Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu budovaná členskými státy EU a to na základě dvou směrnic:

  • směrnice o ptácích (směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků)
  • směrnice o stanovištích (směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin)

Soustavu Natura 2000 tvoří dva typy území. Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány tzv. ptačí oblasti (anglicky označované SPA, special protection area). Podle směrnice o stanovištích navrhují členské státy tzv. evropsky významné lokality (anglicky označované SCI, site of Community importance), jenž jsou po schválení Evropskou komisí vyhlašovány jako tzv. zvláštní oblasti ochrany (anglicky označované SAC, special area of conservation). V České republice nebudou však tyto lokality označovány jako SAC, ale budou vyhlašovány v námi užívaných kategoriích pro chráněná území.

Obě zmíněné směrnice byly začleněny do zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a to novelou tohoto zákona č. 218/2004 Sb.

Cílem soustavy Natura 2000 je ochrana biologické rozmanitosti na území členských států EU zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a nejohroženějších druhů rostlin a živočichů.

Kde naleznete další informace o soustavě Natura 2000?

  • Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
  • Pokorný J., Roth P. (2002): Natura 2000. Otázky a odpovědi. – 22 p., AOPK ČR, MŽP, Praha.
  • Pokorný J., Smrtová E. (2004): Co jsou evropsky významné lokality? – 4 p., AOPK ČR, MŽP, Praha.
  • Roth P. (ed.) (2003): Legislativa Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody (směrnice 79/409/EHS,
  • směrnice 92/43/EHS, rozhodnutí 97/266/ES). – 181 p., MŽP, Praha. (úplné znění směrnic v českém i anglickém jazyce)
  • webové stránky AOPK ČR www.nature.cz a Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz
  • časopisy Živa a Ochrana přírody, informační zpravodaj Správy NP Podyjí – Podyjské listí, roč. 5/2, 2004.

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz