Rostlinstvo Českosaského Švýcarska

Rozmanitost rostlinných druhů Českosaského Švýcarska je dána především velkou členitostí zdejší krajiny a také tím, že jinak chudým pískovcovým podložím pronikají místy k povrchu živinami bohatší horniny (např. čedič, znělec, vápenec, slínovec apod.). Roli hrají také výškové poměry území a poloha oblasti v nejzápadnější části české křídové pánve.

Na relativně malé ploše se tak vyskytují jak druhy teplomilné a suchomilné, tak druhy horské, podhorské, severské či alpínské, případně druhy atlantské a subatlantské (tj. druhy vázané na vlhké klima s relativně menšími rozdíly mezi létem a zimou, které mají centrum rozšíření v západní Evropě).

Obecně platí, že druhové zastoupení vyšších rostlin je, podobně jako v jiných pískovcových oblastech, poměrně chudé. Naopak bohaté je společenství mechorostů.

 

Pestré společenstvo rostlin v soutěsce říčky Suchá Kamenice
Pestré společenstvo rostlin v soutěsce říčky Suchá Kamenice. Foto: Zdeněk Patzelt

Fytogeografické členění území Labských pískovců

Z hlediska fytogeografického členění  je fytogeografický okres Labské pískovce (česká část oblasti) rozčleněn do 4 podokresů.

  • Podokres Děčínský Sněžník zahrnuje levobřežní část s podhorským charakterem s vyzníváním některých charakteristických druhů Krušných hor, např. koprníku štětinolistého (Meum athamanticum) nebo upolínu evropského (Trollius europaeus).
  • Samostatný podokres tvoří Kaňon Labe s výrazným podílem teplomilných a nepůvodních druhů.
  • Podokres Růžovská plošina zabírá zemědělskou krajinu na pravé straně Labe.
  • Podokres Jetřichovické skalní město pokrývá většinu území Národního parku České Švýcarsko a zaujímá vlastní pískovcovou skalní oblast. Charakteristickým druhem této části je rojovník bahenní (Ledum palustre), rostoucí na skalních římsách.

Území CHKO Labské pískovce zabírá též okrajové části sousedních fytogeografických okresů: Krušnohorského podhůří, Verneřického středohoří a Šluknovské pahorkatiny.

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz