Péče o lesní ekosystémy

Hlavní cíle péče o lesní ekosystémy

Spolu s přírodě blízkými ekosystémy jsou na území národního parku značnou měrou zastoupeny uměle založené lesy se zcela změněnou druhovou skladbou a prostorovou strukturou. Jedná se především o smrkové monokultury (smrk je v národním parku plošně zastoupen téměř 60 %) a o porosty se zastoupením geograficky nepůvodních dřevin. Přestavba těchto porostů vyžaduje specificky zaměřenou lesnickou činnost.

Hlavní cíle péče o lesní ekosystémy NP České Švýcarsko pro období platnosti plánu péče tedy jsou:

 • zahájení přestavby smrkových monokultur na lesy druhově a věkově diferencované
 • redukce geograficky nepůvodních dřevin

Při péči o lesní ekosystémy jsou uplatňovány tyto obecné zásady:

 • zachování stávajících přirozených a přírodě blízkých lesů
 • zvyšování druhové a prostorové diverzity lesních porostů pomocí lesnických pěstebních zásahů
 • provádění pouze takových zásahů, které jsou nezbytné pro přiblížení lesa přirozenému stavu
 • volba vždy co nejšetrnějších lesnických technologických postupů
 • v maximální možné míře vyloučení z lesních porostů geograficky nepůvodních dřevin (borovice vejmutovka, dub červený, modřín opadavý, douglaska tisolistá aj.)
 • zajištění účinné ochrany náletů, nárostů, mlazin a kultur dřevin přirozené skladby proti škodám způsobeným zvěří
 • ponechání souší a části vytěžené dřevní hmoty v porostech přirozenému rozpadu, v případě nepůvodních dřevin jen v odůvodněných případech (např. nepřístupné terény)
 • péče o místní genofond dřevin
 • v případě gradace některého z významných hmyzích škůdců tlumení jeho přemnožení co nejšetrněji, a to pouze mimo území ponechaná samovolnému vývoji
 • udržování spárkaté zvěře na takových stavech, které neohrozí přirozenou obnovu lesních ekosystémů

Varování

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


Nepřístupný altán na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Částečné omezení přístupu na skalní hrad Šaunštejn.

Volná místa

Hledáme nové kolegyně/kolegy na pozice referent/ka oddělení státní správy, referent/ka oddělení územního plánování a staveb a manažer/manažerka projektů ochrany přírody v oddělení monitoringu (odbor ochrany přírody).  Podrobnosti ZDE.

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz