Partnerské projekty

Název projektu: Hodnocení stavu lesa a ohrožení nesouvisle zpevněnými pískovcovými masivy

Logo dotačního programu

Číslo projektu: 100606078
Finanční podpora: Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
Doba trvání projektu: 1/2022 – 2023
Hlavní řešitel: TU Bergakademie Freiberg - Institut für Geotechnik

Projekt z programu Česko-Saské spolupráce, financovaný Evropskou Unií „Hodnocení stavu lesa a ohrožení nesouvisle zpevněnými pískovcovými masivy“ rozšiřuje stávající přeshraniční spolupráci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy - Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie a Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky s TU Bergakademie Freiberg - Institut für Geotechnik a Správy Národního parku České Švýcarsko se zapojením nových partnerů, na české straně SM Děčín a Správa železnic, na saské straně Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Foto z realizace projektu

Postupným řešením tříletého projektu „Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří bylo zjištěno, že existují masivy, které nejsou uvnitř zpevněné. Toto je potvrzeno znalostmi z jiných dřívějších měření. Masivy mají uvnitř pískovcového masivu „dutiny“ vyplněné pískem.

Na základě poznatků o vnitřní struktuře a modelování stability nekontinuálně zhutněné horniny lze vyhodnotit její stabilitu. To se týká jak současné stability, tak možných změn způsobených např. klimatickými poměry. Tyto selektivní poznatky a stanovení vhodné metodiky jsou základem pro budoucí zkoumání tohoto fenoménu pro Labské pískovce na celém jejich území.

Letecký průzkum poskytne prvotní pohled na současný stav lesa ve vybraných lokalitách a vytvoří referenční data pro jeho další monitorování. To umožní vyvodit závěry o vztahu mezi stavem lesa a hydrologickými podmínkami. Jedním z hodnocených faktorů bude kvantifikace napadení kůrovcem a stanovení sukcesních stádií porostu v již zničených, popř. vytěžených plochách.

Rozšiřování vybudovaného systému včasného varování a kontinuální monitoring jsou předpokladem pro dlouhodobé řešení otázek, týkajících se bezpečnosti skal a životního prostředí v pohoří Labských pískovců. Budou provedeny doplňující průzkumy, aby bylo možné stanovit metody pro hodnocení potenciálně nestabilních masivů a stavu lesních porostů.

 


Název projektu: Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-022-2015
Místo realizace: Vybrané lokality Natura 2000
Finanční podpora: EHP fondy, program CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby /Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celkový rozpočet: 7 705 635 Kč vč. DPH
Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 6 935 071 Kč, což představuje maximálně 90% z celkových předpokládaných výdajů projektu.
Doba trvání projektu: 1.1.2015 – 31.10.2016
Hlavní řešitel: Hnutí DUHA Olomouc
Partneři projektu:

 • Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Agentura ochrany přírody a krajiny
 • ČR - Správa národního parku České Švýcarsko

Garanti projektu:  

 • Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Hnutí DUHA Olomouc, E: miroslav.kutal@hnutiduha.cz
 • RNDr. Vladimír Hanzal, AOPK ČR, odbor monitoringu biodiverzity, E: vladimir.hanzal@nature.cz
 • Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D., AOPK ČR, odbor monitoringu biodiverzity, E: karel.chobot@nature.cz

Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu je přinést věrohodné informace o výskytu velkých šelem především v našich severních sudetských pohořích od Jeseníků až po Krušné hory, kde monitoring zatím neprobíhal systematicky. Mapování šelem bude probíhat také v karpatském regionu (Beskydy a Bílé Karpaty) a zvláštní pozornost je věnovaná na celém území ČR kočce divoké. Při monitoringu jsou sledovány pobytových znaky šelem, mapovatelé využívají fotopasti, při analýze biologických vzorků získaných při stopování pak moderní genetické metody a všechny získaná data jsou hodnoceny v rámci speciálních habitatových modelů.

Aktivity projektu:

Hnutí DUHA Olomouc

 • Celková koordinace a řízení projektu
 • Mapování velkých šelem pomocí pobytových znaků, sběr vzorků pro DNA analýzy
 • Mapování velkých šelem pomocí fotoapastí
 • Náhodný sběr údajů
 • Organizace vzdělávacích seminářů a webových stránek projektu

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

 • Habitatová analýza výskytu šelem & predikční model šíření
 • Monitoring kočky divoké

Ostravská univerzita v Ostravě

 • Genetické analýzy vzorků velkých šelem

Správa KRNAP

 • Monitoring pobytových znaků velkých šelem na území KRNAP
 • Monitoring velkých šelem pomocí fotopastí na území KRNAP

AOPK ČR

 • Spolupráce na monitoringu velkých šelem ve vybraných chráněných krajinných oblastech
 • Spolupráce při organizaci úvodních seminářů ve vybraných chráněných krajinných oblastech

Správa NP ČŠ

 • Spolupráce na monitoringu pobytových znaků velkých šelem na území NP ČŠ
 • Spolupráce na monitoringu velkých šelem pomocí fotopastí na území NP ČŠ

Webové stránky projektu: http://monitoring.selmy.cz/

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


Loga

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz