Vodstvo

V důsledku propustnosti pískovců je Českosaské Švýcarsko relativně chudé na stojaté vody a povrchové vodní toky. Zároveň však, trochu paradoxně, protéká celou oblastí největší česká řeka Labe. Bohaté jsou naopak zásoby podzemních vod, které jsou významným zdrojem pitné vody.
 

Říčka Kamenice v národním parku České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka
Říčka Kamenice v národním parku České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka

 

panel
Vodní toky

Hlavním vodním tokem Českosaského Švýcarska je řeka Labe. Dalšími významnějšími toky jsou na české straně říčka Kamenice a její přítoky, v Sasku pak říčky Biela a Lachsbach s přítoky Sebnitz a Polenz. Celým územím na české i saské straně protéká říčka Křinice.

Labe

Labe odvodňuje naprostou většinu území Českosaského Švýcarska, které tak náleží do úvodí Severního moře (pouze severní okraj oblasti v okolí obce Brtníky je odvodňován řekou Mandavou, a náleží tedy do úvodí Baltského moře). Pod Děčínem vytváří Labe mohutný, místy až 300 metrů hluboký kaňon, který je výsledkem souběžně probíhající říční eroze a tektonického zdvihu území. Od konce třetihor do současnosti se tak řeka Labe prořízla celou mocností pískovcových usazenin, a na několika místech dokonce obnažila starší podložní horniny.
 

Labský kaňon v Saském Švýcarsku u Bad Schandau
Labský kaňon v Saském Švýcarsku u Bad Schandau. Foto: Václav Sojka

ZPĚT NA ÚVOD

Kamenice

Kamenice je největší a nejznámější vodní tok na české straně oblasti. Pramení pod horou Jedlová, horní tok protéká Lužickými horami, dolní územím CHKO Labské pískovce a od Srbské Kamenice národním parkem České Švýcarsko. Zde řeka protéká proslulými soutěskami (Ferdinandovou, Divokou a Edmundovou) a v obci Hřensko vtéká do Labe. Nejvýznamnějším přítokem Kamenice je Chřibská Kamenice (s Přírodní rezervací Pavlino údolí), která pramení rovněž pod Jedlovou v Lužických horách. Dalšími přítoky Kamenice zprava jsou Jetřichovická Bělá a Dlouhá Bělá s přítokem Suché Bělé. Jedná se o pstruhové vodní toky s mimořádně čistou vodou. Z levých přítoků je významnější Olešnička, která protéká největší vodní plochou na české straně oblasti, Olešským rybníkem.

ZPĚT NA ÚVOD

Křinice

Křinice (Kirnitzsch) pramení u obce Studánka a po průtoku městem Krásná Lípa vtéká u Kyjova do pískovcového území národního parku České Švýcarsko, kde se krajina náhle mění v hluboce zaříznuté Kyjovské údolí lemované skalami. Po soutoku s Vlčím potokem (s přítokem Panského potoka) a s Brtnickým a Bílým potokem vstupuje Křinice v hraničním úseku mezi bývalými osadami Zadní Doubice a Zadní Jetřichovice do soutěsky Kirnitzschklamm s významnou turistickou atrakcí, převozem na pramicích v oblasti Horního splavu (Obere Schleuse). Po soutoku s Červeným potokem malebně meandruje v rovinatých náplavech u Zadních Jetřichovic, příbírá Jetřichovický potok  a poté vtéká na saské území, kde ústí v Bad Schandau do Labe.
 

Meandry Křinice
Meandry Křinice. Foto: Zdeněk Patzelt


ZPĚT NA ÚVOD

Menší vodní toky

Dalšími významnějšími vodotečemi na české straně jsou z pravých přítoků Labe: Loubský potok a Suchá Kamenice s Janovským potokem, tvořící strmé, divoce romantické rokle. Z levých přítoků to pak jsou zejména Jílovský potok, z menších potoků pak Čertova voda a Dolnožlebský potok vytvářející opět prudké strže ústící do Labe. Další menší vodní toky (např. Olšový potok s hodnotnou nivou) v levobřežní části tvoří přítoky říček Gottleuba a Biela, které ústí do Labe až na německé straně území.
Zajímavostí území jsou vodoteče, které mají vyšší vodnatost jen několik týdnů v roce (např. Suchá Bělá, Suchá Kamenice).
 
ZPĚT NA ÚVOD

panel
Stojaté vody

Největší vodní nádrž v oblasti, Olešský rybník, se nachází na mladších křídových vrstvách (slínovce) a náleží tak biogeograficky již do Českého středohoří. Přírodní rezervace Olešský rybník je významným biotopem pro řadu ohrožených druhů rostlin i živočichů, zvláště ptáků. Menší vodní nádrže se nacházejí v levobřežní části u Ostrova (Ostrovský rybník – zajímavý rašelinnými plochami v jeho okolí) a v Maxičkách. Z hlediska druhové rozmanitosti je však významný zejména Královomlýnský rybník a nedaleká vodní nádrž, kde se vyskytuje žabníček vzplývavý (Luronium natans), jakožto na jediném místě v České republice. Na pravé straně Labe se nacházejí menší vodní nádrže mezi Novou Oleškou a Srbskou Kamenicí, v Jetřichovicích (Pavlínka), v Dlouhém Dolu a Kopci. Samotný NP České Švýcarsko je prakticky bez větších ploch stojatých vod, pouze se zde vyskytuje několik menších lesních rybníčků a tůní.
 

Rybník mezi Srbskou Kamenicí a Novou Oleškou
Rybník mezi Srbskou Kamenicí a Novou Oleškou. Foto: Zdeněk Patzelt

ZPĚT NA ÚVOD

panel
Podzemní vody

Českosaské Švýcarsko je oblastí mimořádného významu z hlediska tvorby a oběhu podzemních vod. To je dáno tím, že křemenné pískovce, tvořící většinu území, zde dosahují mnohasetmetrových mocností a jsou výborně propustné. Území reprezentuje celý hydrogeologický cyklus, tj. oblast infiltrace srážkových a povrchových vod podél okrajových zlomů (zejména Lužická porucha), oblast akumulace a transportu podzemních vod ve střední části a oblast drenáže podzemních vod v dolní části hluboce zařízlých údolí vodních toků Kamenice, Křinice a Labe.
 

Vrt s tzv. artézským přetokem podzemní vody
Vrt s tzv. artézským přetokem podzemní vody. Foto: Zdeněk Patzelt

ZPĚT NA ÚVOD​​​​​​​

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

Lesník

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz