Péče o ekosystémy

Dlouhodobý cíl péče o ekosystémy vyplývá ze strategického cíle ochrany přírody v NP České Švýcarsko, jímž je zařazení národního parku do kategorie II (národní park) podle kritérií Světového svazu ochrany přírody (IUCN). Z tohoto důvodu managementová opatření v národním parku jsou soustředěna na zvyšování stupně přirozenosti ekosystémů a na postupné zvětšování rozlohy území národního parku ponechaného samovolnému vývoji.

Cílový stav ochrany přírody představuje národní park, kde

a) až 98 % rozlohy bude ponecháno samovolnému vývoji. V rámci tohoto území však bude i nadále možné provádět následující činnosti:

  • protipožární ochrana
  • údržba základní cestní sítě a stezek pro pěší, hraničního pásu, údržba staveb
  • lov vybraných druhů zvěře
  • bránění šíření invazních druhů
  • časově omezená mechanická ochrana dříve vysazených listnáčů a jedle
  • revitalizace vodního režimu

b) na zbývajícím území národního parku (2 % rozlohy) bude prováděn trvalý management, a to zejména z těchto důvodů:

  • přítomnost sídelních enkláv a větších rozloh zemědělské půdy (např. Mezná, Zámeček u Vysoké Lípy)
  • nutnost trvalého sledování a případné sanace skalních útvarů, včetně managementu lesních porostů (týká se zejména skal nad obcí Hřensko), a to z důvodu bezpečnosti osob a majetku
  • snaha zachovat na malé ploše ekosystémy podmíněné lidskou činností (např. lesní loučky), a to z důvodu druhové ochrany nebo z důvodů krajinářských

Hlavní cíle péče o lesní a nelesní ekosystémy NP České Švýcarsko jsou definovány v platném Plánu péče o Národní park České Švýcarsko (platnost 2009 – 2016).

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz