Výzkum a monitoring

Cílem na poli monitoringu a výzkumu je:

  • koordinovat monitoring a výzkum externích pracovišť
  • poskytovat podporu externímu monitoringu a výzkumu a podílet se na nich do té míry, aby výsledky získané tímto výzkumem a monitoringem mohly být efektivně využívány Správou NP
  • řešit vlastní úkoly na poli monitoringu a výzkumu, jejichž výsledky jsou důležitým podkladem pro péči o národní park, a to zejména „provádět potřebné inventarizační přírodovědné průzkumy, dokumentaci a šetření v ochraně přírody“ (§ 78, odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb.).

Hlavní směry výzkumu:

1. Komplexní monitoring stavu a vývoje přírodního prostředí (neživé i živé přírody), který je zaměřen na následující tématické oblasti:

  • oblast geologie, geochemie, hydrologie a hydrogeologie
  • oblast geodynamických a klimatických jevů
  • oblast biologie
  • oblast vývoje lesních ekosystémů
  • oblast turistického ruchu

Součástí je monitoring předmětu ochrany, jímž je „ochrana reprezentativní ukázky pískovcového fenoménu české křídové pánve“ a v neposlední řadě monitoring přírodních fenoménů, které jsou předmětem ochrany v EVL České Švýcarsko, resp. PO Labské pískovce (ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR).

2. Systematická dokumentace živé a neživé přírody, v úzké spolupráci se Správou NP Saské Švýcarsko a Správou CHKO Labské pískovce. Cílem dokumentace živé a neživé přírody je získat ucelená data o živé i neživé přírodě národního parku, a to na základě cíleného systematického průzkumu a v rámci možností na základě jednotné metodiky a v rámci celého přeshraničního celku Českosaského Švýcarska. Data získaná dokumentací živé i neživé přírody představují významný podklad pro stanovení odpovídajícího managementu a pro výkon státní správy.

3. Aktuální, pro NP České Švýcarsko specifická témata, která reagují na aktuální problémy ochrany přírody a krajiny na území národního parku. Mezi tato témata náleží např. riziko skalního řícení, invaze borovice vejmutovky do přirozených společenstev, vývoj plochy požářiště v Jetřichovicích, dopady turistiky na ekosystémy aj.

4. Monitoring prováděných managementových opatření pro optimalizaci managementových opatření na území národního parku.

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz