“Protipožární semafor” sepnul tři dny poté, co vstoupil v účinnost. Kvůli suchu nyní platí v NP České Švýcarsko noční zákaz vstupu do lesa

Letošní brzké jaro doprovázené minimem srážek nechává tušit, že národní park České Švýcarsko stojí před mimořádně teplým a suchým rokem. Pro nadcházející turistickou sezonu proto správa parku přijala další protipožární opatření. Možnosti návštěvníků v období s vyšším požárním rizikem nastavuje stupeň výstrahy vyhlašovaný Českým hydrometeorologickým ústavem. Počet profesionálních strážců přírody se zvýší, k dispozici strážci mají kromě vybavení pořízeného již v loňském roce také vlastní dron s termokamerou. Správa parku ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem připravila také unikátní mapový podklad pro chytrá mobilní zařízení, který v případě požáru usnadní vedení hasičského zásahu.

“Bezpečnosti návštěvníků i místních obyvatel věnujeme trvale velkou pozornost, právě tak jako ochraně zdejších přírody. V případě propuknutí požáru je ohroženo obojí, vzniku požárů je důležité předcházet,” říká Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Osvědčená opatření z dřívějších období nadále udržujeme a doplňujeme je o další, abychom v případě potřeby byli co nejlépe připraveni.”

Od vzniku národního parku v roce 2000 do současnosti hořel les na jeho území v celkem 82 případech. Ve většině těchto případů bylo příčinou lidské zavinění. Správa parku proto ke konci dubna přijala opatření, které v závislosti na aktuálním stavu požárních výstrah vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) pružně omezuje či uvolňuje možnosti využívání chráněného území návštěvníky. Uvedené opatření vstoupilo v platnost dne 26. 4. 2024. Dnes (29. 4. 2024) byl ČHMÚ vyhlášen první stupeň požární výstrahy, který pro návštěvníky národního parku znamená omezení vstupu do lesa v nočních hodinách. Vydané opatření má “semaforový charakter” a nastavuje pravidla pro využívání území národního parku České Švýcarsko během turistické sezóny následujícím způsobem: 

 • V případě, že ČHMÚ není vydána žádná výstraha, mohou návštěvníci území národního parku využívat v rámci mantinelů stanovených návštěvním řádem bez dalších omezení. Samotný návštěvní řád národního parku České Švýcarsko rozdělávání ohňů či kouření v přírodním prostředí zakazuje, tento zákaz se vztahuje například i na používání kempingových vařičů
 • Při vyhlášení prvního stupně požární výstrahy (dle metodiky ČHMÚ označovaného jako NÍZKÝ, žlutá barva na mapě výstrah na stránkách www.chmi.cz) pro návštěvníky automaticky vstupuje v platnost noční zákaz vstupu do lesů národního parku v čase od 22 do 6 hodin. Smyslem omezení je předcházet vzniku požárů v souvislosti s ilegálním nocováním a rozděláváním ohňů na území národního parku.
 • Při vyhlášení druhého stupně požární výstrahy (dle metodiky ČHMÚ označovaného jako VYSOKÝ, oranžová barva na mapě výstrah na stránkách www.chmi.cz) pro návštěvníky automaticky vstupuje v platnost noční zákaz vstupu do lesů národního parku v čase od 22 do 6 hodin, jejich pohyb je navíc omezen pouze na značené turistické trasy. Smyslem omezení je co nejvíce zúžit oblasti možného vzniku požáru, při současném zachování dostupnosti cílů pro návštěvníky národního parku.

V souvislosti s vyhlášením prvního stupně požárního nebezpečí Správa Národního parku České Švýcarsko aktivovala takzvané monitorovací hlídky. Jejich činnost spočívá v opakované kontrole území z míst s dalekým výhledem, a to vždy ve večerních a brzkých ranních hodinách. V případě, že by hlídky zaznamenaly kouř vycházející z lesa, zalarmují příslušné složky záchranného systému. 

V letošním roce také dochází k personálnímu posílení stráže přírody. Zatímco v roce 2022 měla Správa Národního parku České Švýcarsku pro území o rozloze 80 čtverečních kilometrů pouze šest profesionálních strážců, posílil resort životního prostředí správu parku v loňském roce o dva strážce a v letošním prvním pololetí o další dva pracovníky. Počet profesionálních strážců přírody Správa NP České Švýcarsko tak vzroste na deset. Pracovníci stráže přírody nad rámec běžných činností absolvují školení s technikou určenou pro prvotní hašení požárů, během dubna podstoupili také školení v používání dronu s termokamerou, který správa parku pořídila za účelem vyhledávání případných ohnišť či obtížně dohledatelných hořících míst.

Pro zefektivnění případného hasebního zásahu správa národního parku připravila detailní mapový podklad pro chytrá mobilní zařízení. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem byla tato digitální mapa, která je funkční i bez připojení k internetu, distribuována hasičským jednotkám, které na území národního parku České Švýcarsko obvykle zasahují. Kromě vyznačení cest a jejich kategorizace dle vhodnosti pro konkrétní techniku, umístění vodních zdrojů a dalších informací o území mapa také usměrňuje provoz zasahující hasičské techniky tak, aby se vzájemně neomezovala, například setkáním hasičských cisteren jedoucích po lesní komunikaci v protisměru. 

 

Dřívější opatření Správy NP České Švýcarsko v oblasti požární prevence:

 • Zpracování souboru doporučení pro snížení požárního rizika od Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů (IFER)
 • Provedení preventivních těžeb v blízkosti obcí a staveb na základě doporučení od IFER, odvoz dřevní hmoty z lesa
 • Pravidelné kontroly prostupnosti cestní sítě pro integrovaný záchranný systém (IZS) v měsíčních intervalech a po každé významné povětrnostní události
 • Provádění výsadeb listnatých druhů dřevin na místech preventivních těžeb o sousedství obcí
 • Spolupráce při kondiční jízdách jednotek sboru dobrovolných hasičů, koordinace kondičních jízd
 • Spolupráce při cvičení Hasičského záchranného sboru (ověření dojezdových časů a prostupnosti cest IZS)
 • Instalace tří velkoobjemových hasičských vaků (50 tis. litrů) na místech dohodnutých s Hasičským záchranným sborem (HZS)
 • Zprovoznění historické nádrže v lokalitě Na Tokání (70 tis. litrů)
 • Rozmístění 13 malých vodních nádrží (1 tis. litrů) na místech dohodnutých s HZS
 • Nákup čtyřkolky s hasičskou nástavbou (nádrž na vodu 300 l + další vybavení)
 • Vybavení vozů terénního personálu hasičskými zádovými vaky (25 litrů) a kanystry s vodou
 • Personální posílení strážní služby
 • Zřízení pracovní pozice požárního preventisty
 • Operativní aktivace monitorovacích hlídek při vyhlášení stupně požárního nebezpečí Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ)
 • V hlavní sezóně dynamický systém omezení návštěvnických aktivit v závislosti na stupni požárního nebezpečí vyhlašovaném ČHMÚ (nízký stupeň – noční zákaz vstupu do lesa, vysoký stupeň – noční zákaz vstupu do lesa + omezení pohybu pouze na značené turistické trasy)
 • Průběžné zdůrazňování požárních rizik a pravidel pro návštěvu NP skrze média a sociální sítě

 

Návštěvníky o míře požárního nebezpečí budou informovat nové ukazatele u vstupů do národního parku. Pracovníci správy parku je instalují v průběhu května. Foto: Tomáš Salov
Návštěvníky o míře požárního nebezpečí budou informovat nové ukazatele u vstupů do národního parku. Pracovníci správy parku je instalují v průběhu května. Foto: Tomáš Salov

 

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz