Péče o krajinu a kulturní dědictví

Krajinný ráz, limity ochrany přírody pro výstavbu

Krajinný ráz je zákonem (§ 12 z. č. 114/1992 Sb., v platném znění) definován jako „zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti“ a je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Hlavním cílem v oblasti ochrany krajinného rázu v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce je zachování typického vzhledu krajiny za současného šetrného využívání krajiny.

Plány péče o NP a CHKO stanovují rámcové limity pro výstavbu v jednotlivých sídelních jednotkách. Stanovené limity mají umožnit rozvoj v takové míře, která bude únosná pro předmětné lokality.

Na území Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce se Správa NP soustředí na ochranu krajinného rázu v urbanizovaných enklávách, kde je cílem zachování a zlepšení současné urbanistické hodnoty sídel prostřednictvím dodržení základních pravidel a zásad pro výstavbu v národním parku.

Důležitým podkladem pro rozhodování správy NP v této oblasti je materiál "Ochrana krajinného rázu NP České Švýcarsko" (Bukážek, Matějka, Míková, 2006) zpracovaný pro urbanizované prostory Mezná, Mezní Louka (obec Hřensko), Zámeček, Vysoká Lípa, Tokáň (obec Jetřichovice) a Kamenická Stráň (obec Růžová).

Materiál ke stažení zde:

Dalšími důležitými podklady pro hodnocení sídle z hlediska krajinného rázu na území CHKO Labské pískovce jsou územní studie zpracované pro jednotlivé sídelní útvary, které jsou zároveň zařazeny mezi územně analytické podklady (ÚAP).

Územní studie ke stažení:

Péče o kulturní památky a objekty kulturně-historicky hodnotné

Součástí péče o krajinu je péče o drobné kulturní památky a kulturně-historicky hodnotné objekty, které nezaměnitelně dotváří kulturní tvář krajiny.

Péče o tyto památky spočívá:

  • v dokumentační činnosti (pasportizace objektů, zpracování detailní databáze apod.),  
  • v praktické obnově a údržbě objektů

Při výše uvedených aktivitách Správa NP spolupracuje se specialisty v daných oborech (památková péče, archeologie atd.).

Cílem ochrany kulturních památek a kulturně historicky hodnotných objektů je zachování jejich historické výpovědi a uchování kulturní tváře krajiny.

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz