Pokračují bezpečnostní a požárně preventivní těžby v okolí Doubice

Od května a během června pokračují v okolí obce Doubice požárně preventivní a bezpečnostní těžby. S využitím harvestoru jsou odtěžovány především smrkové souše, dřevo je z porostu odváženo. Účelem těžby je zajištění bezpečnosti návštěvníků při pohybu na turistických trasách a dalších lesních cestách. V případě vzniku požáru odstranění dřevní hmoty z porostu také usnadní hasičům pohyb v terénu a hašení ohně.

Požárně preventivní těžby v okolí obcí Národního parku České Švýcarsko jsou realizovány na základě doporučení, které správa parku nechala zpracovat Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů (IFER). Z doporučení IFERu vycházejí plochy, ze kterých mají být odtěženy souše, a současně návrhy, jaké druhy porostů na nich mají být zakládány, aby les v budoucnu byl proti ohni odolnější. Pokud jde o těžby, považuje správa NP doporučení IFERu za minimální a proto rozsah požárně preventivních těžeb podstatně navýšila.

Z porostů v okolí Doubice jsou proto v současné době těženy a odváženy souše na ploše zhruba 11 hektarů, v porostu zůstane jen zhruba 20 procent dřevní hmoty. Současně jsou odtěžovány i geograficky nepůvodní dřeviny, zejména modřín opadavý. Ten je sice zastoupen v poměrně malé míře, jeho odtěžení v rámci současného zásahu však vyloučí nutnost další těžby v budoucnu.

S dokončením těžeb a úklidem klestu do hromad či řad správa parku počítá před letními prázdninami. Těžby nepřináší žádné zásadní omezení pro návštěvníky na turistických trasách, je však potřeba počítat s pohybem techniky.

Po těžbách vzniká v okolí obcí nový les

V bezprostředním okolí obcí nahradí odtěžené souše a geograficky nepůvodní druhy takové dřeviny, které skladbou budou blíže přirozeným lesním porostům a současně zástavbu lépe ochrání před případným požárem. Již během podzimu loňského roku tak u Doubice správa parku i s pomocí dobrovolníků vysadila 18 tisíc sazenic buku lesního a zhruba 500 dubů. Tyto výsadby jsou chráněny před okusem zvěří, a to buď individuálními ochranami nebo oplocenkami. Letos na podzim k těmto výsadbám přibude dalších 18 tisíc buků a zhruba tisícovka dubů. Lesy okolo Doubice tak do budoucna budou nasměrovány do přírodě bližšího stavu a vrátí se do nich významnější měrou i dřevina, po které obec ostatně v minulosti nejspíše byla i pojmenována.

Souše z okolí Doubice v těchto dnech těží harvestor. Foto: Břetislav Jemelka
Souše z okolí Doubice v těchto dnech těží harvestor. Foto: Břetislav Jemelka
Na plochách po odumřelých smrkových kulturách zůstane jen asi 20 procent dřevní hmoty. To v případě vzniku požáru usnadní vedení hasebního zásahu. Foto: Břetislav Jemelka
Na plochách po odumřelých smrkových kulturách zůstane jen asi 20 procent dřevní hmoty. To v případě vzniku požáru usnadní vedení hasebního zásahu. Foto: Břetislav Jemelka
Vytěžené plochy jsou zalesňovány dřevinami s vyšší protipožární odolností, výsadby jsou chráněny proti zvěři. Foto: Břetislav Jemelka
Vytěžené plochy jsou zalesňovány dřevinami s vyšší protipožární odolností, výsadby jsou chráněny proti zvěři. Foto: Břetislav Jemelka

 

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz