Komplexní monitoring stavu přírodního prostředí na území Národního parku České Švýcarsko - CZ 0048

Dle Plánu péče o Národní park je součástí poslání národního parku vědecko-výzkumná a dokumentační činnost, podpora regulace trvale udržitelného turismu, podpora regionu a práce s veřejností.

Monitoring jevů ve všech konkrétních oblastech je zdrojem velmi důležitých informací, jejichž získávání na území dnešního národního parku nebylo do vzniku Národního parku systematické a důsledné. Pro nastavení správného systému managementových opatření je nutné vycházet z přesného popisu jevů probíhajících na území Národního parku. Monitoring všech vytipovaných oblastí zajistí Správě Národního parku dostatečné množství odpovídajících údajů.

Hlavní cíl projektu

Shromáždit data o jednotlivých sledovaných oblastech na území národního parku a po jejich vyhodnocení využití pro zlepšení či zachování stavu přirozených přírodních ekosystémů národního parku.

Dílčí cíle projektu dle jednotlivých oblastí

Oblast geologie, geochemie, hydrologie a hydrogeologie
Získání a vyhodnocení dat o koloběhu vybraných chemických prvků v podložních horninách, povrchových a podzemních vodách a vegetaci.

Oblast geodynamických a klimatických jevů
Získání a vyhodnocení dat o deformačním chování skalních objektů a klimatických jevech na území národního parku.

Oblast biologie
Získání a vyhodnocení dat o ohrožených druzích na území národního parku, o lesních ekosystémech, biodiverzitě inverzních roklí a migraci velkých savců.

Oblast turistického ruchu
Získání a vyhodnocení dat o návštěvnosti území národního parku a jejím vlivu na ekosystém.

Celkové finanční požadavky celého projektu pro období 2007 až 2011 činí 359.720,- EUR.


 

https://eeagrants.org/Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz