí žádného odboru, je přímo podřízeno řediteli Správy.
2. Vykonává státní správu myslivosti a rybářství.
3. Řeší přestupky vztahující se k působnosti oddělení a přestupky vztahující se k působnosti oddělení stráže přírody.
4. Zabezpečuje fungování vnitřního kontrolního systému a provádí vnitřní kontrolu.
5. Zabezpečuje oblast boje proti korupci.
6. Zabezpečuje personální a mzdové záležitosti.
7. Koordinuje oblast přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
8. Zabezpečuje podporu pracovních činností ředitele Správy.
9. Zajišťuje nákup kancelářských potřeb pro celou organizaci.
10. Zajišťuje poštovní agendu.
11. Zabezpečuje oblast spisové služby.
12. Vede evidenci autoprovozu Správy.
13. Ve spolupráci s ostatními útvary zajišťuje oblast ochrany osobních údajů.
14. Koordinuje zveřejňování smluv dle zákona o registru smluv.

Volná místa

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz