Pravidla pro návštěvu

Aby chráněná území mohla plnit svůj účel, platí v nich pravidla, která musí být lidmi dodržována. V různých částech Českého Švýcarska jsou různě přísná. Níže si můžete ověřit, zda jsou Vámi plánované činnosti v souladu se zákonem. V zápatí této stránky také najdete Návštěvní řád Národního parku České Švýcarsko.

ikona pěšího turisty
Pěší turistika

Národní park České Švýcarsko

Na celém území národního parku, s výjimkou klidového území, dočasně chráněných ploch a oplocených míst, je povolen vstup bez omezení, tedy i mimo značené cesty. 

V klidovém území národního parku se mohou turisté pohybovat pouze po značených cestách. Takovými cestami jsou "klasické" červeně, modře, zeleně nebo žlutě značené turistické cesty a naučné stezky vyznačené Klubem českých turistů, případně cesty vyznačené správou národního parku.

CHKO Labské pískovce

Na území CHKO Labské pískovce je pohyb návštěvníků omezen v národních přírodních rezervacích, kde je rekreační využívání možné pouze na vyhrazených cestách a místech. V některých případech může být pohyb návštěvníků omezen i v přírodních rezervacích či přírodních památkách.

Zejména v jarních měsících může být dočasně zakázán vstup do některých lokalit, z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů zvířat. Takové plochy jsou v terénu vždy viditelně označeny.  

ikona cyklisty
Cyklistika

Národní park České Švýcarsko

Jízdu na kolech v národních parcích v České republice výslovně zakazuje zákon. Aby správa národního parku vyšla cyklistům vstříc, vyznačila na územím národního parku cyklotrasy v celkové délce 55 km. Tato síť je propojena s cyklotrasami v okolí národního parku. 

CHKO Labské pískovce

Jízda na kolech v CHKO Labské pískovce, ale také v CHKO Lužické hory a České středohoří je povolena veškerých cestách, pokud není v rozporu s dalšími dopravními předpisy nebo s bližšími ochrannými podmínkami maloplošných chráněných území. 

ikona stanu
Táboření

Táboření na území národního parku a chráněné krajinné oblasti je možné pouze na místech k tomu vyhrazených. Takovým místem je v NP České Švýcarsko jen Kemp Mezní Louka (v současné době uzavřen do 31.7. 2024 z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení), na území CHKO je kempů s povoleným tábořením více.

ikona člověka ležícího pod širým nebem
Nocování

Národní park České Švýcarsko

Nocování je na území národního parku České Švýcarsko zakázáno, s výjimkou míst vyhrazených k tomuto účelu. Takovým místem je v současné době pouze Kemp Mezní Louka (v současné době uzavřen do 31.7. 2024 z důvodu rekonstrukce sociálního zařízen). 

CHKO Labské pískovce

Na území CHKO Labské pískovce je s výjimkou národních přírodních rezervací či některých dalších maloplošných chráněných území možné takzvané bivakování, tedy jednoduché přespání, po kterém nezůstanou v přírodě patrné stopy. Oheň je samozřejmě tabu. 

ikona clověka se psem u nohy
Domácí zvířata

Domácí mazlíčci v přírodě národního parku i mimo něj volně pobíhat nesmějí. Musíte je mít plně pod kontrolou, nejlépe na vodítku. Často mají skryté lovecké pudy a mohou představovat ohrožení jak pro volně žijící zvířata, tak pro ostatní návštěvníky.

ikona kouřící cigarety
Kouření

Kouření je v národním parku tabu. Jednu z největších hrozeb pro lesy Českého Švýcarska představuje právě oheň. Většinu lesních požárů lze připsat nezodpovědným návštěvníkům. Zahoření od nedopalku jsme v minulosti zaznamenali opakovaně.

ikona hořícího ohně
Oheň

Rozdělávání ohně je v národním parku i v chráněné krajinné oblasti tabu. Jednu z největších hrozeb pro lesy Českého Švýcarska představuje právě oheň. Téměř 90 % všech lesních požárů mají na svědomí nezodpovědní návštěvníci.

ikona lezce s lanem
Lezení

Pískovcové lezení v NP České Švýcarsko a v CHKO Labské pískovce má svá pravidla, která najdete podrobněji popsaná ZDE.


Upozornění: V jarních měsících (od 1.3. - 31.7.) platí dočasné zákazy vstupu do vybraných lokalit v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce z důvodu hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků. Dopřejte jim prosím klid k vyvedení mláďat!

Upozornění: Některé lezecké objekty a přístupové cesty k nim jsou z bezpečnostních důvodů dočasně uzavřené. Podrobnosti ZDE.


 

Základní zásady lezení:

 • Na skále a v jejím okolí se chovám šetrně.
 • Pro přístup ke skále využívám značené přístupové stezky (v NPR Kaňon Labe a v klidových územích NP České Švýcarsko). Mimo NPR a klidová území volím přístup tak, aby nedocházelo k erozi.
 • Neruším hlukem.
 • Respektuji omezení v době hnízdění ptáků.
 • Lezu jen na suchých skalách.
 • Nikde nepoužívám magnesium.
 • Při lezení nepoškozuji povrch skal (např. při manipulaci s lanem, použitím nevhodné lezecké obuvi atd.).

Na území NP je zakázáno zasahovat do přirozeného vývoje skal, to se týká i osazování horolezeckého jištění při tvorbě prvovýstupů. Více informací naleznete zde:

Pravidla pro tvorbu prvovýstupů

Zasahovat do skal je zákonem zakázané. Pro osazení jištění při tvorbě prvovýstupu je potřeba povolit výjimku. Výjimka se povoluje pouze na skalních objektech, které jsou vyhrazené pro horolezeckou činnost.

Na základě dohody uzavřené mezi Správou NP a Českým horolezeckým svazem (ČHS) byl stanoven tento postup:

 1. Záměr na tvorbu prvovýstupu je předložen ČHS (prostřednictvím správce skalní oblasti nebo předsedy OVK).
 2. ČHS došlé záměry zpracuje a připraví jednotnou žádost o povolení výjimky (1 – 2 krát ročně nebo dle potřeby).
 3. Správa NP žádost posoudí a rozhodne o povolení výjimky a případných podmínkách (rozhodný je stav skalního útvaru, přítomná vegetace, hnízdiště, povrchové skal. mikrotvary atd.).
 4. Ukončení prvovýstupu se do sedmi dní nahlásí ČHS, resp. Správě NP pro potřeby následné kontroly.

Prvovýstup provedený bez předchozího povolení výjimky bude jako nelegální zrušen.

ikona osobního automobilu
Motorová vozidla

Národní park České Švýcarsko

Jízda motorovým vozidlem je na území národního parku možná pouze po silnicích a místních komunikacích (např. silnice Hřensko - Vysoká Lípa). Vjezd na komunikaci od informačního střediska Saula k rekreačním objektům Na Tokání je možný pouze s platnou povolenkou k vjezdu. Parkování motorových vozidel je možné na parkovištích v obcích nebo na menších odstavných plochách na hranici národního parku.

CHKO Labské pískovce

Na území CHKO Labské pískovce je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa.  

ikona parkování
Parkování

Parkování motorových vozidel je možné na parkovištích v obcích nebo na menších odstavných plochách na hranici národního parku. Parkujte tak, aby byl vždy možný případný průjezd vozidel záchranné služby, hasičů, policie a strážní služby.

ikona dronu
Drony

Používání dronů, ostatních bezpilotních letadel a modelů letadel na celém území národním parku, s výjimkou zastavěných území a zastavitelných ploch, zakazuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Důvodem tohoto opatření je zabránění rušení živočichů, především ptáků, ale také zajištění klidu návštěvníků národního parku. Na všech značených turistických trasách vstupujících do národního parku jsou instalovány informační tabule upozorňující návštěvníky na tento zákaz.

ikona jezdce na koni
Jízda na koních

Pro příznivce jízdy na koních platí v Národním parku České Švýcarsko obdobná pravidla jako pro cyklisty, mohou se pohybovat výhradně po vyznačených trasách, tzv. hipostezkách, jejichž celková délka činí 37 km. 

V chráněných krajinných oblastech je jízda na koních přípustná, pokud jí nedochází k porušení ochranných podmínek v maloplošných chráněných územích či jiných práv, například vlastnických.  

ikona karavanu
Karavany

Pro nocování v karavanech a obytných vozech prosím využívejte pouze oficiální autokempy.

ikona odpadkového koše
Odpadky

Odpadky odnášejte k likvidaci zpět domů. Pokud můžete a je to přijatelné z hygienického hlediska, odneste prosím z přírody i odpadky, které případně najdete.

Návštěvní řád Národního parku České Švýcarsko

I. Úvodní informace o limitech v NP

Posláním Národního parku České Švýcarsko (dále jen „národní park“) je kromě naplňování dlouhodobých cílů ochrany národního parku rovněž využití tohoto území k přírodě šetřenému turistickému využití, a to způsoby, které nejsou v rozporu s dlouhodobými cíli ochrany národního parku (viz § 15 odst. 4 ZOPK).

V tomto návštěvním řádu jsou zveřejněny podmínky omezení a výčet turistických a rekreačních činností, které jsou na území národního parku zakázány nebo omezeny právními předpisy (např. zákonem o ochraně přírody a krajiny, zákonem o lesích, zákonem o myslivosti), opatřeními obecné povahy (např. stanovení klidových území nebo rozhodnutími vydanými podle zákona o ochraně přírody a krajiny nebo podle jiných právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že národní park sousedí s Národním parkem Saské Švýcarsko, upozorňujeme touto cestou i na limity a pravidla vztahující se na návštěvníky tohoto území, která lze nalézt zde.

 

II. Základní pravidla na území NP (platné limity pro všechny aktivity)

Omezení stanovená zákonem o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“)

Na území národního parku je každý povinen:

při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech, tábořištích a v altáncích mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým (viz § 63 ZOPK).

Tabulka označení Národního parku České Švýcarsko
Tabulka označení území Národního parku České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov

Na celém území národního parku je zakázáno (viz § 16 odst. 1 ZOPK):

 • provádět ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku,
 • zasahovat do přirozeného vývoje skal,
 • nocovat v přírodě,
 • létat v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy vydaném podle jiného právního předpisu.

Na území národního parku mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno (viz § 16 odst. 2 ZOPK):

 • sbírat nerosty, rostliny nebo odchytávat živočichy,
 • jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
 • vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
 • provozovat horolezecké sporty, splouvání vodních toků nebo jiné vodní sporty mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
 • tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
 • provozovat letadla způsobilá létat bez pilota (např. drony) nebo modely letadel.

Na území národního parku mimo zastavěná území obcí je zakázáno (viz § 16a odst. 2 ZOPK):

 • volné pobíhání domácích zvířat.

V klidových územích národního parku je zakázáno (viz § 17 ZOPK):

pohybovat se mimo cesty nebo trasy vyhrazené orgánem ochrany přírody.

Mapa klidových území NP České Švýcarsko
Mapa klidových území Národního parku České Švýcarsko s vyznačením turistických tras a cyklotras
Označení klidového území v NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov
Tabulka označení klidového území v NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov
Pruhové značení klidového území NP České Švýcarsko
Pruhové značení klidového území v NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov

Omezení stanovená zákonem o myslivosti

Je zakázáno (viz § 9 a § 10 zákona o myslivosti):

 • plašit zvěř jakýmkoliv způsobem,
 • rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat,
 • poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení.

Omezení stanovená zákonem o lesích

 • Každý, kdo vstupuje do lesa je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců (viz § 19 zákona o lesích).

V lesích je zakázáno (viz § 20 zákona o lesích):

 • rušit klid a ticho,
 • jezdit na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy
 • kouřit,
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 • znečišťovat les odpady a odpadky,
 • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
 • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
 • vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví.

 

III. Výčet aktivit a na ně vázaných limitů a omezení

Pěší turistika

Na území národního parku se mohou pěší návštěvníci pohybovat v souladu s podmínkami uvedenými v základních pravidlech a při dodržení limitů uvedených v části II návštěvního řádu.

Územím národního parku prochází síť značených turistických tras pro pěší. Za tyto trasy jsou považovány trasy značené dle metodiky Klubu českých turistů, trasy vyznačené se souhlasem Správy NP a trasy vyznačené Správou NP.

Příklad pruhového značení KČT
Příklad turistického značení dle metodiky Klubu českých turistů. Foto: Tomáš Salov

Způsob označení tras vyznačených Správou NP je uveden zde:

Značka cesty vyznačené Správou NP České Švýcarsko
Značení trasy vyznačené Správou NP České Švýcarsko

Za pěší návštěvníky jsou považováni také osoby se sníženou pohyblivostí pohybující se s využitím kompenzačních pomůcek, která zároveň nejsou motorovými vozidly.

Cykloturistika

Cyklisté se mohou na území národního parku pohybovat na kole pouze po silnicích, místních komunikacích a po vyznačených cyklotrasách za podmínek stanovených správou NP.

Způsob značení cyklotras v národním parku je uveden zde:

Způsob značení cyklotras v NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov
Příklad značení cyklotras v NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov

Jízda na koni

Jezdci na koních se mohou na území národního parku pohybovat pouze po silnicích, místních komunikacích a vyznačených jezdeckých trasách za podmínek stanovených správou NP.

Způsob značení jezdeckých tras je uveden zde:

Značení jezdecké trasy pro koně v NP České Švýcarsko
Příklad značení hipotrasy v NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov

Horolezectví

Horolezectví, včetně tzv. boulderingu, lze na území národního parku provozovat pouze na vyhrazených místech, ve vyhrazených obdobích a při dodržování pravidel stanovených správou NP.

Tvorba prvovýstupů na vyhrazených skalních objektech je možná pouze po předchozím souhlasu správy NP.

K přístupu k vyhrazeným horolezeckým objektům v klidovém území je možné využít pouze vyznačených přístupových cest, které byly vyhrazeny správou NP a vyznačeny dle metodiky Českého horolezeckého svazu.

Příklad značení horolezeckých přístupových cest
Příklady vyznačení horolezeckých přístupových cest v NP České Švýcarsko

Bližší podmínky pro provozování horolezectví v národním parku, včetně výčtu objektů vyhrazených pro horolezectví a vyhrazených přístupových tras, jsou uvedeny zde.

Na celém území je zakázáno zdolávání volného prostoru mezi skalními objekty prostřednictvím slackline.

Létání

Létat nad územím národního parku je povoleno pouze v souladu s podmínkami stanovenými Úřadem pro civilní letectví.

Omezení létání se nevztahuje na bezmotorová letadla. Vzlety a přistávání bezmotorových letadel jsou však v národním parku zakázány.

Motorismus

Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy na území národního parku je možné pouze po silnicích, místních komunikacích a po vyhrazené účelové komunikaci odbočující ze silnice č. 25861 v úseku mezi Vysokou Lípou a Mezní Loukou a vedoucí na enklávu „Zámeček“. Na této účelové komunikaci je možné pohybovat se maximální rychlostí 30 km/h.

Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly na účelové komunikaci Saula (Dolní Chřibská) - Na Tokání je zakázáno, s výjimkou vozidel hostů rekreačních objektů v lokalitě Na Tokání vybavených platným povolením vjezdu vydaným správou NP.

 

IV. Základní informace o stráži přírody

Stráž přírody vykonává osvětovou a informační službu návštěvníkům a kontroluje dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Stráž přírody je oprávněna:

 • zjišťovat totožnost osob,
 • projednat příkazem přestupek na místě,
 • vstupovat na cizí pozemky,
 • zadržet osobu a předat ji Policii ČR,
 • požadovat pomoc nebo součinnost Policie ČR,
 • pozastavit rušivou činnost (v případě bezprostředního ohrožení zájmů ochrany přírody).

Stráž přírody je povinna:

 • prokazovat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak,
 • dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Stráž přírody je při výkonu své činnosti úřední osobou (viz § 81 ZOPK a § 127 odst. 1 trestního zákoníku)

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz