Ptačí oblast Labské pískovce

Ptačí oblast Labské pískovce byla vyhlášena Nařízením vlády č. 683 Sb. ke dni 31. 12. 2004, a to na základě Směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků, zapracované do zákona č. 114/192 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Součástí ptačí oblasti je celá CHKO Labské pískovce, celý NP České Švýcarsko, východním směrem přesahuje mezi Chřibskou a Krásnou Lípou až do CHKO Lužické hory. Nejvýchodnější část ptačí oblasti zahrnuje i přírodní rezervace Světlík a Velký rybník (viz. mapka). Celková rozloha činí 35 570 ha.

Mapa ptačí oblast

Správou ptačí oblasti jsou pověřeny tyto organizace:

 • Správa NP České Švýcarsko (na území národního parku)
 • Regionální pracoviště AOPK ČR - Správa CHKO Lužické hory (na území CHKO Lužické hory a PR Velký rybník a Světlík)

Ptačí oblast byla vyhlášena pro tyto 4 druhy ptáků, kteří jsou z pohledu EU ohroženi:

Na území ptačí oblasti však žijí a hnízdí i další evropsky významné a ohrožené druhy ptáků či jiné zajímavé a mizející druhy:

 • bukač velký (Botaurus stellaris): max. 1 pár,
 • čáp černý (Ciconia nigra): 3 až 5 párů
 • včelojed lesní (Pernis apivorus): 5 až 10 párů
 • luňák červený (Milvus milvus): 0 až 1 pár
 • orel mořský (Halilaeetus albicilla): 1 pár
 • moták pochop (Circus aeruginosus): 4 až 8 párů
 • moták pilich (Circus cyaneus): 0 až 1 pár
 • tetřívek obecný (Tetrao tetrix): do 5 tokajících kohoutků
 • chřástal kropenatý (Porzana porzana): 0 až 1 volající samec
 • jeřáb popelavý (Grus grus): 2 páry
 • kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum): 25 až 30 párů
 • sýc rousný (Aegolius funereus): 20 až 40 párů
 • lelek lesní (Caprimulgus europaeus): 3 až 5 párů
 • ledňáček říční (Alcedo atthis): 6 až 10 párů
 • žluna šedá (Picus canus): 17 až 20 párů
 • skřivan lesní (Lullula arborea): 3 až 5 párů
 • pěnice vlašská (Sylvia nisoria): 8 až 10 párů
 • lejsek malý (Ficedula parva): 4 až 8 párů
 • lejsek bělokrký (Ficedula albicollis): 0 až 2 páry
 • ťuhýk obecný (Lanius collurio): 220 až 250 párů
 • skorec vodní (Cinclus cinclus): 40 až 50 párů. 

Jaké dopady má vyhlášení ptačí oblasti na místní obyvatele a návštěvníky?

 • Z důvodu zabezpečení nezbytného klidu  budou některé lokalityě v době hnízdění dočasně uzavírány (pro výra velkého v období od 15.2. do 30.5., pro sokola stěhovavého od 1.3. do 30.6.), což je pochopitelné a akceptovatelné a bylo praktikováno již před vyhlášením ptačí oblasti.
 • Na velké investiční projekty a akce a na územní ptačí oblasti a na plány obcí (netýká se ale zastavěného a zastavitelného území), které by mohly mít negativní vliv na ptačí faunu, musí být zpracován odborný posudek, který zhodnotí míru negativního ovlivnění.
 • Zemědělci mají možnost čerpat finanční prostředky v rámci „agroenviromentálních programů“ na ochranu chřástala polního.

Vyhlášení soustavy ptačích oblastí na území naší republiky je naším závazkem k Evropské unii, neboť nelze jen brát a čerpat finanční prostředky z evropských fondů, ale je nutno na sebe převzít i odpovědnost za stav evropské přírody a postarat se o zachování co možná největší bohatosti evropských druhů ptáků, tak jak se to žádá ode všech členů EU.

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz