Rada Národního parku České Švýcarsko

V souladu s § 20 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byla Správou NP České Švýcarsko zřízena Rada NP České Švýcarsko, jejíž poslání a význam je popsán v 1.odst. výše uvedeného paragrafu:

„K projednání a posouzení všech důležitých dokumentů ochrany a řízení národního parku a jeho ochranného pásma, zejména členění území národního parku do zón ochrany přírody a zásad péče o národní park, zřizuje orgán ochrany přírody národního parku radu národního parku jako iniciativní a konzultační orgán pro záležitosti příslušného národního parku“.

Účel a poslání Rady, její složení, základní práva Rady a jejích členů, povaha členství a základní ustanovení o radě jsou popsány v jejím statutu, organizační struktura Rady, její interní uspořádání a rozdělení činností jsou popsány v organizačním řádu, organizačně technické zabezpečení jednání Rady, způsob usnášení se a způsob kontroly plnění usnesení je specifikován v jednacím řádu.


Členové Rady NP České Švýcarsko
Příjmení a jméno Organizace
Butter Dietrich, Dr. NLP-Verwaltung Sächsische Schweiz
Eichler Jan, PaedDr. ČSOP Tilia Krásná Lípa
Hadincová Věra, RNDr. CSc. Botanický ústav AV ČR
Heran Jan Jan Heran – 2H

Hort Libor, Ing.

předseda

VÚKOZ Brno
Hošek Michael, Ing. Europarc Federation, IUCN
Kny Marek Obec Jetřichovice
Kočka Petr, Ing. geocaching
Kotecký Vojtěch, Mgr. Glopolis, o.p.s.
Kotková Ladislava Obec Janov
Krenke Alexej PAAL, s.r.o.
Kříž Petr, Ing.

AOPK ČR - regionální pracoviště

Správa CHKO České středohoří

Křížková Helena Obec Růžová
Kubát Karel, Doc. RNDr. CSc. Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem
Kučera Martin. Ing. Klub českých turistů
Linhart Zbyněk, Ing. Město Krásná Lípa
Machač Jan Město Chřibská
Matouš Zdeněk, PhDr. Ing. PhD. Ústecký kraj
Molčan Filip Obec Doubice
Moravec František Obec Staré Křečany

Pánek Zdeněk, JUDr.

místopředseda

Obec Hřensko
   
Pelc František, RNDr. AOPK ČR
Rezek Karel Penzion Stará hospoda
Rothröckl Tomáš, Ing. Správa NP Podyjí
Řičář Ludvík, Ing. Lesy české republiky s.p.
Valentová Božena Český horolezecký svaz
Voglová Jitka Obec Srbská Kamenice

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz