Projekty hrazené z Operačního programu Životní prostředí

Dlouhodobým cílem ochrany národních parků je zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území národních parků a zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, jejichž existence je podmíněna činností člověka, významných z hlediska biologické rozmanitosti, na zbývajícím území národních parků.

Posláním národních parků je naplňovat dlouhodobé cíle ochrany národních parků a také umožnit využití území národních parků k trvale udržitelnému rozvoji, ke vzdělávání, výchově, výzkumu a k přírodě šetrnému turistickému využití, a to způsoby, které nejsou v rozporu s dlouhodobými cíli ochrany národního parku.

Pro naplnění tohoto poslání čerpá Správa NP České Švýcarsko finanční prostředky mimo jiné i z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí. V rámci Operačního programu Životní prostředí jsou na území NP České Švýcarsko financovány následující projekty:

 

Programové období 2014 - 2020

Lišta s logy OPŽP a SFŽP

  

Výsadba a ochrana původních druhů dřevin na území NP České Švýcarsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0014157

Celý projekt je zaměřen na podporu biodiverzity a struktury lesních ekosystémů prostřednictvím vnášení stanovištně původních a současně cílových druhů lesních dřevin do lesních ekosystémů Národního parku České Švýcarsko. Úprava dřevinné skladby lesních porostů je dlouhodobým cílem péče o lesní ekosystémy národního parku. Prostřednictvím tohoto projektu bude lesním ekosystémům navracen jejich přirozený potenciál a spontánní dynamika.

Základního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím:   
a) umělé výsadby sazenic jedle bělokoré, dubu zimního, buku lesního, lísky obecné
b) následná ochrana nejatraktivnějších sazenic pro zvěř oplocením a oplůtky, zbytek nástřik, vlnění

Celý projekt byl realizován v letech 2022 – 2023 a jeho výsledkem je území o výměře 117,29 ha, na kterém byl zvýšen podíl stanovištně původních druhů lesních dřevin.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 3.320.899,34 Kč, příspěvek z fondu Evropské unie činí 100% uznatelných nákladů.

 

Naučně zážitkový areál v Krásné Lípě

Cílem projektu je dobudování celého areálu, které mimo jiné povede i k usměrňování návštěvníků národního parku prostřednictvím atraktivní nabídky trávení volného času mimo exponované území národního parku.
Součástí projektu je v první řadě příprava území - vybourání stávajících chátrajících prvků (dopravní hřiště, bazén, aj.), kácení, výsadba zeleně a ve druhé řadě samotná výstavba, včetně elektroinstalace, instalace technických prvků, mobiliáře.
Nabídkou atraktivní lokality dojde k usměrnění návštěvníků mimo samotné území NP. Zkvalitnění služeb v oblasti EVVO bude znamenat lepší působení na veřejnost a zároveň veřejnost, která se aktivně účastní EVVO aktivit bude informovanější a následně i ohleduplnější k přírodě, a to nejen na území národního parku.


V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 • Příprava území (likvidace nefunkčních nebo nežádoucích prvků)
 • Krajinářské úpravy (kácení stromů, odstranění keřů, odstranění pařezů, následně výsadba původních druhů stromů, živého plotu a keřů, suchomilná partie z trvalých bylin a trav)
 • Technické prvky (oplocení, vybudování pece na chleba, vodní biotop, zastřešené ohniště, ekologické toalety, podesty pro jurty, povalový naučný chodník)
 • Elektroinstalace (venkovní osvětlení, venkovní zásuvky)
 • Mobiliář a vybavenost (stojany na kola, přírodní posezení,piknikové sety, odpadkové koše, autorské sochy)
 • Průvodce areálem (vydání tištěného průvodce vč.autorských obrázků a výroba a instalace vstupního informačního panelu)

Rekonstrukce Plšíkovy zahrady bude trvat celý rok 2023.

Cena rekonstrukce činí 10.700.000 Kč bez DPH a je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

EUMŽP

Areál mapka

 

Odstranění geograficky nepůvodních druhů dřevin z lesních porostů

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0014158

Celý projekt je zaměřen na podporu biodiverzity. Úprava dřevinné skladby lesních porostů je dlouhodobým cílem péče o lesní ekosystémy národního parku, tak aby tyto porosty mohly být následně ponechány samovolnému vývoji. Geograficky nepůvodní dřeviny (GND) jsou zastoupeny na téměř celém území národního parku a přestože se jejich zastoupení podařilo výrazně snížit, potencionální invaze zejména borovice vejmutovky zůstává stále rizikem. Toto riziko projektu bude realizací projektu výrazně sníženo. Dalšími geograficky nepůvodními druhy, které jsou stále na území NP zastoupeny jsou modřín, douglaska a dub červený.

Základním cílem projektu je podpora biodiverzity prostřednictvím odstranění geograficky nepůvodních dřevin z lesních ekosystémů Národního parku České Švýcarsko. Tohoto základního cíle je dosaženo prostřednictvím těchto dílčích cílů:    

a) odstranění dospělých plodících stromů GND (pokácení, okroužkování)

b) odstranění dospělých plodících stromů GND z nepřístupných lokalit za použití horolezecké techniky (pokácení, okroužkování)

Celý projekt bude realizován v letech 2021 – 2022 a jeho výsledkem bude území o výměře 477,86 ha, které bude možné ponechat samovolnému vývoji.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 1.690.501,30 Kč, příspěvek z fondu Evropské unie činí 100% uznatelných nákladů.

 

Komplexní monitoring v Národním parku České Švýcarsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011135

Čtyřletý projekt Komplexního monitoringu v Národním parku České Švýcarsko číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011135 financovaný z Operačního programu životního prostředí MŽP je zaměřen na sledování vývoje lesních ekosystémů, kvality povrchových vod a pohybu skalních bloků.

V rámci monitoringu lesních ekosystému je sledován vývoj dynamiky kulturních smrčin po kůrovcové kalamitě, kdy je monitorována spontánní sekundární sukcese. Odrůstání lesa je sledováno v odlišných podmínkách (na holině, pod smrkovými soušemi a sekundární sukcese v pokročilém stádiu na požářišti). Sledování vývoje a změny lesních ekosystémů v důsledku kůrovcové gradace a klimatických extrémů je doplněno pořízením leteckých měřických snímků a jejich průběžnými analýzami. Souběžně je prováděn botanický výzkum mapující vývoj hlavních typů ekosystémů pomocí fytocenologických snímků.

Součástí projektu Komplexního monitoringu je také dokončení mapování typů vývoje lesa, a založení inventarizační sítě lesa, která bude v následujících letech sloužit nejen k monitoringu vývoje lesních ekosystémů, ale i pro použití provozní inventarizace lesa využívané správami velkoplošných chráněných území.

Kontinuálně je sledována kvalita povrchových vod na toku Křinice a Kamenice. Umístění automatických měřících přístrojů slouží k včasnému podchycení změn chemismu povrchové vody. Díky odesílání varovných zpráv v případě překročení limitních hodnot je možné reagovat na havarijní situaci bez zbytečné časové prodlevy.

Skalní objekt Přílepek a na Pravčické bráně je v rámci projektu Komplexního monitoringu osazen dilatometrickým a tiltmetrickým monitoringem. Díky tomu je možno zjistit průběh deformací skalních masivů ve všech směrech a předcházet skalnímu řícení.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 9.685.118,- Kč, příspěvek z fondu Evropské unie činí 100 % uznatelných nákladů.

 

Revitalizace území staré skládky v k. ú. Mezná

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29./0.0/0.0/19_118/0010220

Předmětem projektu je úplné vymístění skládky, která se nachází na území Národního parku České Švýcarsko.

Skládka vznikala živelně, kdy byly na dané území naváženy odpady z obcí z nejbližšího okolí, ale i odpady ze zemědělských statků a průmyslových objektů. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné záznamy o přesném složení skládky, může být skladba odpadů značně pestrá a zároveň potenciálně nebezpečná. Předpokládaný obsah skládky tvoří komunální odpady, stavební suť, výkopové zeminy, odpad ze zeleně, průmyslový odpad a to včetně chemikálií, neidentifikovaných látek a dalších možných nebezpečných odpadů.

V rámci revitalizace skládky dojde k odstranění celého tělesa skládky a části jejího podloží (v případě, že bude znečištěno). V průběhu odtěžování skládky bude prováděno průběžné třídění odpadů a jejich kategorizace. Odpady budou následně odvezeny ke konečné likvidaci na skládku odpovídající jejich kategorii. Celkový odhad množství odpadů na daném území je 20 900 t.

V rámci následných terénních úprav dojde (v případě potřeby) k navezení nové zeminy a ozelenění plochy vhodnými travinami, což bude mít za následek minimalizaci potenciální vodní a větrné eroze.

Díky vymístění skládky dojde k úplné eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Všechny rizikové faktory budou odstraněny. Území skládky bude uvedeno do původní podoby a bude odpovídat současnému územnímu plánu obce Hřensko, dle kterého se na území nachází plochy přírodních, trvalých travních porostů.

Vymístění skládky bude realizováno v letech 2020 – 2021 a následně do roku 2025 bude pokračovat postsanační monitoring podzemních vod.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 40.958.007,73 Kč, příspěvek z fondu Evropské unie činí 85% uznatelných nákladů, tj. 34.814.306,57 Kč.

 

Odstranění nepůvodních druhů z lesních porostů

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27./0.0/0.0/17_078/0006665

Celý projekt je zaměřen na podporu biodiverzity, zejména odstraněním geograficky nepůvodních druhů. Jedná se zejména o odstranění náletu geograficky nepůvodních druhů a lokality, na kterých je plánována těžba dospělých plodících stromů jsou dopravně nepřístupné a tudíž veškerá vytěžená dřevní hmota bude ponechána na místě přírodnímu rozkladu ( k zetlení ). Borovice vejmutovka a její expanzní šíření v NP České Švýcarsko, existence dalších nepůvodních druhů ať už geograficky či stanovištně, je problém, který nelze dlouhodobě podceňovat, jedině kompletní a důsledné odstranění borovice vejmutovky z ekosystémů národního parku a snížení zastoupení smrku ztepilého umožní nastartovat proces navracení k přírodě blízkému stavu a tím obnovení rovnováhy původních společenstev rostlinných a živočišných druhů.

Základním cílem projektu je podpora biodiverzity prostřednictvím odstranění borovice vejmutovky, modřínu z lesních ekosystémů Národního parku České Švýcarsko v dotčené lokalitě. Tohoto základního cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto dílčích cílů:

a) odstranění náletu GND výřezem v lesních porostech
b) odstranění náletu GND výřezem na skalách (horolezecké techniky)
c) odstranění dospělých plodících stromů GND (pokácení, odvětvení, odkornění + úklid klestu)
d) ruční úklid špalků z turistických cest a jejich bezprostředního okolí

Celý projekt bude realizován v letech 2019 – 2020 a jeho výsledkem bude území o výměře 136,37 ha, které bude možné ponechat samovolnému vývoji.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 4.554.568,26 Kč, příspěvek z fondu Evropské unie činí 100% uznatelných nákladů.

 

Úpravy druhové skladby porostů - prořezávky a výřezy

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27./0.0/0.0/17_078/0007990

Celý projekt je zaměřen na úpravu druhové skladby lesních ekosystémů na území Národního parku České Švýcarsko, zejména odstraněním geograficky nepůvodních druhů, a to borovice vejmutovky, modřínu opadavého, douglasky a dubu červeného. Projekt nebude generovat žádné příjmy, neboť se jedná zejména o odstranění náletu, výřezu nebo těžby těchto invazivních druhů. Výše zmiňované dřeviny a jejich šíření v NP České Švýcarsko je problém, který nelze dlouhodobě podceňovat, jedině kompletní a důsledné odstranění introdukovaných dřevin z ekosystémů národního parku umožní nastartovat proces navracení k přírodě blízkému stavu a tím obnovení rovnováhy původních společenstev rostlinných a živočišných druhů.

Základním cílem projektu je podpora biodiverzity a úprava druhové skladby ekosystémů v Národním parku České Švýcarsko odstraněním introdukovaných dřevin z lesních ekosystémů Národního parku České Švýcarsko. Tohoto základního cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto dílčích cílů:

a) Výřez nežádoucích dřevin horolezeckou technikou v nepřístupných terénech.
b) Prořezávky za účelem odstranění geograficky a stanovištně nepůvodních druhů a za účelem podpořit cílové a stanovištně původní dřeviny.

Celý projekt bude realizován v letech 2018 – 2020 a jeho výsledkem bude úprava druhové skladby v lesních ekosystémech NP a současně podpora cílových stanovištně původních lesních dřevin a příprava stanovišť pro jejich případné doplnění.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 12.743.132,54 Kč, příspěvek z fondu Evropské unie činí 100% uznatelných nákladů.

 

Opatření k usměrnění návštěvnosti v Kyjovském údolí

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009118

Projekt je zaměřen na usměrnění návštěvnosti v Kyjovském údolí v úseku trasy vedoucí členitým skalnatým územím mezi Sýrovým potokem a Čerstvým dolem. Realizací projektu dojde ke zmírnění dopadu zvyšující se návštěvnosti, a to nadměrného sešlapu, eroze půdního krytu, poškozování vegetace a obnažování kořenů stromů. Stezka bude osazena interaktivními prvky.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

1. oprava celého úseku turistické stezky
2. osazení úseku interaktivními prvky

V rámci projektu budou stávající dřevěné schodišťové stupně nahrazeny pískovcovými, ve skalní průrvě pak pozinkovanými pórorošty. Na ocelových schodištích se vymění dožilé dubové stupně a na vyhlídce Skalní bratři se rovněž vymění dubové pochozí plochy. Stávající ocelové zábradlí různého druhu a provedení bude nahrazeno replikami dle původního s kovářsky opracovanými sloupky z tyčoviny. Betonové lávky budou nahrazeny pórorošty a dřevěná lávka přes občasnou vodoteč bude nahrazena ocelovou s dubovou pochozí plochou. Přístup ke skále Praporek bude řešen pomocí ocelových stupadel a zábradlí. V předmětných místech bude na trase stezky provedeno zpevnění hrany svahu ze smrkové odkorněné kulatiny.

Ve výstupu ke Skalním bratří, u vyhlídkové plošiny na ocelovém schodišti a na vyhlídce na Praporek bude umístěno kukátko, směřující pohled na zajímavost. Před kukátkem bude umístěn pískovcový stupeň (schod pro děti). V blízkosti lávky přes vodoteč bude umístěna replika dřevěného skluzu na dřevo. V lokalitě Kyjovský hrádek budou umístěny dřevěné stoly s lavicemi a vyřezávané dubové sochy ptáků sídlících v Národním parku (výr, čáp, krkavec, sokol) v životní velikosti. V lokalitě Skalní bratři budou umístěny odlitky z umělého pískovce geologického vývoje pískovcové krajiny. V lokalitách Skalní bratři, Lví doupě a vyhlídky na Praporek budou umístěny dřevěné lavičky.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 4.254.976,- Kč, příspěvek z fondu Evropské unie činí 100 % uznatelných nákladů.

 

 

Programové období 2007 - 2013

baner OPŽP

 

Analýza rizik staré skládky v k. ú. Mezná

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Prim. oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží
Akceptační číslo: 07001414
Číslo projektu: CZ.1.02/4.2.00/07.00028

Prostor dotčené skládky se rozkládá v jedné z nejcennějších částí centrální části Národního parku České Švýcarsko, v extravilánu Mezné, části obce Hřensko. Postupným zavážením prostoru deprese a jejího okolí byla vytvořena deponie o celkové přibližné kubatuře 25000 až 30000 m³. Odpady byly na skládku vyváženy z obcí v nejbližším okolí, ale také z TS Děčín. Skladba odpadů uložených v deponii tak může být značně pestrá. Předpokládá se, že vedle komunálních odpadů, stavební suti, výkopových zemin a odpadu ze zeleně zde bude zastoupen i průmyslový odpad.

Skládka je umístěna velmi nevhodně v oblasti s významnými zásobami využívaných kvalitních podzemních vod. Geologickou strukturu v podloží skládky skládají dobře propustné pískovce středního turonu, které nejsou chráněny mocnější vrstvou méně propustných zemin.

Na základě provedených průzkumů byla v minulosti klasifikována kontaminační situace jako relativně dobrá. Kvalita podzemní vody není bezprostředně ohrožená, přesto nelze situaci vzhledem k umístění staré skládky v centrální části NP České Švýcarsko, v CHOPAV Severočeská křída, ve druhém vnějším ochranném pásmu vodního zdroje Hřensko a na území Evropsky významné lokality České Švýcarsko podceňovat.

Předmětem projektu je provedení analýzy rizik, která prověří aktuálnost výsledků dříve provedených průzkumů kontaminace okolí skládky a dále vyhodnotí zdravotní rizika škodlivých látek v kontaminovaném prostředí a ekologická rizika. Na základě zjištěných skutečností bude navržen optimální způsob nápravných opatření. Analýza rizik bude zpracována na základě Metodického pokynu MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území č. 12/2005.

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána firma MEGA a. s. se sídlem v Praze.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 534.905,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 454.669,25 Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu 26.745,25 Kč.

 

Monitoring účinnosti nápravných opatření proti nestabilitě skal

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalního řícení
Akceptační číslo: 08015256
Číslo projektu: CZ.1.02/6.6.00/08.00722

Tři zájmové lokality v obci Hřensko (skalní masiv „Labe“, „Lugano“ a „Křižovatka“) jsou situovány na pravobřežním svahu řeky Kamenice, přímo nad zastavěnou zónou obce Hřensko, nad přilehlou místní komunikací a parkovacími plochami i nad hlavním vysokotlakým vodovodním přivaděčem. Představují rozsáhlejší skalní komplexy, v nichž již byly v nedávné minulosti prováděny sanační práce. Vždy se tak dělo v rámci tzv. havarijních opatření k eliminaci zdroje bezprostředního ohrožení skalním řícením. V případě lokality Lugano byla tato sanace dokonce prováděna v rámci vyhlášení stavu nebezpečí podle zákona č.240/2000 Sb. (krizový zákon).

Náplní tohoto projektu je post-sanační monitoring účinnosti provedených sanačních opatření a kontrolní monitoring dalších rizikových částí skalního svahu s cílem minimalizovat nebezpečí nekontrolovaných svahových pohybů (zajistit bezpečnost turistů, místních obyvatel i jejich majetku), které jim hrozí z pozemků NPČS. Konkrétně projekt zahrnuje:

 • Zřízení a systematické provozování monitoringu deformačního chování tří vybraných skalních objektů na území NP s dálkovým přenosem dat, jejichž dílčí části byly v nedávné minulosti sanovány v rámci havarijního stavu
 • Vyhodnocení monitoringem získaných dat z hlediska ověření účinnosti a dostatečnosti provedených sanačních opatření v návaznosti na stabilitu celého skalního masivu
 • Aktualizace stupně potenciálního rizika hrozícího z těchto objektů a případně navrhnout nezbytná bezpečnostní opatření Předmětem projektu je tedy detailní dokumentace skalních masivů a z ní vyplývající výběr míst vhodných pro osazení čidel automatického monitoringu, instalace a zprovoznění systému (včetně konfigurace, optimalizace a běžného servisu a údržby zařízení), provoz a zajištění datového toku, zpracování dat a jejich vyhodnocení (bezpečnostní, stabilitní a kinematická interpretace získaných dat), Výstupem projektu bude pak stanovení míry účinnosti sanačních opatření a navržení dalšího postupu (návrh případných nezbytných bezpečnostních opatření).

Projekt byl zahájen v červnu 2009 a potrvá do října 2010. Aktivity projektu budou probíhat ve třech stanovených lokalitách s vysokým rizikem ohrožení.

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána firma STRIX Chomutov, a.s. se sídlem v Chomutově. Celkové uznatelné náklady na akci činí 3 750 000,- Kč, z toho příspěvek z fondů Evropské unie je 3 187 500,- Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu 187 500,- Kč. 

 

Obnova turistické infrastruktury v Národním parku České Švýcarsko

Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory: 6.2 – Podpora biodiverzity
Akceptační číslo: 08011536
Číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/08.01294

 
Předmětem projektu je obnova sedmi turistických cest a jedné cyklotrasy a zahrnuje především opravy chodníků, schodů a zábradlí a obnova tří naučných stezek zahrnující tvorbu a instalaci venkovních informačních stojanů a panelů a zpracování tištěného průvodce.
 
Turistické cesty na území národního parku byly vybudovány ještě před jeho vyhlášením v roce 2000 a jejich kvalita v řadě případů neodpovídá potřebám dynamicky se rozvíjejícího turistického ruchu. Technický stav některých cest, vyhlídkových míst i další doplňkové infrastruktury je nevyhovující (sešlapané schody vytesané do měkkého pískovce, uvolněné kamenné výztuhy, poškozená zábradlí, nestabilní okraje cest ve svahovém terénu, erozní rýhy vznikající po deštích a rychlém tání sněhu apod.) a vyžaduje urychlenou nápravu.
 
Trasy turistických cest, jejichž oprava je předmětem tohoto projektu, se z velké části překrývají s trasami třech naučných stezek. Informační panely naučných stezek jsou dnes již technicky i morálně zastaralé a nejsou v souladu s požadavky správy NP na moderní interpretaci místního přírodního a kulturního dědictví.
 
V rámci projektu budou konkrétně zrekonstruovány tyto turistické cesty:
 
Tři prameny – Pravčická brána
Pravčická brána – Mezní Louka
Hřensko – Edmundova soutěska
Mezní můstek – Hájenky
Mezní Louka – Česká silnice
Česká silnice – Purkartický les
Purkartický les – Jetřichovice
Dolský mlýn – Kamenická Stráň (cyklotrasa)
 
Rekonstruované naučné stezky:
 
Okolím Pravčické brány (Tři prameny – Pravčická brána – Mezní Louka)
Jetřichovické stěny (Jetřichovice – Purkartický les – Česká silnice)
Růžová (PP Nad Dolským mlýnem – Dolský mlýn – NPR Růžák)
 
Projekt byl realizován v letech 2010 až 2012.
 
Na základě výběrového řízení byly pro realizaci projektu vybrány firmy A.K.T. s.r.o. se sídlem v Děčíně, STRIX Chomutov, a.s. se sídlem v Chomutově, TAXUS s.r.o. se sídlem v Rychnově u Jablonce nad Nisou a DRAGON PRESS s.r.o. se sídlem v Klatovech.
 
Celkové uznatelné náklady na akci činí 3.402.119,60 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie činí 2.891.801,66 Kč, příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR činí 340.211,96 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 170.105,98 Kč.

 

Podpora biodiverzity – rozšíření území ponechaného samovolnému vývoji (1.etapa)

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim. oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
Akceptační číslo: 08011576
Číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/08.00945

V souvislosti s vymezením typů managementu lesních ekosystémů na celém území NP České Švýcarsko byla v plánu péče vymezena území, kde v nejbližších 10 letech musí být realizována opatření vedoucí k rozšíření území s typem managementu A – tzn. území ponechaného samovolnému vývoji. Celý projekt je zaměřen na podporu biodiverzity, zejména odstraněním geograficky nepůvodních druhů a zahájením přeměny smrkových monokultur na porosty stanovištně původních dřevin. Veškerá vytěžena dření hmota bude ponechána na místě přírodnímu rozkladu.

Realizací plánovaných managementových opatření, která jsou předmětem tohoto projektu dojde k žádoucí úpravě druhové skladby lesních ekosystémů, podpoře biodiverzity a následnému převedení celé lokality do oblasti s typem managementu A –území ponechané samovolnému vývoji a tím k nastolení autoregulačních přírodních procesů, které již nebudou vyžadovat zásah lidské ruky. V případě, že by tato opatření nebyla realizována, došlo by s vysokou pravděpodobností k invazi geograficky nepůvodních druhů a s tím spojené degradaci stanovišť a následnému zhoršení přírodního prostředí, což by bylo v rozporu s posláním národního parku České Švýcarsko, které je deklarováno v §1 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., kterým byl vyhlášen Národní park České Švýcarsko. Současně bude naplněna i povinnost stanovena §5 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., a to povinnost vlastníků lesa hospodařit v lesích národního parku tak, aby bylo v 1. zóně NP dosaženo přirozených lesních ekosystémů, odpovídajícím růstovým podmínkám s maximálním omezením lidských zásahů.

Předmětem projektu je podpora biodiverzity a rozšíření území ponechaného samovolnému vývoji. Tohoto základního cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto dílčích cílů:

 • odstranění geograficky nepůvodních druhů (pokácení stromů)
 • zahájení přeměny smrkových monokultur (pokácení, odvětvení a odkornění stromů)
 • kompletní odstranění náletu geograficky nepůvodních druhů (výřez náletu)

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrán jako dodavatel prací pan Marek Klofáč z Velkého Šenova. Realizace projektu proběhne v letech 2009 – 2011.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 2.403.728,60,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 2.043.169,30 Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu: 240.372,86 Kč / 120.186,43 Kč.

 

Podpora biodiverzity – rozšíření území ponechaného samovolnému vývoji (2.etapa)

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim. oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
Akceptační číslo: 09024646
Číslo projektu: CZ.1.02/6.3.00/08.02796

V souvislosti s vymezením typů managementu lesních ekosystémů na celém území NP České Švýcarsko byla v plánu péče vymezena území, kde v nejbližších 10 letech musí být realizována opatření vedoucí k rozšíření území s typem managementu A – tzn. území ponechaného samovolnému vývoji. Celý projekt je zaměřen na podporu biodiverzity, zejména odstraněním geograficky nepůvodních druhů a zahájením přeměny smrkových monokultur na porosty stanovištně původních dřevin.

Realizací plánovaných managementových opatření, která jsou předmětem tohoto projektu dojde k žádoucí úpravě druhové skladby lesních ekosystémů, podpoře biodiverzity a následnému převedení celé lokality do oblasti s typem managementu A –území ponechané samovolnému vývoji a tím k nastolení autoregulačních přírodních procesů, které již nebudou vyžadovat zásah lidské ruky. V případě, že by tato opatření nebyla realizována, došlo by s vysokou pravděpodobností k invazi geograficky nepůvodních druhů a s tím spojené degradaci stanovišť a následnému zhoršení přírodního prostředí, což by bylo v rozporu s posláním národního parku České Švýcarsko, které je deklarováno v §1 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., kterým byl vyhlášen Národní park České Švýcarsko. Současně bude naplněna i povinnost stanovena §5 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., a to povinnost vlastníků lesa hospodařit v lesích národního parku tak, aby bylo v 1. zóně NP dosaženo přirozených lesních ekosystémů, odpovídajícím růstovým podmínkám s maximálním omezením lidských zásahů.

Předmětem projektu je podpora biodiverzity a rozšíření území ponechaného samovolnému vývoji. Tohoto základního cíle bude dosaženo prostřednictvím výsadby stanovištně původních dřevin a jejich časově omezená mechanická ochrana proti škodám zvěří.

Dodavatel prací pro realizaci projektu bude vybrán na základě výběrového řízení v roce 2010. Realizace projektu proběhne v letech 2011 – 2013.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 4.184.850,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 3.557.122,50 Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu: 418.485,- Kč / 209.242,50 Kč.

 

Sanační opatření k zajištění bezpečnosti nad janovskou silnicí, NPČŠ

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalního řícení
Akceptační číslo: 09028646
Číslo projektu: CZ.1.02/6.6.00/08.02799

Při IG-rajónovém mapování v rámci projektu VaV/610/7/01 byl identifikován rizikový skalní objekt (o objemu cca 40 m3) nad okresní silnicí vedoucí ze Hřenska do obce Janov, který představuje přímé ohrožení místní komunikace i přilehlé turistické stezky. Skalní objekt označený jako DB 1_17 tvoří čelní partii skalního masivu a jeví v současnosti známky bezprostřední nestability. Hlavní deskovitá část skalního masivu je oddělena od skalního masivu průběžnou subvertikální spárou a částečně je podepírána zcela rozvolněnou soustavou menších skalních bloků, které jsou částečně rozdrceny od zatížení nadložní části. Tyto dílčí části byly vyhodnoceny jako BN - tj. bezprostředně nestabilní (nachází se v nejvyšším stupni nestability - nelze zaručit žádný bezpečný interval, ke zřícení může dojít kdykoli), celá soustava rozvolněných desek navržená k sanaci pak v nižším stupni P1. Samotná deska byla v minulosti již sanována podepřením dvěma pilíři z opracovaných pískovcových kvádrů (stáří odhadováno kolem r. 1930). Toto historické zajištění bylo vyhodnoceno jako technicky vhodné, nicméně nedostačující pro pokrytí šikmo působících tlakových sil. Vzhledem k faktu, že se skalní deska částečně opírá několik o menších volných bloků původní skalní horniny, není možná jednoduchá sanace těchto dílčích, bezprostředně ohrožujících částí formou jejich úplného odtěžení (tak jak bylo doporučeno v projektu VaV/610/01), neboť by to mohlo negativně ovlivnit stabilitu objemného masivu nad nimi.

Náplní tohoto projektu je kompletní zabezpečení nestabilní části skalního masivu. Navrhovanou sanací je sledováno omezení stávající eroze čelní partie jejím vyčištění od vegetace a provedení zacelení erozních trhlin, a zejména vložení technických stabilizačních prostředků ke zvýšení stability vybraných částí skalního objektu.

Sanace bude probíhat v pěti hlavních krocích:

 1. posílení stávajícího podepření spodní oblasti nově vloženými betonovými sloupky
 2. částečné odstranění rozvolněné oblasti a fixace zbylých součástí (menších bloků)
 3. čištění a uzavření/plombování vybraných trhlin, které mají výrazný vliv na urychlení eroze skalního reliéfu (s využitím vysprávkové flexibilní malty)
 4. úklid a návrat staveniště do původní podoby
 5. rekonfigurace systému kontrolního sledování pro ověření účinnosti sanace (včetně zprovoznění ručního monitoringu)

Sanační opatření bude zahájeno v červenci 2010 a dle plánu by mělo být hotovo do konce září 2010. Na základě výběrového řízení byla pro realizaci vybrána firma STRIX Chomutov, a.s. se sídlem v Chomutově.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 997 450,- Kč, z toho příspěvek z fondů Evropské unie je 761 602,- Kč, příspěvek státního rozpočtu činí 134 401,- Kč.

Skutečné náklady na realizaci sanace činí 682 000,- Kč (z toho 511 000,- na sanační práce; zbývající část zahrnuje projekt, odborné dozory a publicitu).

 

Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér, I. etapa, NPČŠ

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim. oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skal. řícení 
Akceptační číslo: 10062246 
Číslo projektu: CZ.1.02/6.6.00/10.06867

Údolí, v němž se nachází obec Hřensko, představuje díky specifickému reliéfu a geologické stavbě primárně rizikové území projevů skalních řícení do té míry, že patří k nejvíce ohroženým místům NP České Švýcarsko. Zájmové území je reprezentováno skalními stěnami kaňonovitých údolí, které tvoří jednotlivé skalní etáže. Opakovaný výskyt skalních řícení je zde důsledkem přirozeného vývoje pískovcových skalních svahů. Nejčastější ohrožení představuje pád stromů a s ním spojené možné uvolnění kamení a pískovcových bloků ze sutí či nečekané odlomení části skalního masivu. Skalní řícení ohrožuje nejen hustou zástavbu na úpatí skal, ale i místní komunikaci, chodník, parkovací plochy a rovněž pak silnice I. třídy I/62 vedoucí k hraničnímu přechodu Hřensko – Schmilka. Realizace projektu minimalizuje téměř neustálé nebezpečí plynoucí z dlouhodobé nestability skalního svahu a přispěje tak k větší bezpečnosti osob i jejich majetku v turisticky frekventované oblasti katastru obce Hřensko. Z hlediska ochrany přírody a zdejších skalních masivů jde o dlouhodobě účinné a zároveň nejméně konfliktní řešení zohledňující maximální zachování současného stavu skalních masivů.

V první etapě projektu bude realizována instalace 10ti ochranných bariér nad silnicí I/62 a zástavbou obce Hřensko v úseku od státní hranice se SRN až k soutoku řeky Labe s Kamenicí. Projekt na snížení rizika skalního řícení se zabývá pouze bloky s velikostí do 5m3 (vybrané nebezpečné skalní objekty s větším objemem jsou pravidelně kontrolně monitorovány Správou NPČŠ a v případě nutnosti budou řešeny individuálním způsobem zabezpečení). Délka plánovaných liniových staveb (bariér) v I. etapě činí 725 m. Optimální rozmístění záchytných bariér a jejich únosnost byla volena s přihlédnutím k nadefinovaným prioritám, klasifikaci úrovně rizika, stávající morfologii terénu i parametrům technických opatření. Projekt bude zahájen ve 3.čtvrtletí 2010, samotná realizace I.etapy je plánována na r. 2011 – 2012.

Projekt (I. etapa) zahrnuje tyto dílčí položky:

 • Geodetické zaměření dílčích úseků svahu v místě plánovaných bariér
 • Realizační dokumentace stavby (RDS, včetně činnosti geotechnika) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)>
 • Dodávku materiálu a instalaci bariér v exponovaném terénu (bariéra A1 – A6 různé délky, výšky a záchytné energie)
 • Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení a úklid staveniště, dopravní opatření DIR+DIO; vč. pronájmu svodidel a souvisejících poplatků)
 • Geotechnický a autorský dozor
 • Publicita a propagace

Celkové uznatelné náklady na akci činí 58 789 353,- Kč, z toho příspěvek z fondů Evropské unie je 49 253 704,- Kč, příspěvek státního rozpočtu 2 897 276,- Kč.

 

Podpora biodiverzity - odstranění borovice vejmutovky

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim. oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity
Akceptační číslo: 10058746
Číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/10.06871

Realizací plánovaných managementových opatření, která jsou předmětem tohoto projektu dojde k žádoucí úpravě druhové skladby lesních ekosystémů, podpoře biodiverzity. Odstranění invazních druhů je nezbytnou podmínkou pro zachování biodiverzity a pro úspěšné pokračování v přeměnách lidskou rukou pozměněných lesních ekosystémech. Výsledkem projektu bude odstranění borovice vejmutovky z nejméně zasažených částí NP a současná izolace ohnisek jejího výskytu, kde je již plně rozvinutá invaze. Lokality s plně rozvinutou invazí nebudou řešeny v rámci tohoto projektu. Tím, že bude borovice vejmutovka jednorázově odstraněna z nejméně zasažených částí, zamezíme rozvinutí invaze na významné části území NP.

Předmětem projektu je:
a) odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem v lesních porostech
b) odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem na skalách (horolezecké techniky)
c) odstranění dospělých plodících stromů (pokácení, odvětvení a odkornění)

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána jako dodavatel prací  firma HEDERA ZIMA spol. s .r.o.. Realizace projektu proběhne v letech 2011 – 2013.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 15 175 705,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 12 899 349,25 Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu: 1 517 570,50 Kč / 758 785,25 Kč.

 

Úpravy druhové skladby lesních ekosystémů NPČŠ

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim. oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
Akceptační číslo: 10058896
Číslo projektu: CZ.1.02/6.3.00/10.06876

Realizací plánovaných managementových opatření, která jsou předmětem tohoto projektu dojde k žádoucí úpravě druhové skladby lesních ekosystémů, podpoře biodiverzity. V případě, že by tato opatření nebyla realizována, došlo by s vysokou pravděpodobností k plnému rozvinutí geograficky nepůvodních druhů a s tím spojené degradaci stanovišť a následnému zhoršení přírodního prostředí, což by bylo v rozporu s posláním národního parku České Švýcarsko, které je deklarováno v §1 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., kterým byl vyhlášen Národní park České Švýcarsko. Současně bude naplněna i povinnost stanovena §5 odst.1) zákona č.161/1999 Sb., a to povinnost vlastníků lesa hospodařit v lesích národního parku tak, aby bylo v 1. zóně NP dosaženo přirozených lesních ekosystémů, odpovídajícím růstovým podmínkám s maximálním omezením lidských zásahů a ve 2. a 3. zóně přirozené skladby porostů odpovídající danému stanovišti.

Provedením výchovných zásahů zahrnutých v tomto projektu budeme moci rychleji přeměnit více či méně hospodářské monokultury a tím i uvolnit matečné stromy žádoucích dřevin jako je buk, jedle a tím přispět k rychlejší přeměně lesních porostů ve stanovištně původní.

Předmětem projektu je:
a) Výřez nežádoucích dřevin horolezeckou technikou v nepřístupných terénech.
b) Redukce nežádoucích dřevin borovice vejmutovky, modřínu, douglasky a dubu červeného.
c) Prořezávky za účelem odstranění stanovištně nepůvodních druhů  podpory cílových dřevin.
d) Odstranění dospělých plodících stromů nežádoucích dřevin  (pokácení a odkornění).

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána jako dodavatel prací  firma Less & Forest s.r.o.. Realizace projektu proběhne v letech 2011 – 2013.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 20 739 883,20 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 17 628 900,55 Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR/státního rozpočtu: 2 073 988,50 Kč / 1 036 994,15 Kč. 

 

Výsadba cílových druhů dřevin na území NP České Švýcarsko

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim.oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
Akceptační číslo: 11089136
Číslo projektu: CZ.1.02/6.3.00/11.11880

Vnášením stanovištně původních druhů na území NP bude pozitivně změněna druhová skladba lesních ekosystémů NP České Švýcarsko a bude tak zajištěna jejich větší ekologická stabilita. Realizací plánovaných managementových opatření, která jsou předmětem tohoto projektu, dojde k žádoucí úpravě druhové skladby lesních ekosystémů a podpoře biodiverzity. V případě, že by tato opatření nebyla realizována, došlo by s vysokou pravděpodobností ke zhoršení přírodního prostředí vlivem prosazení nežádoucích druhů dřevin zejména smrku ztepilého, což by bylo v rozporu s posláním národního parku České Švýcarsko určeného zákonem. Současně bude naplněna i povinnost stanovena §5 odst. 1) zákona č.161/1999 Sb., a to povinnost vlastníků lesa hospodařit v lesích národního parku tak, aby bylo v 1. zóně NP dosaženo přirozených lesních ekosystémů, odpovídajícím růstovým podmínkám s maximálním omezením lidských zásahů a ve 2. a 3. zóně přirozené skladby porostů odpovídající danému stanovišti.

Základním cílem projektu je podpora biodiverzity prostřednictvím vnášení stanovištně původních a současně cílových druhů lesních dřevin do lesních ekosystémů Národního parku České Švýcarsko. Prostřednictvím těchto aktivit bude lesním ekosystémům navracena jejich původní přirozená podoba a bude tak podpořeno dosažení takového stavu lesa, při kterém bude možné upustit od cílených zásahů člověka a poskytnout tak prostor pro autoregulační procesy lesních ekosystémů.

Tohoto základního cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto dílčích cílů:

a) umělá výsadba sazenic jedle bělokoré, dubu zimního, lísky obecné, třešně ptačí a javoru klenu
b) následná ochrana části vysázených sazenic jedle oplocením a všech sazenic třešně oplůtky

Celý projekt výsadby cílových druhů dřevin na území NP České Švýcarsko bude realizován v letech 2013 – 2015 a jeho výsledkem bude zvýšení podílu stanovištně původních druhů lesních dřevin na území NP.

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána jako dodavatel prací firma Marek Klofáč, Velký Šenov.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 7 321 425,65 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 6 223 211,80 Kč, příspěvek státního rozpočtu 366 071,28 Kč.

 

Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér, II.etapa, NPČŠ

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim.oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení
Akceptační číslo: 11091696
Číslo projektu: CZ.1.02/6.6.00/11.11989

Údolí, v němž se nachází území obec Hřensko, představuje díky specifickému reliéfu a geologické stavbě primárně rizikové území projevů skalních řícení způsobených přírodními činiteli, a to do té míry, že patří k nejvíce ohroženým místům NP ČŠ. Zájmové území je reprezentováno skalními stěnami kaňonovitých údolí, které tvoří jednotlivé skalní etáže. Opakovaný výskyt skalních řícení je zde důsledkem přirozeného vývoje pískovcových skalních svahů - jejich přetváření do dlouhodobé dynamické rovnováhy vlivem destrukce pískovců od působení vlastní váhy a exodynamických činitelů.

Skalní řícení ohrožuje nejen hustou zástavbu na úpatí skal, ale i obecní komunikaci, chodník, parkovací plochy a rovněž silnici III. třídy vedoucí z obce Hřensko směrem na Mezní Louku. Realizace projektu minimalizuje toto téměř neustálé nebezpečí plynoucí z dlouhodobé nestability skalního svahu a přispěje tak k větší bezpečnosti osob i jejich majetku v turisticky frekventované oblasti katastru obce Hřensko.

V této etapě projektu bude realizována instalace ochranných bariér nad místní komunikací a zástavbou obce Hřensko v úseku ohraničeném staničením 1,630 do 3,240 (pro úseky skalního svahu s prioritou A, B i C), tj. od křížení komunikací I/62 a III/25861, podél pravého břehu řeky Kamenice a Suchá Bělá až ke konci parkoviště na okraji obce.

Cílem projektu je vybudovat ochranné oplocení (tzv. vysokozátěžové ploty / bariéry s ukotvením) nad ohroženou obytnou zónou a místní infrastrukturou v obci Hřensko. Záchytné zařízení bude zabraňovat řícení skal menších kubatur, pádu erozí uvolněných balvanů a kamení (či podobného přírodního materiálu, včetně pádu rizikových stromů) do lidmi obývaných nebo navštěvovaných lokalit.

Na základě výběrových řízení byla jako zpracovatel projektové dokumentace vybrána firma ARCADIS CZ, Praha, pro realizaci projektu byla jako dodavatel vybráno Sdružení „Bariéry- AZS+STRIX“ tvořené AZ SANACE, Ústí nad Labem a STRIX Chomutov.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 103 444 459,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 87 927 790,15 Kč, příspěvek státního rozpočtu 5 172 222,95 Kč.

 

Lomová stěna – sanace skalního masivu nad silnicí I/62

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim.oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení
Akceptační číslo: 11100396
Číslo projektu: CZ.1.02/6.6.00/11.11771

Údolí, v němž se nachází území obec Hřensko, představuje díky specifickému reliéfu a geologické stavbě primárně rizikové území projevů skalních řícení způsobených přírodními činiteli, a to do té míry, že patří k nejvíce ohroženým místům NP ČŠ. Zájmové území je reprezentováno skalními stěnami kaňonovitých údolí, které tvoří jednotlivé skalní etáže. Opakovaný výskyt skalních řícení je zde důsledkem přirozeného vývoje pískovcových skalních svahů - jejich přetváření do dlouhodobé dynamické rovnováhy vlivem destrukce pískovců od působení vlastní váhy a exodynamických činitelů.

Skalní masiv „lomová stěna“ je nad silniční komunikací I/62 a přilehlou místní komunikací na pravém břehu řeky Labe. Sledovaný úsek délky cca 60 m se nachází mezi mostem přes řeku Kamenici (odbočkou do obce Hřensko) a hraničním přechodem do SRN. Zemní těleso silniční komunikace je vedeno v odřezu paty sanovaného skalního svahu. Na násypové straně zemního tělesa je umístěna nábřežní zeď z kamenných kvádrů ukončená zábradelní zídkou a ocelovým zábradlím. Niveleta silniční komunikace je ve sledovaném úseku vedena v podélném sklonu cca 1 % a směrově je osa komunikace vedena v přímé. Šířka zpevněného krytu vozovky je cca 10,0 m a na obou stranách silniční komunikace je umístěn chodník šířky cca 2,0 m. Lomová stěna se nachází na území Národního parku České Švýcarsko ve II. zóně.

Území pod skalní stěnou bylo uzavřeno, byla vytvořena dočasná dopadová plocha (štěrkopískový polštář), doprava pod skalním masivem byla omezena (řízena světelnou signalizací), na obou nestabilních skalních pilířích byl zahájen automatizovaný monitoring. Mezinárodní silnice I/62 byla vzhledem k aktuálnímu nebezpečí okamžitého zřícení části skalní stěny od prosince 2010 do února 2011 zcela uzavřena pro silniční dopravu. V únoru bylo provedeno havarijní odlehčení blokové soustavy masivů v severní podoblasti (horní část severního pilíře) lomové stěny za účelem snížení bezprostředního nebezpečí okamžitého zřícení a následně obnoven omezený silniční provoz.

Cílem projektu „Lomová stěna – sanace skalního masivu nad silnicí I/62“ je zajištění bezpečného provozu na mezinárodní silnicí I. třídy. Dalším cílem je zajištění bezpečnosti chodců na přilehlé místní komunikaci. Současný stav zhoršuje dopravní obslužnost v lokalitě, znesnadňuje přístup záchranným sborům a znesnadňuje život lidem žijícím v okolí.

Na základě výběrového řízení byla jako dodavatel vybrána firma Arcadis Geotechnika a.s., Praha.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 30 936 124,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 26 295 705,40 Kč, příspěvek státního rozpočtu 1 546 806,20 Kč.

 

Oprava turistické stezky Mezná – Mezní můstek

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim.oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
Akceptační číslo: 14189986
Číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/13.21904

Turistická stezka Mezná - Mezní můstek je jednou z nejčastěji užívaných stezek v Národním parku České Švýcarsko. Její současný stav je výsledkem enormního zatížení vysokým počtem návštěvníků. Realizace tohoto projektu je zaměřena na opravu pískovcových schodů a podest a dále na opravu zábradlí.

Pozitivní vliv projektu na životní prostředí spočívá především v prevenci a snížení nežádoucího vlivu turistického ruchu na cenné ekosystémy na území národního parku. Realizovaná opatření povedou konkrétně ke snížení narušování přírody v blízkosti opravené stezky (omezení sešlapu vegetace, omezení tvorby "náhradních cest" v poškozených úsecích, snížení eroze, apod.). Kvalitní turistická infrastruktura se systémem oficiálních turistických cest je také účinným nástrojem usměrňování pohybu návštěvníků a povede ke zklidnění v nejcennějších oblastech NP (především I.zóna). Většina návštěvníků respektuje a preferuje značené oficiální cesty, pokud jim tyto poskytují přiměřený komfort a zpřístupňují turisticky nejatraktivnější oblasti, což turistická stezka Mezná - Mezní můstek zcela naplňuje.

Cílem projektu je oprava hojně využívané turistické stezky v nejnavštěvovanější části národního parku tak, aby byla pro návštěvníky bezpečná a poskytovala jim přiměřený komfort, což povede k omezení sešlapu vegetace v blízkosti cesty, omezení tvorby "náhradních cest" na poškozených úsecích, ke snížení eroze, ad.

Na základě výběrového řízení byla jako dodavatel vybrána firma TAXUS spol.s r.o., Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 1 536 352,40 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 1 305 899,20 Kč, příspěvek státního rozpočtu 76 817,60 Kč.

 

Lesní zážitkový areál Mezní Louka

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim.oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
Akceptační číslo: 14228476
Číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/14.24823

Lesní zážitkový areál se nachází na lesních pozemcích nedaleko Mezní Louky (součást osady Mezná, místní části obce Hřensko), v bezprostřední blízkosti značené turistické stezky vedoucí k Pravčické bráně. Mezní Louka je také výchozím bodem pro výlety k dalším turistickým atrakcím NP (soutěsky Kamenice, Malá Pravčická brána, Šaunštejn) a poskytuje kompletní zázemí pro návštěvníky NP (možnost ubytování, stravování, parkování motorových vozidel, úschovna kol, autobusová zastávka). Lze tedy předpokládat, že zážitková stezka bude velmi hojně navštěvována.

Lesní zážitkový areál má za úkol seznámit návštěvníky s bohatstvím i problémy lesů národního parku. Návštěvník pozná základní druhy stromů (původních i nepůvodních) a dalších druhů lesních rostlin a živočichů a jejich způsob života. Seznámí se s dynamikou přírodě blízkých lesních ekosystémů i s problematikou přeměny nepůvodních smrkových lesů na lesy přírodě blízké. Bude mít možnost „na vlastní kůži“ zažít něco ze života lesních druhů živočichů, seznámí se s významem malých vodních ploch v lese a nahlédne do minulosti i současnosti lesů národního parku.

Lesní zážitkový areál bude plnit funkci zábavně-vzdělávací, naučnou i sportovně-relaxační: zprostředkuje návštěvníkům netradiční formou pohled na problematiku péče o lesy NP, poskytne jim základní informace o zdejších lesích, podnítí je k zamyšlení a nabídne jim i možnost aktivního odpočinku.

Hlavním cílem lesního zážitkového areálu je vysvětlit návštěvníkům NP atraktivní, nenásilnou a interaktivní formou význam lesa pro život ostatních druhů rostlin, hub, živočichů a dalších organismů i pro člověka samotného a objasnit potřebu přeměny nepůvodních jehličnatých lesů na území NP na smíšené „přírodě blízké“ lesy. Návštěvníci se také seznámí s historickým vývojem lesů na území dnešního NP.

Cílem projektu je vybudování lesního zážitkového areálu a snížení turistického zatížení přírodovědně nejcennějších částí národního parku prostřednictvím usměrnění návštěvnosti a soustředění toku návštěvníků do turisticky atraktivní avšak z hlediska ochrany přírody méně hodnotné lokality na pomezí II.a III.zóny NP v blízkosti trvale zastavěného území.

Na základě výběrového řízení byla jako dodavatel vybrána firma Tomovy parky – servis, s.r.o, Turnov.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 1 707 076,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 1 451 014,60 Kč, příspěvek státního rozpočtu 85 353,80 Kč.

 

Podpora ohrožených autochtonních druhů ichtyofauny Českého Švýcarska

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prim.oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
Akceptační číslo: 11092136
Číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/11.12026

Role ryb a mihulí je v ekosystému vodních toků i stojatých vod zcela nezastupitelná. Podle kategorizace rybných vod jsou všechny rybami obývané toky na území NP České Švýcarsko o celkové délce cca 40 km hodnoceny jako vody lososové. Téměř polovina délky těchto toků tvoří hranici národního parku. Rybí společenstva jsou historicky ovlivněna rybářskými aktivitami, a to z hlediska struktury druhové i vnitrodruhově genetické. České Švýcarsko se ale díky ukončení obecně využívaného rybářského hospodaření stalo významným modelovým územím, na kterém je možné sledovat vývoj rybích populací v přírodě blízkých podmínkách. Přestože jsou z hlediska produkce zdánlivě důležité jen toky Kamenice a Křinice, celý říční systém ukazuje na přirozené fungování v migračně spojitém území.

Podpora vzácných a ohrožených druhů je jednou z priorit ochrany přírody. Program aktivní podpory zájmových druhů by měl přispět k stabilizaci silných životaschopných populací pěti vybraných druhů v oblasti Českého Švýcarska a přilehlých území, a to zejména formou repatriace a introdukce druhů na vhodná stanoviště.

Navržený projekt zaměřený na přímou aktivní podporu populací ryb a mihulí je součástí komplexní ochrany, v jejímž rámci jsou dále podnikány kroky ke zlepšení stavu vodních ekosystémů směrem k přírodě blízkému charakteru. V místech, kde nestačí ponechání samovolnému vývoji je zapotřebí využít technických možností a za pomoci finančních nástrojů ochrany přírody provést podpůrná opatření. Jedná se zejména o akce zaměřené na migrační průchodnost toků a udržování stojatých vod.

Cílem projektu je podpora ohrožených druhů v podobě provázání s dlouhodobě úspěšnými projekty (repatriační program lososa obecného), pokračování započatých ochranářských aktivit (repatriace střevle potoční) a zahájení samostatných nových programů (rozšíření mihule potoční, introdukce karase obecného, podpora populace lipana podhorního).

Na základě výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána jako dodavatel firma DAPHNE ČR, Institut aplikované ekologie, České Budějovice.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 1 934 880,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 1 644 648,00 Kč, příspěvek státního rozpočtu 96 744,00 Kč.

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz