Partnerské projekty

Název projektu: Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-022-2015
Místo realizace: Vybrané lokality Natura 2000
Finanční podpora: EHP fondy, program CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby /Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celkový rozpočet: 7 705 635 Kč vč. DPH
Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 6 935 071 Kč, což představuje maximálně 90% z celkových předpokládaných výdajů projektu.
Doba trvání projektu: 1.1.2015 – 31.10.2016
Hlavní řešitel: Hnutí DUHA Olomouc
Partneři projektu:

 • Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Agentura ochrany přírody a krajiny
 • ČR - Správa národního parku České Švýcarsko

Garanti projektu:  

 • Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Hnutí DUHA Olomouc, E: miroslav.kutal@hnutiduha.cz
 • RNDr. Vladimír Hanzal, AOPK ČR, odbor monitoringu biodiverzity, E: vladimir.hanzal@nature.cz
 • Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D., AOPK ČR, odbor monitoringu biodiverzity, E: karel.chobot@nature.cz

Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu je přinést věrohodné informace o výskytu velkých šelem především v našich severních sudetských pohořích od Jeseníků až po Krušné hory, kde monitoring zatím neprobíhal systematicky. Mapování šelem bude probíhat také v karpatském regionu (Beskydy a Bílé Karpaty) a zvláštní pozornost je věnovaná na celém území ČR kočce divoké. Při monitoringu jsou sledovány pobytových znaky šelem, mapovatelé využívají fotopasti, při analýze biologických vzorků získaných při stopování pak moderní genetické metody a všechny získaná data jsou hodnoceny v rámci speciálních habitatových modelů.

Aktivity projektu:

Hnutí DUHA Olomouc

 • Celková koordinace a řízení projektu
 • Mapování velkých šelem pomocí pobytových znaků, sběr vzorků pro DNA analýzy
 • Mapování velkých šelem pomocí fotoapastí
 • Náhodný sběr údajů
 • Organizace vzdělávacích seminářů a webových stránek projektu

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

 • Habitatová analýza výskytu šelem & predikční model šíření
 • Monitoring kočky divoké

Ostravská univerzita v Ostravě

 • Genetické analýzy vzorků velkých šelem

Správa KRNAP

 • Monitoring pobytových znaků velkých šelem na území KRNAP
 • Monitoring velkých šelem pomocí fotopastí na území KRNAP

AOPK ČR

 • Spolupráce na monitoringu velkých šelem ve vybraných chráněných krajinných oblastech
 • Spolupráce při organizaci úvodních seminářů ve vybraných chráněných krajinných oblastech

Správa NP ČŠ

 • Spolupráce na monitoringu pobytových znaků velkých šelem na území NP ČŠ
 • Spolupráce na monitoringu velkých šelem pomocí fotopastí na území NP ČŠ

Webové stránky projektu: http://monitoring.selmy.cz/

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


Loga

Volná místa

Hledáme nové kolegyně / kolegy na pracovní pozice:

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz