Bezpečnostní upozornění

Upozornění na nebezpečí pádu stromů

Vážení návštěvníci,
na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smrkovým.

Važte si svého zdraví a dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zvláště za silného větru, deště, sněžení nebo námrazy! Ve vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního parku.

Mějte na paměti, že do přírody a do lesů vstupujete na vlastní nebezpečí. Správa národního parku neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé jiným osobám působením přírodních sil. (Viz § 63 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

 


 

Aktuální omezení vstupu

 

Přechodně uzavřené nebo odznačené turistické cesty v NP České Švýcarsko (z důvodu bezprostřední hrozby pádu smrkových souší)

Dočasně uzavřené turistické trasy v NP České Švýcarsko, stav k 6. 5. 2022
Omezení průchodnosti značených turistických tras v NP České Švýcarsko, stav k 6. 5. 2022

1 - TZT od Brtnického hrádku do údolí Vlčího potoka, dočasně odstraněno turistické značení
2 - Modrá TZT v úseku Hadí pramen - Panenská jedle, vč. odbočky k Černé bráně a žlutě značená TZT z Hřebcového dolu směrem k Černé bráně, cesty přechodně uzavřeny, neprůchodné
3 - Zeleně značená TZT od Hlubokého dolu k odbočce k červeně značené TZT přes Větrovec, dočasně odstraněno turistické značení
4 - TZT v úseku od odb. pod Šaunštejnem k cyklotrase č. 3030, dočasně odstraněno turistické značení, možnost obejít po červeně značené TZT přes Malou Pravčickou bránu
5 - modrá TZT v úseku Mezní Louka - Vysoký most vedena obchůznou trasou 
6 - žlutě značená TZT Soorgrund - horní přístaviště Divoké soutěsky dočasně uzavřena
7 - TZT Hájenky směrem k Meznímu můstku, dočasně odstraněno turistické značení, obchůzná trasa bez významného prodloužení
8 - Žlutě značená TZT od "Parkoviště u Doubice" směrem Eustach - obchůzná trasa bez významného prodloužení

 

Bezpečnostní situace a průchodnost cest v sousedním NP Saské Švýcarsko

 

Bezpečnostní situace a průchodnost cest v CHKO Labské pískovce

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz