Evropsky významná lokalita České Švýcarsko

EVL České Švýcarsko byla uveřejněna v nařízení vlády č. 132/2005 Sb. (příloha č. 295) pod kódem CZ0424031 a je součástí kontinentální biogeografické oblasti. Lokalita se nachází na celém území NP České Švýcarsko a navazujících územích CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory. Rozloha lokality činí 10 626,9065 ha a leží v těchto katastrálních územích patřících k jedenácti obcím: Hřensko, Mezná u Hřenska (obec Hřensko), Janov u Hřenska (obec Janov), Kamenická Stráň, Růžová (obec Růžová), Srbská Kamenice (obec Srbská Kamenice), Jetřichovice u Děčína, Rynartice, Všemily, Vysoká Lípa (obec Jetřichovice), Dolní Chřibská (město Chřibská), Doubice (obec Doubice), Kyjov u Krásné Lípy, Vlčí Hora (město Krásná Lípa), Brtníky a Kopec (obec Staré Křečany), Kunratice u České Kamenice, Studený u Kunratic (obec Kunratice), Mikulášovice (obec Mikulášovice). 
Lokalita byla navržena pro ochranu vydry říční, lososa obecného, mihule potoční, kapradiny vláskatce tajemného a 10 typů přírodních stanovišť.
Cílem ochrany EVL České Švýcarsko je udržení nebo obnova příznivého stavu typů přírodních stanovišť a druhů, které jsou předmětem ochrany.

Poloha
EVL České Švýcarsko se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Děčín, kde pokrývá rozsáhlou oblast severně až severovýchodně města Děčín. EVL v sobě zahrnuje NP České Švýcarsko a navazující nejcennější části CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory. Vybrané území leží v centru pískovcové oblasti, která společně s navazující německou částí, představuje nejrozsáhlejší pískovcové území ve střední Evropě.

Ekotop
EVL České Švýcarsko je součástí geomorfologického celku Děčínská vrchovina, která se dále dělí na Děčínské a Jetřichovické stěny. Děčínské stěny jsou zde zastoupeny okrskem Růžovská vrchovina, zbylé území je součástí podcelku Jetřichovické stěny. Většinu území pokrývají křemenné pískovce svrchnokřídového (turonského) stáří, dále jsou zde rozptýlena plošně nevelká vulkanická tělesa třetihorního stáří. Nejsvrchnější vrstvu tvoří izolované akumulace sedimentů čtvrtohorního stáří. Území je geomorfologicky značně členité. Nacházejí se tu rozsáhlé skalní stěny (Křídelní stěny, Stříbrné stěny), pozoruhodné kaňony řek Křinice a Kamenice, dále skalní věže, hřbety, drobná skalní okna, výklenky, jeskyně, rozsedlinové propasti a jiné bizardní tvary vázané na pískovcový fenomén. Nejznámějšími a jedinečnými výtvory jsou sklaní brány – Malá Pravčická brána a mohutný skalní most Pravčická brána.
  Pro oblast Českého Švýcarska je typická vysoká různorodost stanovišť, podmíněná geomorfologickou členitostí území, a na druhé straně relativní chudost substrátu. Přesto se nejedná o území s nízkou druhovou rozmanitostí (biodiversitou). Na zvyšování druhové bohatosti území se podílejí třetihorní čedičová tělesa (Růžovský vrch, Mlýny, Suchý vrch, Kuní vrch, Křížový vrch, Čedičový vrch, Na Valech, Sokolí vrch, Na Kopečku aj.), vodní toky – Kamenice, Křinice a také rozmanitost vlastního pískovcového skalního města. V pískovcovém skalním městě se výrazná geomorfologie odráží ve specifických mikroklimatických poměrech, způsobujících tzv. zvrat vegetačních stupňů, umožňující výskyt podhorských až horských (submontánních až montánních) druhů v nezvykle nízkých nadmořských výškách (často okolo 150 m).

Zvláště chráněná území, která se nacházejí v EVL České Švýcarsko
Na území EVL České Švýcarsko se vyskytuje celkem 7 zvláště chráněných území a ptačí oblast Labské pískovce. Jedná se o následující území, v závorce je uveden rozsah jejich překryvu s EVL České Švýcarsko:

NP České Švýcarsko – 8000 ha (100%)
NPR Růžák – 92 ha (100%)
NPP Pravčická brána – 1 ha (100%)
PP Nad Dolským mlýnem – 1 ha (100%)

CHKO Labské pískovce – 4 600 ha (19%)

PR Pavlino údolí – 163 ha (100%)
PR Všemilský bor – navrženo k vyhlášení – 24 ha (100%)
PP Meandry Chřibské Kamenice – 0,5 ha (100%)
PP Hofberg – 0,83 ha (100%)

CHKO Lužické hory – 87 ha (0,82%)

PO Labské pískovce – 10 627 ha (100 %)

Předměty ochrany EVL České Švýcarsko

Typy přírodních stanovišť
3260 – Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion)
4030 – Evropská suchá vřesoviště
6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8220 – Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 – Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 – Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 – Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9180* – Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (* = prioritní stanoviště)
91T0 – Středoevropské lišejníkové bory
9410 – Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Druhy

Živočichové
vydra říční (Lutra lutra)
losos obecný (Salmo salar)
mihule potoční (Lampetra planeri)

Rostliny
vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

Kromě výše zmíněných předmětů ochrany se v EVL České Švýcarsko vyskytují i další typy přírodních stanovišť a druhy rostlin a živočichů obsažené v přílohách I, II a IV směrnice o stanovištích.

Území zahrnutá do Evropsky významné lokality České Švýcarsko jsou již v současnosti chráněna, a proto se vznikem EVL nezmění jejich režim ochrany ani způsoby hospodaření, které podléhají existujícím plánům péče!

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz