Kniha Geologie Českosaského Švýcarska

Ve čtvrtek 21. 5. 2020 se v Muzeu města Ústí nad Labem konala prezentace čerstvě vydané knihy "Geologie Českosaského Švýcarska“. Na prezentaci byla přítomna hlavní editorka a spoluautorka knihy RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D., dále pak statutární zástupci tří spoluvydavatelů knihy - ředitel Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda, ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Slavnostní akt komentoval ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek: „Českosaské Švýcarsko je zcela mimořádná krajina, která si samozřejmě zaslouží zcela mimořádnou knihu. Jsem rád, že se nám třem podařilo společným úsilím takovou knihu vydat.“

Kniha „Geologie Českosaského Švýcarska“ má celkem 576 stran a podílel se na ní tým osmi odborníků z několika institucí: Jiří Adamovič, Radek Mikuláš, Miroslav Coubal (Geologický ústav AV ČR, v.v.i.), Zuzana Vařilová (Muzeum města Ústí nad Labem), Natalie Belisová (Správa NP České Švýcarsko), Petr Havránek (Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví), Jaroslav Kukla a Jakub Lysák (Přírodovědecká fakulta UK). Jedná se o jedinečnou publikaci, která shrnuje řadu let bádání a výzkumů o této jedinečné krajině. Je členěna na sedm hlavních kapitol a je zde zahrnuto celé území Českosaského Švýcarska (oblasti zhruba odpovídající hranicím chráněných území na české i německé straně). Jsou zde kapitoly popisující historii poznání území, geologii, pestré tvary pískovcového reliéfu a nechybí ani obsáhlé kapitoly o těžbě nerostných surovin. Významnou součástí publikace je popis 26 geologicky zajímavých lokalit z české i saské strany území. Knihu zakončuje doslov o ochraně přírody. Součástí publikace jsou obsáhlé rejstříky (věcný rejstřík, místopisný rejstřík a personální rejstřík) i seznam použité a doporučené literatury. Odborné texty jsou doplněny obrázkovými schématy, mapami či digitálními modely terénu a hlavně spoustou krásných fotografií od V. Sojky, Z. Patzelta, P. J. Juračky a dalších autorů. Kniha je psána v českém jazyce s angl./něm. resumé. Knihu vytiskla Tiskárna Horák s. r.o. Ústí nad Labem.

Publikaci vydává Správa Národního parku České Švýcarsko, Muzeum města Ústí nad Labem a Ústecký kraj u příležitosti kulatin (20. a 30. výročí založení) národních parků České a Saské Švýcarsko. Prezentace knihy se uskutečnila jako součást doprovodného programu znovuotevřené výstavy „Písky – známé a neznámé“, která se koná v Muzeu města Ústí nad Labem. V průběhu výstavy se uskuteční ještě další veřejné prezentace této nové publikace, včetně setkání autorů. Knihu je možné zakoupit přímo v Muzeu města Ústí nad Labem nebo prostřednictvím jeho webu http://www.muzeumusti.cz/muzejni-shop.aspx.

Hlavní editorka a spoluautorka knihy Zuzana Vařilová prezentuje novou knihu Geologie Českosaského Švýcarska. Foto: Muzeum města Ústí nad Labem
Hlavní editorka a spoluautorka knihy RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. prezentuje nově vydanou knihu Geologie Českosaského Švýcarska. Foto: Muzeum města Ústí nad Labem

 

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz