Informace dle zákona 123/1998 Sb.

Poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Informacemi o životním prostředí (dále jen "informace") se rozumí informace, které vypovídají zejména o:

 1. stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu,
 2. připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek,
 3. stavu složek životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření, odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do životního prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a o důsledcích těchto emisí,
 4. využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho vlivů na živé organismy a společnost,
 5. vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí a veřejné zdraví a o posuzování vlivů na životní prostředí,
 6. správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí životního prostředí chráněných podle zvláštních předpisů,
 7. ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování a dalších opatřeních a postupech ve věcech životního prostředí, pokud byly pořízeny zcela nebo zčásti z veřejných prostředků,
 8. stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života lidí, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi,
 9. stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2,
 10. zprávách o provádění a plnění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí,".
 11. mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a programech, akčních plánech apod., jichž se Česká republika účastní, a zprávách o jejich plnění,
 12. mezinárodních závazcích týkajících se životního prostředí a o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
 13. zdrojích informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů;

Postup při podávání a vyřizování žádosti:

 • Žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky nebo jinou technicky proveditelnou formou.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta. Musí být patrno, kdo ji podal.
 • V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti je žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti zaslána výzva k jejímu upřesnění. Žadatel je povinen tuto žádost nejpozději do 15 dnů, v požadovaném rozsahu upřesnit. Pokud žadatel do 15 dnů od doručení výzvy žádost neupřesní, má se za to, že od své žádosti upustil.
 • Informace povinný subjekt zpřístupní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti (příp. od obdržení upřesnění žádosti). Pokud si zvláštní okolnosti vynucují prodloužení této lhůty, lze ji prodloužit až na 60 dnů. O prodloužení lhůty a okolnostech vedoucích k jejímu prodloužení musí být žadatel informován ve lhůtě do 30dnů od podání žádosti.
 • Jestliže povinný subjekt ve stanovené lhůtě neposkytl informace či nevydal rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace, má se za to, že rozhodl informace odepřít.
 • Pokud povinný subjekt žádosti o zpřístupnění informace, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro zpřístupnění informace rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace.

Formulář žádosti o informace dle zákona 123/1998 Sb. můžete stáhnout ve formátu DOC kliknutím sem.


Platné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí: http://portal.gov.cz.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz