Červnové kurzy pro pedagogy v Plšíkově učebně

Během června se v Plšíkově učebně v areálu Správy Národního parku České Švýcarsko uskutečnily další dva kurzy pro pedagogy s environmentální tématikou, a to díky podpoře Státního fondu životního prostředí v rámci projektu Plšíkova učebna - EVVO v NP České Švýcarsko.

První kurz Sto míst, která učí vedla Justina Danišová ze vzdělávacího střediska Tereza a druhý kurz na téma Badatelství  lektoroval Martin Kříž z ekocentra Chaloupky. Velká část obou kurzů se odehrávala v přírodní zahradě u Plšíkovy učebny, protože jejich hlavním obsahem bylo učení a bádání s dětmi venku. Pedagogové si mohli vyzkoušet, jak jednoduše lze venku zvládnout výuku i jiných než přírodovědných předmětů, prošli si postupně všemi fázemi bádání, ale také měli možnost probrat s lektory kurzů úskalí těchto způsobů vzdělávání na svých školách.

Účastníci si z kurzů odnášeli nejen nové poznatky a dovednosti, ale i studijní a metodické materiály a inspirativní pracovní listy do výuky, které vydává Správa Národního parku České Švýcarsko.

Cílem těchto seminářů a kurzů je motivovat pedagogy a lektory k environmentálnímu vzdělávání a výchově dětí venku v přírodě. Semináře by měly být také zdrojem nových námětů a nápadů, informací a poznatků, ale také prostorem pro sdílení zkušeností s environmentálním vzděláváním v různých typech škol a školek.

Již teď se plánují další kurzy pro pedagogy na podzim letošního roku, které využijí inspirativní prostředí Plšíkovy učebny a přírodního areálu u Správy Národního parku České Švýcarsko.

Více informací o našich akcích na www.npcs.cz nebo www.ceskesvycarsko.cz

Ing. Jarmila Judová

Pedagogové před Plšíkovou učebnou
Cílem seminářů a kurzů je motivovat pedagogy a lektory k environmentálnímu vzdělávání a výchově dětí venku v přírodě. Foto: Jarmila Judová

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz