Region Českosaského Švýcarska hledá udržitelná dopravní řešení

Devadesát procent návštěvníků Saského Švýcarska se na výlety vypraví osobním automobilem. Tento fakt konstatují na základě svých průzkumů němečtí odborníci na dopravu. Velmi podobná je situace v Českém Švýcarsku. Zde dřívější průzkum Dopravní fakulty ČVUT Praha v Děčíně prokázal, že v hlavní sezóně o některých dnech až polovina automobilů parkuje na místech, kde by stát neměly. Celý region přitom disponuje i nadstandardní sítí veřejné hromadné dopravy, jež však často stojí stranou zájmu návštěvníků.

V Krásné Lípě proto dnes správy národních parků České a Saské Švýcarsko ve spolupráci s děčínskou Dopravní fakultou ČVUT uspořádaly odborný seminář věnovaný především výměně poznatků o aktuálním stavu dopravních problémů, ale i příkladů dobré praxe dopravních řešení jak v obou regionech, tak i v regionech vzdálenějších, například z Adršpašsko-Teplických skal. 

“Motivovat návštěvníky k upřednostnění veřejné hromadné dopravy je velkou společnou výzvou pro celý přeshraniční region, řešení vyžaduje spolupráci mnoha stran a partnerů. Jsme ale přesvědčeni, že se postupně podaří vytvořit atraktivní dopravní systém, který celé oblasti výrazně ulehčí od každoročních přílivových vln osobních automobilů,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko.

Na české straně regionu v roce 2021 zrealizovala Dopravní fakulta ČVUT Praha v Děčíně na popud Správy Národního parku České Švýcarsko průzkum dopravy v oblasti CHKO Labské pískovce a národního parku. Tento průzkum je jedním z východisek pro návrh dalších dopravních řešení, má být mimo jiné jedním z podkladů pro zpracování územní studie Ústeckého kraje a mít tak do budoucna přesah do územního plánování obcí v regionu. V přípravě jsou i další projekty zaměřené na vytváření a zlepšování dopravní sítě tak, aby návštěvníky motivovala k návštěvě Českosaského Švýcarska bez využití osobního automobilu.

Účastníci workshopu o udržitelné dopravě
Účastníci workshopu se seznámili s aktuálním stavem dopravní problematiky v regionu, ale také s příklady dobré praxe na obou stranách hranice i ve vzdálenějších regionech. Foto: Tomáš Salov
Častý obrázek v hlavní turistické sezóně: Automobily parkující na nesprávných místech. Foto: Tomáš Salov
Častý obrázek v hlavní turistické sezóně: Automobily parkující na nesprávných místech. Zde by například již mohly omezovat i průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému. Foto: Tomáš Salov 

Workshop byl realizován v rámci projektu Smart sustainable transportation in NP, podpořeném Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Lišta s logy EU a Euroregionu Labe

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz