Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Ikona informace Identifikační údaje organizace a povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ikona informace Postup Správy NP při vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ikona informace Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona
ikona informace Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.
ikona informace Přehled poskytnutých informací
   

 

Identifikační údaje organizace a povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


 
Úplný název: Správa Národního parku České Švýcarsko
Důvod a způsob založení:

Správa Národního parku České Švýcarsko je státní příspěvkovou organizací, zřízenou ke dni 1. ledna 2018 Opatřením č. 23/2017 Ministerstva životního prostředí o vydání zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Správa Národního parku České Švýcarsko.

Základním účelem Správy je ochrana přírody na území Národního parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

Správa NP vykonává na území Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce působnost stanovenou zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  a je pověřena výkonem státní správy dle zvláštních předpisů.

Organizační struktura a působnost útvarů:

Organizační strukturu a popisy působnosti jednotlivých organizačních útvarů najdete zde.

Kontaktní poštovní adresa: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Sídlo organizace:

Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

Pracoviště v Děčíně:

Teplická 424/69, 405 02 Děčín

Detašovaná pracoviště (osobní návštěvu nutno předem domluvit):

Lesní správa a strážní služba

Jetřichovice 91

Skalní četa

Hřensko 115

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 17.00 a středa 7.00 - 16.00

(pouze pracoviště v Krásné Lípě a v Děčíně)

Telefonní čísla:

+420 412 354 050 (sekretariát)

Další telefonní čísla - klikněte sem.

Číslo faxu:  
Webové stránky: http://www.npcs.cz/
Adresa e-podatelny: podatelna(zavináč)npcs.cz
Další elektronické adresy:

n.park(zavináč)npcs.cz

Elektronické adresy zaměstnanců - klikněte sem.

Identifikace datové schránky: u85x3zd
Případné platby lze poukázat: účet č. 5331431/0710 (finanční dary)
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Seznam hlavních dokumentů:
Rozpočet:
Způsob, jak získat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Pro bližší informace klikněte sem.
Příjem žádostí a dalších podání: Pro bližší informace klikněte sem.
Opravné prostředky: Pro bližší informace klikněte sem.
Formuláře: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Popisy postupů - návody na řešení životních situací: Pro bližší informace klikněte sem.
Nejdůležitější používané předpisy: Pro bližší informace klikněte sem.
Sazebník úhrad za poskytnutí informací: Pro bližší informace klikněte sem.
Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Pro bližší informace klikněte sem.
Způsob, jak získat příslušné informace dle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí: Pro bližší informace klikněte sem.

 


 

Postup Správy NP při vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Základní ustanovení

 • Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon"), má každá fyzická i právnická osoba právo žádat Správu NP České Švýcarko (dále jen "správa NP") o informace vztahující se k její působnosti.
 • Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, poskytnutá žadateli na základě jeho žádosti nebo zveřejněním s možností dálkového přístupu.

II. Podání žádosti

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (e-mail).
 • Den podání žádosti je den, kdy byla žádost doručena správě NP.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena správě NP a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.
 • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba žádost podat písemně.
 • Fyzická osoba uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Písemnou žádost zašle žadatel na kontaktní poštovní adresu: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa.
 • Je-li písemná žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Správy NP České Švýcarsko (adresa: podatelna(zavináč)npcs.cz ).
 • Pro podání písemné žádosti je možné využít formulář "Žádost o poskytnutí informace", který je k dispozici zde (PDF, 108 kB), případně v listinné podobě na sekretariátu správy NP v Krásné Lípě.

III. Vyřizování písemné žádosti

 • Správa NP posoudí podanou žádost a:
 • brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti správy NP, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů od dne doručení žádosti žadateli,
 • nerozhodne-li o odmítnutí žádosti dle příslušných ustanovení zákona, poskytne informace v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle příslušného ustanovení zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace může správa NP prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 • Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může správa NP do 7 dnů místo poskytnutí informací sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud však žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, správa NP mu ji poskytne.
 • O postupu při poskytování informace na základě písemně podané žádosti se pořídí záznam.

IV. Povinně zveřejňované informace

 • Struktura a rozsah povinně zveřejňovaných informací jsou dány Usnesením vlády ČR č. 875/2000  Sb. a vyhláškou Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb.
 • Místem všeobecně přístupným, určeným ke zveřejnění informací a k pořízení jejich kopií je sekretariát správy NP umístěný na adrese Pražská 52, Krásná Lípa.
 • Dálkový přístup ke zveřejňovaným informacím je umožněn na adrese www.npcs.cz.

V. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Pokud správa NP žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Další ustanovení týkající se rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

VI. Odvolání a stížnost

 • Proti rozhodnutí správy NP o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání, které správa NP spolu se spisovým materiálem předá Ministerstvu životního prostředí České republiky (dále jen „ministerstvo“) ve lhůtě 15 dnů od dne doručení odvolání.
 • Ministerstvo rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání správou NP.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, pravomocné rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní správa NP písemný záznam.
 • Stížnost lze podat u správy NP, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení odkazujícího ke zveřejněné informaci, doručení sdělení o odložení žádosti nebo o požadavku na úhradu nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace dle zákona.
 • O stížnosti rozhoduje ministerstvo, kterému správa NP předloží stížnost spolu se spisovým materiálem do 7 dnů ode dne, kdy jí stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti zcela sama nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Ministerstvo rozhodne o stížnosti do 15 dnů ode dne jejího předložení.

VII. Úhrada nákladů

 • Správa NP je oprávněna žádat úhradu za poskytnutí informací.
 • Sazebník úhrad za poskytování informací v elektronické podobě je k dispozici zde a v listinné podobě na sekretariátu správy NP v Krásné Lípě.
 • Způsob stanovení výše úhrady je dán Nařízením vlády č. 173/2006 Sb.
 • V případě, že bude správa NP za poskytnutí informací požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. V takovém případě je poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů od dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, správa NP žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle předchozí věty neběží.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, můžete stáhnout zde.

 


 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona

Správa Národního parku České Švýcarsko je oprávněna v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu nákladů souvisejících s vyhledáváním a se zpracováním informací.
Úhrada je příjmem státu.

1. Zveřejňování informací provádí Správa Národního parku České Švýcarsko na své náklady.
2. Ústní informace bez potřeby rozsáhlého vyhledávání podkladů poskytuje zdarma.
3. Za kopírování a tisk, skenování, vypálení dat a za rozsáhlé vyhledávání si účtuje:

Černobílé kopírování

A4 jednostranně        2,00 Kč
A4 oboustranně         4,00 Kč
A3 jednostranně        3,00 Kč
A3 oboustranně         6,00 Kč

Barevné kopírování

A4 jednostranně         8,00 Kč
A4 oboustranně        16,00 Kč
A3 jednostranně       15,00 Kč
A3 oboustranně        30,00 Kč

Skenování

A4 černobílé                 4,00 Kč
A4 barevné                 16,00 Kč
A3 černobílé                 6,00 Kč
A3 barevné                 30,00 Kč

Vypálení dat (pořízení nosiče)

CD                               15,00 Kč
DVD                             15,00 Kč
 
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

45,- Kč za každou započatou čtvrthodinu práce zaměstnance spojenou s vyhledáním informace
 
Doručovací náklady

hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty
balné není účtováno

 


 

Příjem žádostí, stížností, návrhů, podnětů a dalších podání

Žádost týkající se věcné působnosti Správy NP, stížnost, další podání, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat:

 1. Osobně (písemně nebo ústně do protokolu) v sekretariátu Správy NP na adrese Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa nebo přímo u zaměstnance příslušného k vyřízení, je-li podateli znám; úřední hodiny podatelny: pondělí a středa 8 - 17 h,
 2. Poštou na adresu: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa,
 3. V elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@npcs.cz,
 4. Pomocí datové zprávy do datové schránky Správy NP (ID datové schránky: u85x3zd). Rozhodnutí o právech či povinnostech osob lze obdržet u příslušných organizačních útvarů Správy NP.

 

Opravné prostředky

 • Opravný prostředek proti rozhodnutí Správy NP lze podat ve lhůtě 15 dní ode dne doručení rozhodnutí, a to k příslušnému odvolacímu orgánu prostřednictvím podání učiněným u Správy NP (písemně, ústně do protokolu, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo pomocí datové zprávy).
 • Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
 • Fyzická osoba v podání uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

 


 

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 


 

Rozpočet Správy NP České Švýcarsko

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz