Další naturové druhy a typy přírodních stanovišť

Další typy přírodních stanovišť vyskytující se v EVL České Švýcarsko (dle přílohy I směrnice o stanovištích)

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně
Přirozené eutrofní vodní nádrže
Nížinné až horské vodní toky
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích
Bezkolencové louky
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
Horské sečené louky
Aktivní vrchoviště
Přechodová rašeliniště a třasoviště
Středoevropské silikátové sutě
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Staré acidofilní doubravy
Rašelinný les
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters of plains to subalpine levels of the Continental and Alpine Region and mountain areas of other regions, with vegetation belonging to Littorelletea uniflorae and/or Isoëto-Nanojuncetea
 

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type of vegetation

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
3260 Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6230* Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in continental Europe)

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6410 Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of montane to alpine levels

Horské sečené louky
6520 Mountain hay meadows

Aktivní vrchoviště
7110* Active raised bogs

Přechodová rašeliniště a třasoviště
7140 Transition mires and quaking bogs

Středoevropské silikátové sutě
8150 Medio-European siliceous scree

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9170 Galio-Carpinetum oak hornbeam forests

Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních
9190 Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains

Rašelinný les
91D0* Bog woodland

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91E0* Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion icanae, Salicion albae)

Druhy rostlin (dle přílohy II směrnice o stanovištích) vyskytující se v EVL České Švýcarsko
Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

Čeleď: blánatcovité (Hymenophyllaceae)

Status: V ČR kriticky ohrožený druh. Světový svaz ochrany přírody (IUCN) ho řadí mezi druhy kriticky ohrožené druhy (CR). Vyskytuje se v červené knize Velké Británie, Francie a Irska. Je chráněn Bernskou úmluvou o ochraně evropských volně žijících živočichů a planých rostlin a jejich stanovišť, dále směrnicí o stanovištích EU.

Rozšíření: Atlantský druh vyskytující se v západní a jihozápadní Evropě. Jedinci s úplným životním cyklem vytvářející i sporofyly se vyskytují při pobřeží Britských ostrovů, ve Francii v Bretani, na Pyrenejském poloostrově v s. části (Španělsko) a při z. pobřeží (Portugalsko). Při Gibraltarské úžině rostou na evropském i africkém břehu. Řada lokalit je v Makaronézii např. Arozy, Madeira, Kanárské ostrovy.

V České republice byl poprvé objeven v r. 1993 v Labských pískovcích, od té doby byl nalezen ve většině pískovcových skalních měst.

Ekologie a biologie: Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) se na území České republiky vyskytuje ve stadium fakultativně nezávislého gametofytu, tzn. že nevytváří výtrusonosné listy - sporofyly. Gametofyty - vláknitá protália se podobají se spíše některým druhům zelených řas. Vytvářejí sice četné gamety, ale množí se pouze vegetativně. Nalezneme je v hlubokých štěrbinách strmých pískovcových skal, kde se vyskytují na holém minerálním substrátu bez doprovodu vegetace. Nejbližší populace tvořící sporofyly jsou vzdáleny od českých lokalit kolem 1000 km.

Další druhy živočichů vyskytující se v EVL České Švýcarsko (dle příloh II a IV směrnice o stanovištích)

Bezobratlí
Vážka temnoskvrnná
Hnědásek chrastavcový
Lišaj pupalkový
Klínatka rohatá

Obratlovci
Mihule potoční
Vranka obecná
Skokan ostronosý
Ještěrka obecná
Užovka hladká
Netopýr černý
Netopýr velký
Rys ostrovid

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz