Péče o druhy

Péče o druhy rostlin a hub spočívá především v ochraně celých ekosystémů, neplánují se žádné záchovné programy pro jednotlivé druhy, s výjimkou některých lesních dřevin (viz text dále). Zvláštní pozornost je třeba věnovat ohroženým typům biotopů, jako jsou zejména vodní toky, mokřadní a rašeliništní plochy atd. Pro existenci řady druhů, zejména bezcévných rostlin a hub, je důležité ponechávat v dostatečné míře odumřelou dřevní hmotu v porostech, dále pak zvýšení podílu listnatých dřevin. Klíčovou roli pro zachování populací některých druhů je důsledná likvidace invazních druhů (vejmutovka, křídlatka, netýkavka žláznatá).

Péče o druhy živočichů spočívá na obdobných principech, v odůvodněných případech se však uplatňuje i posilování populací ohrožených druhů, případně i reintrodukce.

Cílem národního parku je:

 • udržení životaschopných populací všech autochtonních druhů s co nejmenším zasahováním ze strany člověka
 • reintrodukce člověkem vyhubených druhů, tam kde je to reálné
 • posílení druhů vyskytujících se ve slabých a zranitelných populacích tam, kde je to reálné

Péče o druhy rostlin a hub spočívá v:

 • ochraně celých ekosystémů
 • zachování existujících přirozených ekosystémů (vodní toky, mokřadní a rašeliništní plochy, invazní biotopy, suťové lesy, otevřené sutě, reliktní bory, bučiny)
 • důsledné likvidaci invazních druhů rostlin (vejmutovka, křídlatky, netýkavka žláznatá)

Péče o druhy živočichů spočívá v: 

 • ochraně celých ekosystémů
 • zachování existujících přirozených ekosystémů
 • monitoringu vzácných a ohrožených druhů
 • posílení druhů vyskytujících se ve slabých a zranitelných populacích (losos obecný)
 • reintrodukci člověkem vyhubených druhů (jeřábek lesní)

Péče o genové zdroje lesních dřevin:

Mezi přírodní bohatství, kterému je nutné věnovat pozornost a chránit ho, patří i původní genofond lesních dřevin. Problematika ochrany genových zdrojů lesních dřevin v národním parku je ovlivněna těmito faktory:

 • vysoký stupeň smíšení genofondu z různých oblastí
 • problematické vylišení místně původního genofondu
 • několikanásobné navýšení zastoupení zejména smrku ztepilého na úkor listnatých dřevin a jedle vlivem dlouhodobé intenzivní lesnické péče, což způsobilo velké snížení genové základny autochtonních druhů a bylo provázeno kvantitativním importem cizorodých genových zdrojů

Aktivity v rámci péče o genové zdroje lesních dřevin:

 • záchrana původních genových zdrojů (semenné sady, záchranné výsadby, aktivní reprodukce)
 • podpora a reintrodukce autochtonních druhů, jejichž zastoupení je výrazně podhodnoceno oproti potenciálnímu přirozenému zastoupení
 • výzkum zaměřený na vylišení původního genofondu jednotlivých druhů dřevin

Péče je zaměřena především na jedli bělokorou, jilm drsný a vylišení původního genofondu smrku, dubu letního a dubu zimního.

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz