Budoucnost managementu toků povodí Labe v pohraničním regionu ČR a SRN - odborný seminář

5. Říjen – 6. Říjen
Děčín
Zámek

Srdečně Vás zve na odborný seminář:

Budoucnost managementu toků povodí Labe v pohraničním regionu ČR a SRN
o správě vodních toků v zrcadle současných poznatků.
Seminář probíhá pod záštitou ministryně ŽP ČR, primátora města Děčína a ředitelů NP České Švýcarsko a NP Sächsische Schweiz.

Vodní toky představují významné krajinné prvky, které jsou po staletí využívány člověkem. Dlouhodobý antropogenní tlak vedl k dlouhodobé degradaci řady funkcí říční krajiny. Neudržitelnost takového počínání ve světle globální změny klimatu a akutní potřeba obnovy regulačních funkcí říční krajiny vedou k potřebě koordinace přístupů a předávání a sdílení informací o dobré praxi. Klíčovým nástrojem je participace vše zúčastněných a otevřená diskuze o budoucnosti našich řek. V tomto směru považujeme řeku Labe, coby největší naši řeku, za symbol a diskuzi o její nové budoucnosti za příležitost pro generace současné i budoucí.

Přihlašování na seminář probíhá přes formulář (odkaz zde).

Kontakt na organizátora: Správa NP České Švýcarsko, Ing. Petr Bauer, p.bauer@npcs.cz, 602 491 752

Výše účastnického poplatku: 2000,- Kč za oba dny, 1000,- Kč za jeden den (v ceně je doprava, občerstvení a doprovodný program, ubytování si hradí každý účastník sám).

Pro přihlášení na seminář využijte výše uvedený odkaz na formulář. Přihlašování je možné do 20. 9. 2022. Přihláška je závazná. Po přihlášení Vám vystavíme fakturu na účastnický poplatek a zašleme ji na Vaši e-mailovou adresu.

Program semináře: (podrobně ke stažení zde)

1. DEN
9:00 – 9:15
Přivítání, úvodní slovo
9:15 – 10:00
Vodní toky z pohledu fluviální geomorfologie
(Jan Hradecký a kol. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity)
10:00 – 10:30                                                                                                                          Jak na management drobných vodních toků? Představení evaluační metodiky
(Lukáš Krejčí a kol. Envicons, OU, MU)

10:30-11:00 přestávka
11:00 – 11:30
Labe a jeho hydromorfologický stav. Východiska pro změnu?
(Václav Škarpich a kol., PřF OU)
11:30 – 12:00
Příklady aktuálních revitalizačních opatření v povodí řeky Moravy
(David Veselý, Podnik povodí Moravy, s.p.)
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00
The restoration of the Rhône : feedbacks on 25 years of implementation and monitoring
(Hervé Piegay, University of Lyon)
14:00 – 14:30
Zprůchodnění říční sítě ČR; dolní Labe jako migrační cesta?
(Pavel Marek, AOPK ČR, Praha): 14:30 – 15:00
14:30 – 15:00
Revitalizace v povodí Sprévy
(Jan Peper, Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft)
15:00 – 15:30
Revitalizace Bynoveckého potoka
(Michal Rousek, Lesy ČR)


EXKURZE odjezd po 16:00


2. DEN
EXKURZE – lodí po Labi do Bad Schandau (8:30 - 8:50 nástup)
Prezentace na lodi + diskuze v terénu
Problematika: hydrologická bilance Labe, revitalizační možnosti, otázky managementu řeky z pohledu splavenin, správa drobných přítoků
Příjezd do Děčína cca ve 14:00


Jaké jsou přínosy semináře?
Prezentace moderních trendů ve správě vodních toků významnými specialisty v oboru, a to domácími i zahraničními. Ukázky problémů a řešení přímo v terénu. Bohatá diskuze během exkurze a prezentací.

Akce je pořádána v rámci oslav 50 let od založení CHKO Labské pískovce.

 

Labský kaňon

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Volná místa

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz