Návrh ‚strategie cest‘ rozeslán radním NP a starostům

Správa Národního parku České Švýcarsko dnes rozeslala členům Rady národního parku a starostům obcí v jeho okolí návrh strategie péče o turistické cesty pro nadcházející období, během kterého bude docházet k rozpadu smrkových souší po nedávné kůrovcové kalamitě.

Diferencované způsoby péče o cestní síť jsou zakresleny do mapy. Cesty, u kterých nedojde ke změnám v turistickém značení, jsou rozděleny do tří základních kategorií.

  • První kategorií jsou cesty, na kterých bude průchodnost či průjezdnost zajištěna a zároveň zde nebude potřeba řešit střety s požadavky ochrany přírody (na mapě vyznačeno zeleně).

  • Druhou kategorií jsou cesty, na kterých bude průchodnost či průjezdnost také zajištěna, ovšem vzhledem k jejich vedení přírodovědně cennými lokalitami zde bude potřeba řešit případné dopady bezpečnostních zásahů na kvalitu přírodního prostředí (na mapě modře). Tyto cesty tak budou průběžně udržovány s co nejvyšší možnou mírou využití alternativních metod, například ponecháváním vysokých pařezů, lámáním nebo vyvracením souší, a podobně.

  • Třetí kategorií jsou cesty, které zůstanou po nezbytně nutnou dobu uzavřené (na mapě červeně). Prořezány a otevřeny pro veřejnost budou, jakmile se převážná část souší spontánně rozpadne a pomine tak nebezpečí pádu stromů, tedy i ohrožení návštěvníků.

Ve snaze minimalizovat rizika pro turistickou veřejnost správa národního parku ve spolupráci s Klubem českých turistů také provede změny v turistickém značení. I tyto změny budou dočasného charakteru a po dokončení rozpadu souší bude síť turistických cest obnovena v původním rozsahu.

Na části cest vedoucích rizikovými úseky bude dočasně odstraněno turistické značení (na mapě žlutě). Tam, kde to bude možné, budou vyznačeny obchůzné trasy (na mapě čárkovaná zelená). U vybraných tras, kde dojde k dočasnému odstranění turistického značení, bude probíhat průběžné odstraňování padlých kmenů (na mapě příčné čárky), a to především s ohledem na potřeby zachování základní průchodnosti území, např. pro složky integrovaného záchranného systému a pro provozní potřeby správy národního parku.

Strategie péče o cesty po kůrovcové kalamitě dosud není uzavřena, může ještě doznat změn. Její návrh odráží celou řadu rámcových podmínek, zohledňuje mimo jiné bezpečnost návštěvníků, zranitelnost biotopů zdejších roklí, požadavky na zajištění bezpečnosti práce při údržbě cest, prostupnost území pro složky integrovaného záchranného systému, právní odpovědnost v nežádoucích případech úrazů, estetické dopady lesnických zásahů na okolí cest, a to při současném udržení prostupnosti území pro turistickou veřejnost.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko: „Hledání dobrého řešení současné situace není lehké, jako správci území neseme faktickou odpovědnost jak za ochranu přírodních procesů, tak i za bezpečnost návštěvníků na turistických cestách, s jejichž proznačením jsme vyjádřili souhlas. Kompromisní řešení, které nyní prezentujeme, je dočasné. Věříme, že zejména u cest, které budou dočasně odznačeny nebo uzavřeny, návštěvníci v blízké budoucnosti ocení přirozenější vzhled jejich bezprostředního okolí, namísto pařezů a vykácených širokých pásů.“

Mapa se zákresem způsobu péče o cesty v NPČŠ
Mapa se zákresem návrhu diferencovaného přístupu k péči o cestní síť v NP České Švýcarsko po kůrovcové kalamitě. Mapa/mapový podklad: Dana Vébrová/ČÚZK

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz